DSpace Repository

2009 hayat bilgisi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Çelik, Özer
dc.date.accessioned 2019-05-21T12:34:36Z
dc.date.available 2019-05-21T12:34:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Çelik, Ö. (2017). 2009 hayat bilgisi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11262
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı; 2009 hayat bilgisi dersi öğretim programının kazanımları, içeriği, eğitim durumları ve ölçme-değerlendirme boyutları açısından aksayan yönlerinin neler olduğunu sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre belirlemektir. Programa ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ve Malatya Yeşilyurt ilçesinde görev yapmakta olan 600 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, Kayalar (2007) tarafından geliştirilmiş olan anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre ilişkisiz t-testi, öğretmenlerin yaş ve kıdem değişkenlerine göre; tek yönlü varyans analizi "ANOVA" kullanılarak bulgulara ulaşılmış ve bulgular yorumlanmıştır. Bu test sonucunda anlamlı farklılaşmanın olduğu durumlarda farklılaşmanın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için "post-hoc" tekniklerinden "LSD" uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; sınıf öğretmenleri, 2009 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının uygulanabilir olması bakımından genel görüşlerini "Katılıyorum" düzeyinde belirtmişlerdir. Ayrıca; programın uygulanabilirliğine yönelik maddeler analiz edildiğinde; sınıf öğretmenlerinin cinsiyet, yaş, kıdem değişkenleri arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiş ve elde edilen veriler ışığında programın aksayan yönleri ile ilgili yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Hayat Bilgisi Dersi, Program, Öğretmen tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this research is to define the achievements of the life sciences course curriculum, contents, imperfect and lame sides of it in terms of the evaluation assessment and education circumstances. In this research, which aims to define and find the opinions of the teachers about the curriculum, general scanning model was used. The samples of the search consist of 600 class teachers who work in the town of Yeşilyurt, Malatya city in the year of 2016-2017 education terms. While gathering the data, the questionaire designed by Kayalar (2007) was used. The obtained data was analysed with the SPSS17-statistic programme. The findings were obtained and interpreted by using unaillied t-test for the genders of the teachers and by using analysis of variance- ANOVA for the differences in the ages and the seniority of the teachers. In conclusion of this test, LSD technique among the post-hoc techniques was applied to detect which group or groups cause to these significant differentiations in the different situations. According to the obtained outcomes of the research, the class teachers generally showed their opinions as I agree whether the 2009- life science course curriculum can be carried out. Also, after having analysed the items devoted to the aplicability of the curriculum, it is found out that there is a significant distinctions, caused by the genders, ages and seniorities of the class teachers and by means of the gathered data, suggestions were given about the lame disadvantaged and imperfect sides of the curriculum what can be done for them as solutions. Key Words: Life Sciences Course, Curriculum, Teacher tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Eğitim ve Öğretim tr_TR
dc.subject Education and Training tr_TR
dc.title 2009 hayat bilgisi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluati̇on of 2009 curri̇culum of li̇fe sci̇ences course accordi̇ng to teachers opi̇ni̇ons tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 161 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record