DSpace Repository

2000 sonrası Türkiye'de yerel yönetim yasalarının "Yerel yönetişim" kavramı üzerinden değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Nalcı Arıbaş, Nazlı
dc.date.accessioned 2019-05-22T10:48:22Z
dc.date.available 2019-05-22T10:48:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Nalcı Arıbaş, N. (2012). 2000 sonrası Türkiye'de yerel yönetim yasalarının "Yerel yönetişim" kavramı üzerinden değerlendirilmesi . Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11274
dc.description.abstract Uluslararası kuruluşlardan biri olan Dünya Bankası tarafından ilk defa bugünkü anlamıyla kullanılan ?yönetişim? kavramı, birçok devlet, uluslararası kuruluş ve uluslarüstü oluşum tarafından benimsenerek kamu yönetimi alanında kullanılmıştır. Katı, hiyerarşik ve bürokratik yapı yerine devletin özel sektör ve sivil toplum ile yetkilerini paylaştığı bir düzen içeren yönetişim, tüm aktörlerini ?paydaş? olarak tanımlayan bir yönetim sistemidir. Yönetişimin; yönetimlere hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, açıklık, katılım ve etkinlik getirmesi planlanmaktadır. Katılımın yerel yönetimlerde daha yüksek oranda olması ise; yönetişim sisteminin yerel yönetimlere taşınmasına sebep olmuştur. Çalışmada ana konuyu oluşturan ?yerel yönetişim? kavramı yerel yönetimleri ve yönetişimi ilgilendiren diğer kavramlarla birlikte ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Türkiye'nin ?yerel yönetişim? kavramı çerçevesinde yaptığı çalışmalar ve uygulamalar aktarılmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmada Türkiye'nin 2000 yılından sonra değiştirilen yerel yönetim yasaları, değiştirilmesi düşünülen kanunlar ve yerel yönetimleri etkileyen bazı uluslararası belgeler yerel yönetişim anlayışını açısından değerlendirilmiştir. İlgili belgelerin yerel yönetişim anlayışının özelliklerini ne kadar barındırdığı, değiştirilen kanunların yapılış aşamasındaki fikirler ve uluslararası belgelerin Türkiye'nin yönetim yapılanmasındaki etkileri tartışılmıştır. Bu bağlamda belediyeler, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, köyler, kalkınma ajansları, mahalli idare birlikleri yasaları, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve AB müzakere belgeleri ile BM İkiz Sözleşmeleri incelenmiştir. Çalışmanın ana denencesine göre; Türkiye'de 2000 sonrası çıkarılan çeşitli yasalarla ve dâhil olunan uluslararası belge ve sözleşmelerle, yerel yönetimden yerel yönetişime geçiş süreci ivme kazanmıştır. Bu ana denenceden yola çıkılarak incelenen her belge için bir denence üretilmiş ve bu denenceyi destekleyecek bulgu ve önerilere ulaşılmıştır. Anahtar Kavramlar: Yönetişim, Yerel Yönetim, Yerel Yönetişim, Yerel Yönetim Yasaları tr_TR
dc.description.abstract The concept of governance which is firstly used by World Bank in its daily use accepted by many international organizations, intra-national creations, governments and applied for public administration. Governance which is a system in which the government shares its power with private sector and non-governmental organizations instead of hierarchical and bureaucratic structure is a management system that defines its actors as ?stakeholders?. Governance purposes to hold accountability, responsibility, openness, participation and efficiency for governments. The system of governance moved into local administrations because of the higher participation rate in local areas. In this study, the concept of ?local governance? which is the main subject defined in details with the other concepts concern with local administration and governance. Moreover some implementations done by Turkey within the frame of ?local governance? are briefed. Besides; in this study, the local administration acts of Turkey which renewed after 2000, the acts thought to renew, and some international papers matter of local governments considered within the frame of local governance. The ideas about acts, the rate of characteristics of governance in these papers, and the impacts of the international papers on Turkey?s local administrative structure are discussed. In this frame; municipality law, metropolitan municipality law, special provincial administration law, village act, law of development agencies, law for association of local authorities, Law of Financial Management and Control of State, EU negotiation papers, and the Twin Agreements of UN are analyzed. According to the main hypothesis of this study; In Turkey, transition from local government to local governance accelerated by the acts made after 2000 and the international agreements. By using the main hypothesis, sub-hypothesis for every paper are argued and achieved some findings and proposals. Key Words: Governance, Local Administration, Local Governance, Local Administration Act. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kamu Yönetimi tr_TR
dc.subject Public Administration tr_TR
dc.title 2000 sonrası Türkiye'de yerel yönetim yasalarının "Yerel yönetişim" kavramı üzerinden değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative To vi̇ew Turkish local administration act from a perspective of "Local governance" tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 180 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record