DSpace Repository

The Determination on the Elementary School Students’ Awareness Related to the Environment

Show simple item record

dc.contributor.author Çelikler, Dilek
dc.contributor.author Aksan, Zeynep
dc.contributor.author Yenikalaycı, Nisa
dc.date.accessioned 2020-01-08T10:55:37Z
dc.date.available 2020-01-08T10:55:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Çelikler, D., Aksan, Z., & Yenikalaycı, N. (2019). İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 425-438. tr_TR
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/811811
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/14936
dc.description nönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 20, Sayı 2, 2019 ss. 425-438 DOI: 10.17679/inuefd.450030 tr_TR
dc.description.abstract Abstract It has been aimed with this study that the elementary school students’ awareness related to the environment is determined. The survey model has been used in the research, and the sampling consists of 60 students in total that they receive their education at the forth grade at a state elementary school on Turkey’s north part. “Elementay School Awareness Scale” which was developed by Yıldız Yılmaz and Mentiş Taş (2017) has been used as the data collection tool in the research. The scale consists of 35 items and 4 aspects. The data which was obtained in the research was analyzed as the percentage (%) and frequency (f). As a result of the research, it can be said that the elementary school students had the high awareness on the environment when it is considered that they had the points in the Elementary Environment Awareness Scale related to the Elementary School Students. Furthermore, the research results reveal that the elementary school students have some deficient and incorrect knowledge. In the research, it is interesting to note that the students state that electricity is an consumable energy source. In addition, it is thought that the reason why students do not decide on membership of civil society organizations such as TEMA, which carries out studies related to erosion, forestation and conservation of natural assets, is not aware of these institutions. Keywords: Elementary school student, environment, awareness tr_TR
dc.description.abstract Öz Bu araştırma ile ilkokul öğrencilerin çevreye yönelik farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, tarama modeli kullanılmış olup örneklemini, Türkiye’nin kuzeyinde bir devlet ilkokulunun 4. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Yıldız Yılmaz ve Mentiş Taş (2017) tarafından geliştirilen “İlkokul Çevre Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 35 madde ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, yüzde (%) ve frekans (f) olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, ilkokul öğrencilerinin İlkokul Çevre Farkındalık Ölçeğinden aldıkları puanlar göz önüne alındığında çevreye yönelik farkındalıklarının yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca, araştırma sonuçları ilkokul öğrencilerinin eksik ve yanlış bilgiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmada, öğrencilerin elektriğin tükenebilir bir enerji kaynağı olduğunu belirtmesi ilginç bir sonuçtur. Ayrıca, öğrencilerin erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma ile ilgili çalışmaları yapan TEMA gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olma konusunda karar vermemelerinin nedeninin bu kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeklinde düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: İlkokul öğrencisi, çevre, farkındalık tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.relation.isversionof DOI: 10.17679/inuefd.450030 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İlkokul öğrencisi tr_TR
dc.subject Çevre tr_TR
dc.subject Farkındalık tr_TR
dc.subject Elementary school student tr_TR
dc.subject Environment tr_TR
dc.subject Awareness tr_TR
dc.title The Determination on the Elementary School Students’ Awareness Related to the Environment tr_TR
dc.title.alternative İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID ORCID ID: 0000-0002-9945-7195 tr_TR
dc.contributor.authorID ORCID ID: 0000-0002-4401-6253 tr_TR
dc.contributor.authorID ORCID ID: 0000-0002-5676-1488 tr_TR
dc.identifier.volume 20 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 425 tr_TR
dc.identifier.endpage 438 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record