DSpace Repository

RATLARDA OLUŞTURULAN SİYATİK SİNİR BLOĞU MODELİNDE RASEMİK KETAMİNİN ETKİNLİK VE NÖROTOKSİSİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Gül, Mehmet
dc.contributor.author Şahin, Taylan
dc.contributor.author Erdoğan, Gülay
dc.contributor.author Aslan, Abdulvahap
dc.date.accessioned 2020-09-30T11:12:29Z
dc.date.available 2020-09-30T11:12:29Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation GÜL M,ŞAHİN T,KAYHAN G. E,ASLAN A (2017). RATLARDA OLUŞTURULAN SİYATİK SİNİR BLOĞU MODELİNDE RASEMİK KETAMİNİN ETKİNLİK VE NÖROTOKSİSİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Anestezi Dergisi, 25(3), 122 - 130. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpneE16SXlNZz09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18177
dc.description Yıl: 2017Cilt: 25Sayı: 3ISSN: 1300-0578Sayfa Aralığı: 122 - 130Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:Amaç: Bu çalışmanın amacı, ratlarda oluşturulan siyatik sinir bloğu modelinde farklı dozlarda uygulanan rasemik ketamininblok başlama ve sonlanma sürelerine etkilerini incelemek ve sinir hasarına yol açıp açmadığını tespit etmektir.Yöntem: Çalışmada Sprague-Dawley türü, 64 dişi rat kullanıldı. Eter anestezisi sonrası, siyatik sinir posterior yaklaşım velateral insizyon ile eksplore edildi ve test dozları siniri çevreleyen fasya altına enjekte edildi. Deneyin 1.aşaması için Sham ve Salingrubu (0.2 mL salin) dahil toplam 7 grup oluşturuldu. Test dozlarına göre diğer gruplar: Grup B (0.1 mL % 0.5 bupivakain+0.1mL salin), Grup K1 (0.1 mL ketamin 0.5 mg kg-1+0.1 mL salin), Grup K2 (0.1 mL ketamin 1 mg kg-1+0.1 mL salin), Grup BK1 (0.1mL %0.5 bupivakain+0.1 mL ketamin 0.5 mg kg-1), Grup BK2 (0.1 mL %0.5 bupivakain+0.1 mL ketamin 1 mg kg-1). Blok sonrasıgruplardan habersiz araştırmacı tarafından proprioseptif, motor ve duyusal blok süreleri değerlendirildi. Perinöral inflamasyonveya sinir hasarı açısından, 8. günde eksize edilen siyatik sinirler incelendi.Bulgular: Bupivakaine eklenen 0.5 mg kg-1ketamin proprioseptif, motor ve duyusal blok sonlanma sürelerinde sırasıyla %41,%23, %33 oranlarında uzamaya neden olurken, bupivakaine eklenen 1 mg kg-1ketamin blok sonlanma sürelerinde sırasıyla %45,%37, %31 oranında uzamaya neden oldu. Sadece ketamin enjeksiyonu motor blok oluşturmazken, diğer gruplardan daha kısa süreliproprioseptif ve benzer sürelerde duyusal blok sağladığı gözlendi. Analjezi süresindeki uzama dozdan bağımsızdı. Nörotoksisiteaçısından gruplar arasında fark yoktu. Sonuç: Rasemik ketaminin siyatik sinir blokları açısından iyi bir adjuvan olabileceği, fakat çalışmamızdaki olumlu sonuçlararağmen insanlardaki güvenilirliği ve sistemik yan etkiler açısından daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu kanısındayız. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Anestezi Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title RATLARDA OLUŞTURULAN SİYATİK SİNİR BLOĞU MODELİNDE RASEMİK KETAMİNİN ETKİNLİK VE NÖROTOKSİSİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ en_US
dc.title.alternative EVALUATION OF EFFECTIVENESS AND NEUROTOXICITY OF RASEMIC KETAMINE IN RAT SCIATIC NERVE BLOCK MODEL en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Anestezi Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record