DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Karlıdağ, Rıfat; Ünal, Süheyla; Yoloğlu, Saim (Türk Psikiyatri Dergisi, 2000)
  Öz:Amaç: Malatya il merkezinde çalışan hekimlerin iş doyumu (İD) ve tükenmişlik düzeylerinin bazı sosyodemografik değişkenlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya katılan 384 hekimden veriler, ...
 • Ermiş, Hilal; Haltaş, Hacer; Yıldırım, Zeki; Edalı, Mehmet Naci (Solunum Hastalıkları, 2004)
  Öz:Akciğerin skuamöz hücreli karsinomları, diğer karsinom tipleri ile karşılaştırıldığında toraksa sınırlı kalma eğilimindedir ve uzak organ metastazları diğerlerine göre daha nadirdir. Skuamöz hücreli karsinomun cilde ...
 • Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Kızkın, Özkan; Günen, Hakan; Gülbaş, Gazi (Solunum Hastalıkları, 2004)
  Öz:Bu çalışmada, 1998-2003 yılları arasında kliniğimizde izlenen 63 pulmoner embolili hastanın genel özellikleri geriye dönük olarak incelendi. Olguların yaş ortalaması 49.4 ± 16.8 yıl olup, 35 (%55.6)'i kadın, 28 (%44.4)'i ...
 • Yakıncı, Derya Büşra (İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2019)
  Öz:Artı dişler, normal dentisyona ilave olarak fazladan sürmüş veya gömülü kalmış diş ya da diş benzeri yapılardır. Artı dişlerin etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Artı dişler her iki cinsiyette de farklı yaş gruplarında ...
 • Akbaş, Sedat; Korkmaz, Mehmet Fatih (Journal of Turkish Spinal Surgery, 2019)
  Öz:Introduction: Neurological, cardiovascular and respiratory system pathologies are frequently accompanied by pediatric scoliosis surgery. The aim of this retrospective clinical study was to evaluate the demographic ...

View more