DSpace Repository

Ortaokul öğrencilerinin öz türkçe kelime hazinelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (siirt ili örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Akın, Erhan
dc.contributor.author Kara, Seyithan
dc.date.accessioned 2019-05-15T06:15:07Z
dc.date.available 2019-05-15T06:15:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Akın, E. Kara, S. (2018). Ortaokul öğrencilerinin öz türkçe kelime hazinelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (siirt ili örneği). Cilt:19 Sayı:3, 461-477 ss. tr_TR
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/inuefd/issue/39149/343018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10909
dc.description.abstract Bu araştırmanın temel amacı, 2013-2016 yılları arasında uygulanan TEOG sınavlarının Türkçe bölümünde geçen öz Türkçe kelimelerinin 8. Sınıf öğrencileri tarafından bilme düzeyleri farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırma, betimsel nitelikte olup tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öz Türkçe Kelime Bilgisi Anketi” kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,959 olarak bulunmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Siirt il merkezinde MEB’e bağlı bulunan farklı sosyoekonomik düzeydeki okullardan random( rastgele) yöntemle seçilmiş üç okulun 8. sınıflarında okuyan 75 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20,0 (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler araştırmanın amacına uygun olarak Tukey testi, tek yönlü varyans (ANOVA), aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi istatiksel yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğrencilerin öz Türkçe kelime hazinesi; cinsiyet, kütüphaneye gitme sıklığı, aile gelir durumu ve okul öncesi eğitim alma değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract The main aim of this research 2013-2016 is implemented between Turkish section of the exam last self TEOG words 8. Class not knowing the levels of students in terms of different variables. Research, descriptive nature is designed to scan in the model. Research Assistant data-gathering tool developed by researchers as "self-Turkish Vocabulary Survey". Cronbach Alpha coefficient scale 0.959. The research study group 2016-2017 in the academic year of Siirt province in the Centre of the Ministry of national education of schools in different socio-economic levels in random (random) method by selected three of the school's 8. 75 students studying in classes. Study data from SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) have been analysed using the program. Study the following conclusions: students self-Turkish vocabulary; gender, family status, and the frequency with which to go to the library, pre-school education vary significantly according to a variable. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Dil tr_TR
dc.subject Kelime hazinesi tr_TR
dc.subject Öz Türkçe tr_TR
dc.subject TEOG tr_TR
dc.title Ortaokul öğrencilerinin öz türkçe kelime hazinelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (siirt ili örneği) tr_TR
dc.title.alternative Mıddle school students self analysıs from varıous turkısh word treasures (example of sıırt provınce) tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 19 tr_TR
dc.identifier.issue 3 tr_TR
dc.identifier.startpage 461 tr_TR
dc.identifier.endpage 477 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record