DSpace Repository

Browsing by Language "eng"

Browsing by Language "eng"

Sort by: Order: Results:

 • Pasahan, Ramazan; Tetik, Bora; Guldogan, Emek; Durak, M. Akif; Yildirim, İsmail Okan (202)
  Aim: Despite the advanced diagnostic methods we use today, the rate of negative digital subtraction angiography (DSA) is 15% in patients diagnosed with subarachnoidal hemorrhage (SAH), and these types of hemorrhages are ...
 • Çolak, Cemil; Çolak, Mehmet Cengiz; Orman, Mehmet N. (Anadolu Kardıyolojı Dergısı-The Anatolıan Journal Of Cardıology, 207)
  Amaç: Bu çal›flma, koroner arter hastal›¤›n›n (KAH) tahmini için lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karfl›laflt›r›lmas› amac›yla yap›lm›flt›r. Yöntemler: Koroner arter hastal›¤› verileri, 2001 y›l›nda ‹nönü ...
 • Yıldız, Turan; İlçe, Huri Tilla; Özcan, Canan Ceran; İlçe, Zekeriya (Pakistan Journal of Medical Sciences, 1969)
  Objective: Peptic ulcer disease in children is rare. Therefore, the diagnosis can be missed until complications such as perforation or hemorrhage occur. Few reports have investigated the procedures and outcomes of children ...
 • Aydın, İsmail Hakkı; Aladağ, Mehmet Arif; Kadıoğlu, Hakan Hadi; Önder, Arif (Zent Bl Neurochir, 1988)
  42 patients with cerebral abscesses were treated from 1979 until the end of the first six months of 1987 at the Neurosurgical Department of the Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey. The present study ...
 • Komşuoğlu, Sezer Şener; Özcan, Abdulcemal; Özmenoğlu, Mehmet; Gürhan, Hasan (CLINICAL ELECTROENCEPHALOGRAPHY, 1988)
 • Yolaş, Coşkun; Önder, Arif; Aydın, İsmail Hakkı (Atatürk Üniv. Tıp Bül., 1990)
 • Aydın, İsmail Hakkı; Önder, Arif (Acta Neurochir, 1991)
  The authors have investigated the effect of very early irrigation of the cerebrospinal fluid (CSF) space in the haemorrhage rat model of vasospasm. Fifteen rats had basilar cistern irrigation with physiological saline ...
 • Koçak, Hikmet; Paç, Mustafa; Ateşal, Sebahattin; Yekeler, İbrahim; Önder, Arif (Vascular Surgery, 1991)
 • Önder, Arif; Takçı, Erhan; Kadıoğlu, Hakan Hadi; Tahmazoğlu,İbrahim; İyigün, İbrahim; Aydın, İsmail Hakkı (Atatürk Üniv. Tıp Bül., 1992)
 • Taşdemir, Oğuz; Vural, Kerem; Santaş, Ahmet; Battaloğlu, Bektaş; Bayazıt, Kemal (Annals of Thoracic Surg, 1992)
  We report an unusual outcome of an ascending aorta aneurysm ruptured into the main pulmonary trunk. After successful emergency repair, an acute respiratory distress syndrome developed perioperatively and complicated the ...
 • Aydın, İsmail Hakkı; Önder, Arif; Kadıoğlu, Hakan Hadi; Tahmazoğlu,İbrahim; Kayaoğlu, Çetin Refik (Acta Neurochir, 1992)
  There have been several studies on anosmia following operations on anterior circulation aneurysms, but no similar study has yet been reported on pituitary gland adenomas which required the transcranial approach. In ...
 • Önder, Arif; Aydın, İsmail Hakkı (Zentralbl Neurochir, 1993)
  10 giant intracranial aneurysms in children were treated consecutively in Neurosurgical Department of Atatürk University, Erzurum, Turkey between 1985-1989. A total of 60 aneurysms of normal size were operated on in the ...
 • Aydın, İsmail Hakkı; Önder, Arif; Kadıoğlu, Hakan Hadi (Zent Bl Neurochir, 1993)
  10 giant intracranial aneurysms in children were treated consecutively in Neurosurgical Department of Atatürk University, Erzurum, Turkey between 1985-1989. A total of 60 aneurysms of normal size were operated on in the ...
 • Sönmez, Süha (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Postoperatif adezyonlar cerrahi müdahaleye bağlı travma He ilgilidir. Doku bütünlüğünün çok iyi korunmasını, ideal cerrahi yaklaşım olarak değerlendirebiliriz. Yeni tekniklerin gelişmesine rağmen adezyon formasyonu hala ...
 • Özcan, Cemil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu çalışmada, ülkelerin kişi başına düşen milli gelirlerinin tek başına sağlık düzeyini gösteren genel bir kriter olup olmayacağını belirlemek için bazı ülkeler "temel bileşenler yöntemi ” ile incelenmiştir. 72 ülkeye ...
 • Müngen, Bülent; Yakıncı, Cengiz; Akyol, Ali; Anlar, Ömer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Kompleks parsiyel nöbetli hastalarda, klasik semptomlara ilaveten nadiren ateş yükselmesi rapor edilmiştir. Bu makalede kompleks parsiyel nöbetle birlikte ateş yükselmesi otan iki vaka sunuldu ve ilgili literatür gözden geçirildi.
 • Akdağ, Recep; Güdücü, Fatma; Karakelleoğlu, Cahit; Ceviz, Naci (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Hız rektal ısı ölçümleri sırasında, derecenin rektuma sokulma mesafesi ve orada tutulma zamanı He ilgili herhangi bir standarttan haberdar değiliz. Çalışmamız rektumda farklı derinliklerde elde edilen maksimal ısı ölçümlerinin ...
 • Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  In this article, the situation of contraception based on the result of survey carried out in 110 countries in 1983 and 1984 by expert on family planning of WHO has been examined. And also the relationship between contraception ...
 • Özgen, Ünsal; Balat, Ayşe; Şahin, Sabit; Karabiber, Hamza; Turgut, Mehmet; Sönmez, Emine; Saraç, Kaya; Aslan, Turan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Mollaret menenjiti.ani başlayan meningeal irritasyon atakları He karakterize nadir bir hastalıktır. I akalamı hemen tümünde etyolo/ik bir ajan gösterilemez ve s/ıesijik bir tedavisi yoktur. Hu makalede beş yıl içerisinde ...
 • Durmaz, Rıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Zidovudin ile tedavi, human immunodeficiency virus (IHI ’) He infekte hastalarda gözlenen fırsatçı infeksiyonların insidansını ve mortaliteyi azaltmaktadır. Ancak zidovudine karşı direnç gelişimi önemli bir problem ...