DSpace Repository

Kur'ân-ı Kerîm'de peygamberler için kullanılan ifadelerin analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Taşdoğan, Ahmet
dc.date.accessioned 2019-05-23T11:51:27Z
dc.date.available 2019-05-23T11:51:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Taşdoğan, A. (2018). Kur'ân-ı Kerîm'de peygamberler için kullanılan ifadelerin analizi . Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/11318
dc.description.abstract "Peygamberlik" kavramı, İslâm dininde temel inanç esaslarından biri olarak yer almıştır. Allah Teâlâ, gönderdiği peygamberlere değer atfetmiş, onları bir takım unvan, sıfat ve isimlerle vasıflandırmıştır. Bu çalışmada, Yüce Allah'ın Hz. Muhammed (sas) ile gönderdiği son ve en mükemmel din olan İslamiyet'in peygamberlik ile alakalı bazı kavramları hakkında bilgi verme amaçlanmıştır. Kur'ân'da peygamberler için kullanılan ifadeler hakkında müfessirlerin görüşleri ışığında bilgi verilmiş, bunların doğru ve anlaşılır bir şekilde aktarılması ve karşılaşılan ifadenin hangi peygamberi nitelendirdiğini bilinmesi hedeflenmiştir. Çalışmamız; bir giriş, iki ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. "Peygamberlik" adını verdiğimiz birinci bölümde, peygamberlik kavramı hakkında bilgi verilmekle beraber peygamberlik müessesesi hakkında bilinmesi gerekenler özetlenmiştir. Ayrıca Kur'ân-ı Kerîm'de peygamberlere izafe edilip "soy" anlamına gelen ifadeler ele alınmıştır. "Kur'ân'da Peygamberler için Kullanılan İfadeler" adlı ikinci bölümde ise peygamberler için kullanılan, özel ve genel anlama gelebilen kavramlar açıklanmıştır. Elde edilen genel ifadeleri açıklama ve merciine izafe ettikten sonra genel ve özel kullanılan ifadeler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Belgesel teknik ile tefsir kaynaklarından elde edilen bilgi analizlerinden, bazı yerlerde ayetin sebebi nüzulünden, elde edilen verileri hadislerle pekiştirmekten, lügat kitaplarından ve diğer ilimlerden de faydalanılmıştır. Sonuç bölümünde ise çalışmanın tamamı özetlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Resûl, Nebî, Kur'ân, Kavram. tr_TR
dc.description.abstract ANALYSİS OF THE EXPRESSIONS USED FOR THE PROPHETS IN THE QUR'AN The concept/term of "prophecy" has become one of the basic principles of faith in Islamic religion. Allah attributed value to the Prophets and qualified them with certain titles, adjectives and names. In this work, We aimed to give some information about some of the concepts related to Prophethood of Islam, the last and most perfect religion which the Almighty Allah sent with Hz. Muhammad (pbuh). We also aimed at giving information to the reader in the light of the commentators' opinions about these expressions used in the Qur'an for the Prophets, conveying them in a correct and understandable way and knowing what the reader described as the Prophet. Our study consists; an entry, two main sections and the result. In the first chapter, which called "Prophecy", informed about the concept of Prophethood, and summarized that need to be known about prophethood. Moreover, expressions are contextualised meaning "descendants/ancestry" in the Qur'an, were attributed to the Prophets. In the second chapter entitled "Expressions Used in the Qur'an for the Prophets", specific and general understandable concepts used for the Prophets are explained. In addition, the general descriptions obtained were compared with the general and specific expressions used after disclosing the results. From the analysis of the information obtained from documentary technique and Tafsir sources, in some places it has been benefited from giving the reason of the verse reason, reinforcing the obtained data with the hadiths, lügat books and other sciences. In the conclusion section, the entire study is summarized. Key Words: Messenger, Nabi, Qur'an, Concept. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Din tr_TR
dc.subject Religion tr_TR
dc.title Kur'ân-ı Kerîm'de peygamberler için kullanılan ifadelerin analizi tr_TR
dc.title.alternative Analysis of the expressions used for the prophets in the Qur'an tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 118 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record