DSpace Repository

Motivasyonun, örgütsel strese etkisinin hekimler üzerinden incelenmesi: Bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Adem , Recep
dc.date.accessioned 2020-01-22T06:41:54Z
dc.date.available 2020-01-22T06:41:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Adem , R. (2019). Motivasyonun, örgütsel strese etkisinin hekimler üzerinden incelenmesi: Bir araştırma, İnönü Üniversitesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 114 ss. Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/14983
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract Sağlık alanında görev yapan hekimlerin işlerinde üstün performans sergileyebilmeleri için işyerinde huzurlu, görev ile sorumlulukları belirgin ve motive edici bir ortama ihtiyaç duyarlar. Diğer bir ifadeyle, hekimlerin performansının düşmesine neden olan faktörlerden birisi motivasyondur. Motivasyon düzeyi çeşitli nedenlerden dolayı düşebilir, en önemli nedenlerden biri işyerinde maruz kaldıkları strestir. "Motivasyonun, Örgütsel Strese Etkisinin Hekimler Üzerinden İncelenmesi: Bir Araştırma" başlıklı bu çalışmanın amacı, hekimler motivasyon düzeylerinin,örgütsel stres üzerine incelenip belirlenmesidir.Araştırma,2017 yılında Ankara ilinde, Ankara Kamu Hastaneler Birliğine bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan hekimler üzerinde uygulanmıştır. Doldurulan anketler kontrol edildikten sonra Microsoft Excel ve SPSS 21.0 programı ile analizleri gerçekleştirilmiştir. Anketlerin analiz çalışmalarında Faktör Analizi, KMO and Bartlett's Testi, Cronbach Alpha Değeri, Varyans Analizi (Anova), T Testi, Frekans Tabloları, Levene Testi, LSD (Least Significant Difference),Korelasyon ve Regresyon Analizleri kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen verilere göre motivasyon ve örgütsel stres arasında pozitif ve orta düzey bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Stres, Örgütsel Stres. tr_TR
dc.description.abstract Physicians who work in the health field in order to demostrate high performance in their work, they need peaceful and motivating environment in their work. In otherwords,motivation is on the factors that degrese the performance of physicisans. The level of motivation can fall for various reasons,one of the most important reason is the stress that they are exposed in the work place An Investigation of the Effect of Motivation on Organizational Stress on Physicians: A Research; the purpose of this study is to review and determirate he level of the motivation of physicians on the organizational stress. There search was carried out on physicians working in Education and Research Hospitals connected to Ankara Public Hospitals Association in 2017 in the province of Ankara. The questionnaires that were filled being were analysis with Microsoft Excel and SPSS 21.0 program after being checked.Factor Analysis, KMO and Bartlett's Test,Cronbach Alpha Value,Variance Analysis, T Test, Frequency Tables, Levene Test, LSD (Least Significant Difference),Correlation and Regression Analysis were used in the analysis studies of the questionnaires. According to the data obtained from the analysis, there is positive and mid level relation ship between motivation and organizational stress. Keywords: Motivation, Stress, Organizational stress tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Motivasyon tr_TR
dc.subject Motivation tr_TR
dc.subject Performans tr_TR
dc.subject Performance tr_TR
dc.subject Örgütsel stres tr_TR
dc.subject Organizational stress tr_TR
dc.title Motivasyonun, örgütsel strese etkisinin hekimler üzerinden incelenmesi: Bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative An investigation of the effect of motivation on organizational stress on physicians: A research tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.relation.journal 0 tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 114 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record