DSpace Repository

Derin Ven Trombozunda Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Biyobelirteç Olarak Değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Küçüker, Aslıhan
dc.contributor.author Bayram, Hüseyin
dc.contributor.author Erçelik, Hüseyin Ünsal
dc.contributor.author Sağlam, Muhammet Fethi
dc.contributor.author Erdoğan, Kemal Eşref
dc.contributor.author Gökçimen, Mecit
dc.contributor.author Bilgiç, Abdulkadir
dc.contributor.author Canyiğit, Murat
dc.contributor.author Erdil, Nevzat
dc.contributor.author Şener, Erol
dc.date.accessioned 2020-09-29T11:44:13Z
dc.date.available 2020-09-29T11:44:13Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation KÜÇÜKER A,BAYRAM H,ERÇELİK H. Ü,SAĞLAM M. F,ERDOĞAN K. E,GÖKÇİMEN M,BİLGİÇ A,CANYİĞİT M,ERDİL N,ŞENER E (2016). Derin Ven Trombozunda Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Biyobelirteç Olarak Değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi, 6(2), 94 - 99. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRek9UWTBOQT09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18169
dc.description Yıl: 2016Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 2146-409XSayfa Aralığı: 94 - 99Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:Amaç: Tromboembolik hastalığı gösteren laboratuvar markerları yaygın bir şekilde araştırılmaktadır. Ancak yalnızca venöz tromboemboli tanısını destekleyecek veya dışlayacak bir serum biyobelirteci henüz yoktur. Bu çalışmada, derin ven trombozu (DVT) olan hastalarda ve normal populasyonda, tam kan sayımı parametreleri açısından mevcut olabilecek farklılıklar araştırılmıştır.Yöntem: Aralık 2012 ile Aralık 2013 tarihleri arasında toplam 399 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 2 gruba ayrıldı. Tüm hastalarda tam kan sayımı ve alt extremite venöz Doppler ultrasonografi sonuçları analiz edilmiştir. Grup 1, ultrasonografik olarak tanı konmuş DVT olan 134 hastayı içerirken, Grup 2, alt ekstremite venöz Doppler ultrasonografi normal olan 265 hastayı içermektedir. Tam kan sayımı parametrelerinden beyaz kan hücresi (WBC), kırmızı kan hücresi (RBC), trombosit sayıları, hemoglobin ve hematokrit değerleri, nötrofil, lenfosit ve monosit sayıları, nötrofil/lenfosit oranı (NLR), kırmızı kan hücresi dağılım hacmi (RDW), ortalama eritrosit hacmi (MCV), ortalama trombosit hacmi (MPV) ve MPV/trombosit oranı hesaplandı ve iki grup arasında istatiksel olarak karşılaştırıldı.Bulgular: Ortalama yaş ve cinsiyet oranları gruplar arasında benzerdi. Nötrofil ve lenfosit sayıları, NLR, RBC sayısı, Hb and Htc seviyeleri DVT grubunda istatistiksel anlamlı olarak yüksek saptandı. Yüksek RBC sayısı ve RDW değerinin, DVT için bağımsız risk prediktörleri olduğu belirlendi.Sonuç: Hematolojik parametreleri elde etmek kolay olup, bunlar kişinin DVT riskini belirlemede ve DVT' nun proflaktik tedavisinde yardımcı olabilirler.( Sakarya Tıp Dergisi 2016, 6(2):94-99 ) en_US
dc.description.abstract Abstract:Purpose: Laboratory markers demonstrating thromboembolic diseases have been investigated widely. However, there have been no serum biomarker established to exclusively confirm or exclude the diagnosis of venous thromboembolism yet. This study investigates possible differences on blood cell count parameters among deep venous thrombosis (DVT) patients and normal subjects. Materials and Methods:Between December 2012 - December 2013, a total of 399 patients were included in the study. Patients were divided into two groups. Complete blood cell counts and lower extremity venous Doppler ultrasonography results were analyzed for all the patients. Group 1, included 134 patients with ultrasonographically documented DVT and Group 2, consisted of 265 patients with normal lower extremity venous Doppler ultrasonography findings. Complete blood cell count parameters as white blood cell (WBC), red blood cell (RBC), and platelet counts, haemoglobine and haematocrite values, neutrophile, lymphocyte and monocyte levels, neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), red cell distribution width (RDW), mean corpuscular volume (MVC), mean platelet volume (MPV) and MPV/platelet ratio were recorded and statistically compared between two groups. Results: The mean age and gender ratio were similar between groups. Neutrophil and lymphocyte counts, NLR, RBC count, haemoglobine and haematocrite levels were found to be statistically higher for DVT group. High RBC count and RDW were identified as independent predictors for DVT. Conclusion: Obtaining hematologic parameters is simple and useful way for determining the DVT risk and may also be helpful for prophylactic treatment of DVT. ( Sakarya Med J 2016, 6(2):94-99 ) en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Sakarya Tıp Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Derin Ven Trombozunda Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Biyobelirteç Olarak Değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative Evaluation of Complete Blood Count Parameters as Biomarkers for Deep Venous Thrombosis en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Sakarya Tıp Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record