DSpace Repository

2008 – 2009 küresel ekonomik krizinin bankacılık sektöründeki işgörenlere ve örgütlerin performansına etkisi: Erzurum ilinde faaliyet gösteren banka şubelerinde bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Özen Kutanis, Rana
dc.contributor.author Öncü, Mehmet Akif
dc.contributor.author Mesci, Muammer
dc.contributor.author Çömlekçi, İslemi
dc.date.accessioned 2019-06-25T12:02:25Z
dc.date.available 2019-06-25T12:02:25Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Özen Kutanis, R. Öncü, MA. Mesci, M. Çömlekçi, İ. (2009). 2008 – 2009 küresel ekonomik krizinin bankacılık sektöründeki işgörenlere ve örgütlerin performansına etkisi: Erzurum ilinde faaliyet gösteren banka şubelerinde bir araştırma. 1-27 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12071
dc.description.abstract Son küresel ekonomik kriz, 2008 yılının sonlarına doğru, 2009 yılının başlarında Amerika Birleşik Devletleri’de ortaya çıkmış ve bir çok ülkeye kısa sürede yayılarak, bu ülkeler içerisinde bulunan sektörlerin işleyişini olumsuz yönde etkilemiştir. Krizden etkilenen sektörlerden biride bankacılık sektörüdür. Çevresel belirsizliğin yüksek ve hızlı değişen bir çevrede faaliyetlerini sürdüren bankaların, krize karşı hazırlıklı olabilmeleri için uzun ve kısa dönemli stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu örgütlerin varlıklarını uzun dönemde sürdürebilmeleri ve faaliyetlerini etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için hem içsel hemde dışsal çevresel faktörlere önem vermesi gerekmektedir. Içsel faktörler; örgütün faaliyetlerini yerine getirdiği işgörenleri kapsarken, dışsal faktörler ise; örgütün dışında, çevresinden gelebilecek faktörleri (rakipler, tedarikçiler, pazar yapısı ve v.b) kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2008 ve 2009 küresel ekonomik krizin bankacılık sektöründeki işgörenlerin iş tatminine ve işletmelerin performanslarına etkilerini belirlemektir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için nicel araştırma yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın evreni, Erzurum ilinde faaliyet gösteren banka Ģubelerindeki işgörenler olarak belirlenmiştir. Araştırma evreninin büyük olmasından dolayı örnekleme yöntemine başvurulmuş ve araştırmanın verileri basit tesadüfü örnekleme yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen toplam veri sayısı 155 dir. Araştırmanın verilerinde standardize anket tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik teknikleri yardımı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, 2008 ve 2009 küresel ekonomik krizin bankacılık sektöründeki işgörenlerin iş tatmini ve işletme performansı üzerinde önemli ölçüde etkide bulunduğu belirlenmiştir. Araştırma Erzurum ili ile sınırlıdır. Diğer bir sınırlılığı ise iller Bankası ve T.C.Merkez Bankasının çalışmanın kapsamı dışında tutulmasıdır. tr_TR
dc.description.abstract The last economic crisis occurred in the United States of America towards the end of year 2008 and the beginning of year 2009 and spread too many countries in a short time and affected the states of sectors in these countries in a negative way. One of the sectors affected by the crisis is banking sector. It is compulsory for the banks which carry out their activities in a highly uncertain and rapidly changing environment to develop short and long term strategies in order to be ready for crises. Furthermore, these organizations must attach importance to the internally and externally environmental factors for the purpose of being able to survive during long term and to carry on their activities effectively. Internal factors include personnel that do the organizational activities, while external factors consist of the factors (competitors, suppliers, market structure, etc) which may caused by the organization external environment. The aim of this study is to determine the effects of 2008 and 2009 global economic crisis on employees’ job satisfaction and business performance in banking sector. Quantitative research method shall be used in order to reach the aim of the study. The population of the research consists of the employee of all the bank branches in Erzurum. Since the population of the research is of a great size, sampling method was used and thus the data of research were acquired through simple random sampling method. 155 questionnaire forms were responded. Standard questionnaire technique was used for obtaining the data of the research. According to the research results, the 2008 and 2009 Global Economic Crisis had a remarkable effect on the job satisfaction of the employees and business performance in banking sector. The restriction of the study is that it includes all the branch offices of the banks in Erzurum Province. Another restriction is that Iller Bank and Central Bank of the Republic of Turkey are not included in the research. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Global Crisis tr_TR
dc.subject Banking Sector tr_TR
dc.subject Job Satisfaction tr_TR
dc.subject Business Performance tr_TR
dc.subject Küresel Kriz tr_TR
dc.subject Bankacılık Sektörü tr_TR
dc.subject İş Tatmini tr_TR
dc.subject İşletme Performansı tr_TR
dc.title 2008 – 2009 küresel ekonomik krizinin bankacılık sektöründeki işgörenlere ve örgütlerin performansına etkisi: Erzurum ilinde faaliyet gösteren banka şubelerinde bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative The Effects of the 2008 and 2009 Global Economic Crisis on Employees and Organization in Banking Sector: A Research on Bank Branches in Erzurum. tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 27 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record