DSpace Repository

Browsing by Author "Hacıevliyagil, Süleyman Savaş"

Browsing by Author "Hacıevliyagil, Süleyman Savaş"

Sort by: Order: Results:

 • Hacıevliyagil, Süleyman Savaş (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002)
  Gelişmemiş ülkelerde tüberküloz ilaçlarının teminindeki ve tedavisindeki aksaklıklar halen çözülmemişken, immün yetmezliklerin yanısıra, tek ve özellikle çok ilaça dirençli olguların artması tüberküloz tedavisini daha güç ...
 • Kızkın, Özkan; Kaya, Emin; Türker, Gamze; Kuku, İrfan; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Günen, Hakan; Aydoğdu, İsmet (Toraks Dergisi, 2002)
  Öz:İmmünsüprese hastalarda pnömoni sık görülür ve mortalitesi yüksektir. Bu çalışma, hematolojik malignitesi (HM) olan hastalarda gelişen pnömoni insidansını, tanısını ve ampirik tedavi sonuçlarını değerlendirmek üzere ...
 • Kızkın, Özkan; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Günen, Hakan; Yoloğlu, Saim (Solunum Hastalıkları, 2002)
  Öz:Hiperkapni, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'nın akut atağında sık görülür ve bazı olgularda reversibldir. Bu çalışma KOAH akut atağı ve hiperkapni ile başvurmuş, PaCO2'si 60 mmHg üzerinde olan KOAH'lı hastaların ...
 • Kızkın, Özkan; Günen, Hakan; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Kalkan, Şemsi; Barutçu, İrfan; Yıldırım, Zeki (Toraks Dergisi, 2002)
  Öz:Mitral kapak yetmezliğinde sol ventrikülden regürjite olan kanın sol atriumda superior pulmoner vene doğru yönlenmesi, sağ üst lobda lokalize pulmoner ödeme neden olabilir. Bu yazıda nefes darlığı, ortopne, öksürük ...
 • Kızkın, Özkan; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) profilaksisinde tüm dünyada kabul gören ve rutin kullanıma girmiş yöntemler olmasına rağmen, klinik uygulamalarda mevcut proflaksi prensipleri ihmal edilebilmektedir. Bu ...
 • Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Kızkın, Özkan; Günen, Hakan; Gülbaş, Gazi (Solunum Hastalıkları, 2004)
  Öz:Bu çalışmada, 1998-2003 yılları arasında kliniğimizde izlenen 63 pulmoner embolili hastanın genel özellikleri geriye dönük olarak incelendi. Olguların yaş ortalaması 49.4 ± 16.8 yıl olup, 35 (%55.6)'i kadın, 28 (%44.4)'i ...
 • Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Gülbaş, Gazi; Mutlu, Levent Cem; Yetkin, Özkan; Ulutaş, Hakkı; Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Poland sendromu pektoralis major kasının tek taraflı yokluğu ile karakterize konjenital bir sendromdur. Bu sendroma meme, el ve diğer organ anomalileri de eşlik edebilir. Genellikle sağ tarafı tutar ve erkeklerde daha ...
 • Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Günen, Hakan; Mutlu, Levent Cem; Gülbaş, Gazi (Solunum Hastalıkları, 2006)
  Öz:Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin başarılı tedavisi için alevlenme nedenlerinin iyi bilinmesi gerekir. Çalışmaya Mayıs 2001 - Mayıs 2004 tarihleri arasında inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ...
 • Mutlu, Levent Cem; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Günen, Hakan; Kızkın, Özkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) akut atağında; hipoksemi ve hiperkapniye sıklıkla rastlanılmaktadır. Amaç: Solunum yetmezliği olan KOAH hastalarında, nazal kanül ile verilen 2 L/dk oksijenin, hipoksemi ve ...
 • Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Mutlu, Levent Cem; Gülbaş, Gazi; Yetkin, Özkan; Günen, Hakan (Toraks Dergisi, 2006)
  Öz:Tüm dünyada ve ülkemizde sigara içme oranlarının artmasına bağlı olarak, solunum hastalıklarının görülme sıklığı ve maliyetleri artmaktadır. Bu çalışmada göğüs hastalıkları servisine yatırılan hastaların hastane yatış ...
 • Yetkin, Özkan; Mutlu, Levent Cem; İn, Erdal; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Gülbaş, Gazi; Mızrak, Bülent; Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Akciğer kanserleri gelişmiş ülkelerde kanser ölümlerinin en sık nedenidir ve sağ kalım oranları halen çok düşüktür. Akciğer kanserleri sıklıkla, merkezi sinir sistemi, karaciğer, iskelet sistemi ve sürrenal bezlere metastaz ...
 • Yetkin, Özkan; Aksoy, Yüksel; Turhan, Hasan; İn, Erdal; Karahan, Mukadder; Kılıç, Talat; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2007)
  Öz:BNP 32 aminoasitli bir peptiddir, vazorelaksan ve natriüretik etkileri vardır, insanlarda daha çok ventriküllerdan salınır. Çalışmamızda, sol ve sağ kalp yetmezliğine neden olan hastalıklarda plazma BNP değerini ...
 • Yetkin, Özkan; Mutlu, Levent Cem; İn, Erdal; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Gülbaş, Gazi; Mızrak, Bülent; Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Öz:Akciğer kanserleri gelişmiş ülkelerde kanser ölümlerinin en sık nedenidir ve sağ kalım oranları halen çok düşüktür. Akciğer kanserleri sıklıkla, merkezi sinir sistemi, karaciğer, iskelet sistemi ve sürrenal bezlere ...
 • Gülbaş, Gazi; Mutlu, Levent Cem; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Yumrutepe, Tuncay; Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  42 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve öksürük şikayetleri ile başvurdu. Posterior Anterior (PA) akciğer grafisinde sol akciğerde belirgin havalanma artışı mevcut olan hastaya, ventilasyon- perfüzyon sintigrafisi, ...
 • Durmuş, Bekir; Altay, Zuhal; Baysal, Özlem; Ersoy, Yüksel; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Baysal, Tamer; Aytemur, Zeynep Ayfer; Doğan, Erdal (Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 2011)
  Öz:Amaç: Bu çalışmanın amacı; ankilozan spondilit (AS)’li hastalarda yaş ve cinsiyete göre düzeltilmiş göğüs ekspansiyonunun klinik pratikte kullanı mının uygun olup olmadığını ve göğüs ekspansiyonunun pulmoner fonk siyonlar ...
 • Tülücü, Fadime; Aytemur, Zeynep Ayfer; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş; Güneş, Gülsen (Türk Toraks Dergisi, 2012)
  Öz:Amaç: Tütün yasasının yürürlülüğündeki başarı, uygulayıcı kurumların konuya bakış açısı, bilgi ve farkındalık düzeyi ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmadaki amacımız, Malatya İl Tütün Kontrol Kurullarına (İTKK) üye ...
 • Yıldız, Kadir; Iraz, Mustafa; Şamdancı, Emine; Özerol, Elif; Kuku, İrfan; Aytemur, Zeynep Ayfer; Hacıevliyagil, Süleyman Savaş (Türk Toraks Dergisi, 2013)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada intraperitoneal aktive protein C (APC) deri- vesi drotrekogin-alfa tedavisinin sıçanlarda bleomisinle indükle- nen akciğer fibrozisindeki koruyucu etkilerini araştırmayı ve bu etkileri fibrozis ...