DSpace Repository

What is the ımportance of Demodex folliculorum in Behçet's disease?

Show simple item record

dc.contributor.author Emre, Sinan
dc.contributor.author Aycan, Özlem M.
dc.contributor.author Atambay, Metin
dc.contributor.author Bılak, Semsettin
dc.contributor.author Daldal, Nilgün
dc.date.accessioned 2020-10-04T08:32:49Z
dc.date.available 2020-10-04T08:32:49Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation EMRE S,AYCAN Ö. M,ATAMBAY M,BİLAK Ş,DALDAL N,KARINCAOĞLU Y (2009). What is the ımportance of Demodex folliculorum in Behçet's disease?. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33(2), 158 - 161. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RNd016SXk
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18194
dc.description.abstract Öz:Demodex folliculorum, insan pilosebase bezlerinin zorunlu bir parazitidir ve sıklıkla immun sistem yetmezliği bulunan kişilerde tespit edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Demodex folliculorum sıklığını Behçet hastalığı bulunan hastalarda araştırmaktır. Çalışmaya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz hastalıkları Anabilim dalında takipleri yapılan ve Dermatoloji Anabilim dalınca refere edilen 40 Behçet hastası dahil edilmişlerdir. Refraksiyon problemleri dışında sistemik ve oküler herhangi bir hastalığı olmayan 131 hasta ile kontrol grubu oluşturulmuştur. Parazit tespiti için, her bir alt kapaktan üçer adet kirpik epile edilmiştir. Ayrıca hastaların yanak yüzlerinde parazit tespiti için standart cilt yüzey biyopsisi (SCYB) uygulanmıştır. Epile edilen kirpikler ve cilt testleri Hoyer solusyonu uygulanarak, x100 büyütmeli ışık mikroskobunda incelenmişlerdir. Çalışma grubu 15 bayan, 25 erkek Behçet hastasından, kontrol grubu 61 bayan, 70 erkek hastadan oluşmaktaydı. Grupların ortalama yaşları sırasıyla 37.62 ve 38.38 idi. Behçet hastalarında kirpik diplerinde Demodex folliculorum sıklığı % 65, kontrol grubunda % 10'du. Cilt SCYB sonuçlarına göre Demodex folliculorum sıklığı Behçet hastalarında % 7.5, kontrol grubunda % 10'du. İstatistiksel analiz, kirpik dipleri için farkın anlamlı olduğunu (p<0.05) ancak yanak yüzeyleri için anlamlı olmadığını ortaya koymuştur. Behçet hastalarında Demodex folliculorum sıklığının araştırılması, şikayetleri olmasa bile bu hastalarda oküler yüzey ve gözkapağı problemlerinin tedavisinde faydalı olabilir. en_US
dc.description.abstract Abstract:Demodex folliculorum is an obligate parasite and commonly detected in patients with immune system deprivation. This study is planned to document the Demodex folliculorum prevalence among patients with Beh&ccedil;et's disease (BD). The patients who referred to the ophthalmology clinic were included in the study. Fourty patients with BD and 131 patients with refractive errors without any ocular and systemic disease were included. For parasite detection, 3 eyelashes from each inferior eyelid were epilated. Standardized skin surface biopsy (SSSB) was performed for detection of parasite at cheeks of patients. Samples were prepared with Hoyer's solution and investigated under the light microscope. There were 15 female and 25 male in BD group and 61 female and 70 male patients ine control group. Mean ages were 37.62 and 38.38 for BD and control groups, respectively. Demodex folliculorum prevalence at eyelashes was 65% for BD and 10% for control group. SSSB of cheek revealed 7.5% positivity for BD and 10% for control group patients. Statistical analysis documented a significant difference for eyelashes (p&lt;0.05) which could not be detected for skin results. Investigation of Demodex folliculorum in BD may be useful, even in patients without any complaint, for the treatment of ocular and eyelid dyscomforts of these patients. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Türkiye Parazitoloji Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title What is the ımportance of Demodex folliculorum in Behçet's disease? en_US
dc.title.alternative Demodex folliculorum'un Behçet hastalığındaki önemi nedir? en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Türkiye Parazitoloji Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.contributor.authorID Karıncaoğlu, Yelda en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record