DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Bayat, Tayfur; Şahbaz, Ahmet; Akçacı, Taner (Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013)
  Öz:Bu çalışmada Türkiye'nin 1992:01-2012:04 dönemine ait aylık veriler kullanılarak reel petrol fiyatları ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişki, doğrusal olmayan eşbütünleşme, doğrusal olmayan ve frekans alanı Granger ...
 • Durdukoca, Şule Fırat (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010)
  Öz:Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğretim türüne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırma betimsel bir çalışma ...
 • Beycioğlu, Kadir (Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2007)
  Öz:Sürekli olarak değişimlerin yaşandığı dünyamızda, disiplinlerin değişimlerle başa çıkabilmek ve bu süreci sağlıklı yönetebilmek için, kendilerini geliştirerek yenilemeleri ve geliştirdikleri kuramlarla farklı alanları ...
 • Merter, Feridun; Bozkurt, Eyüp (Turkish Studies (Elektronik), 2014)
  Öz:Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yer olan okulların temel amaçlarından biride öğrencileri topluma yararlı, sorumlu ve toplum ile barışık olarak yaşayabilecek şekilde yetiştirmektedir. Okullar değişen ve gelişen ...
 • Gürbüztürk, Oğuz; Akran, Sevda Koç; Üner, Zehra İş (Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018)
  Öz:Bu araştırmanın temel amacı, okuma-yazma öğretiminde uygulanacak olan dik temel yazı konusunda öğretmen algılarını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın ...

View more