DSpace Repository

Diyabetik ayak gelişen hastalarda algılanan sosyal destek ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Canpolat, Muhammed
dc.date.accessioned 2019-05-23T11:22:59Z
dc.date.available 2019-05-23T11:22:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Canpolat, M. (2018). Diyabetik ayak gelişen hastalarda algılanan sosyal destek ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11314
dc.description.abstract Amaç: Araştırma diyabetik ayak gelişen hastalarda algılanan sosyal destek ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Materyal ve Metot: Araştırma Mart 2015 – Temmuz 2018 tarihleri arasında, Elazığ il merkezinde bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araştırmaya katılmayı kabul eden 86 hasta ile yürütüldü. Veriler Sosyo-Demografik Form, ÇBASDÖ ve DQOL ölçekleri kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, One Way Anova, Kruskall Wallis, Mann Whitney-U, Bağımsız gruplarda t-testi ve Korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Diyabetik ayaklı hastaların sosyal desteklerinin orta düzeyin üzerinde (58.88±1.89) olduğu, sosyal destek alt boyut puan ortalamalarının; özel insan desteği 19.06±0.71, aile desteği 20.22±0.65, arkadaş desteği 19.59±0.66 olduğu bulunmuştur. Hastaların yaşam kalitesinin orta düzeyin üzerinde (150.34±2.93) olduğu, yaşam kalitesi alt boyut puan ortalamalarının; tedaviden memnuniyet 49.62±1.14, tedavinin psikolojik etkisi 62.98±1.64, hastalık kaygısı 12.74±0.33, sosyal ve mesleki endişe 24.98±0.69 olduğu bulunmuştur. Özel insan desteği alt boyut puan ortalamaları ile psikolojik etki ve mesleki endişe alt boyut puan ortalamaları dışında sosyal destek toplam ve tüm alt boyut puan ortalamaları ile yaşam kalitesi toplam ve tüm alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde önemli bir ilişki saptanmıştır. Sonuç: Hastaların sosyal destek ve yaşam kalitesi düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğu, sosyal destek ile yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda sosyal destek ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin dikkate alınması, hastalara sosyal destek kaynakları tarafından destek verilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için eğitimler verilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak, Sosyal Destek, Yaşam Kalitesi tr_TR
dc.description.abstract Aim: The study was conducted as a descriptive study to determine the relationship between perceived social support and quality of life in patients with diabetic foot disease. Material and Method: The study was conducted between March 2015 and July 2018 at Elazığ University Hospital and Elazığ Training and Research Hospital which are in Elazığ city center with 86 patients who agreed to participate in the study. Data were collected using the Socio-Demographic Form, MSPSS and DQOL scales. One-way ANOVA, Kruskal Wallis, Mann Whitney-U, t-test in independent groups and correlation analysis were used in the evaluation of the data. Results: It was found out that the social support of the patients with diabetic foot was above the middle level (58.88 ± 1.89); social support subscale scores averages are: 19.06 ± 0.71 for special human support, 20.22 ± 0.65 for family support and 19.59 ± 0.66 for friend support. It is found out that the quality of life of the patients was above the middle level (150.34 ± 2.93), the average of the quality of life subscale scores; the satisfaction with treatment was 49.62 ± 1.14, the psychological effect of treatment was 62.98 ± 1.64, the anxiety of disease was 12.74 ± 0.33, and the social and occupational anxiety was 24.98 ± 0.69. There was a statistically significant positive correlation between social support total and all subscale scores average, total quality of life and all subscale scores except for the average scores of special human support subscale scores and psychological impact and vocational anxiety subscale scores. Conclusion: It was found that the level of social support and quality of life of the patients were higher than the middle level, and there was a statistically significant relationship between social support and quality of life. In the light of these results, it is recommended to give consideration to the relationship between social support and quality of life, support to the sick by social support resources, and training to improve the quality of life. Key Words: Diabetic Foot, Social Support, Quality of Life tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Hemşirelik tr_TR
dc.subject Nursing tr_TR
dc.title Diyabetik ayak gelişen hastalarda algılanan sosyal destek ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination of the relationship between perceived social support and quality of life in patients with diabetic foot tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 65 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record