DSpace Repository

Müzik öğretmeni adaylarının klasik batı müziği dağarı ve kültürüne yönelik yeterliliklerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Ekinci, Abdurrahman Temmuz
dc.date.accessioned 2020-10-08T08:20:49Z
dc.date.available 2020-10-08T08:20:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Ekinci, Abdurrahman Temmuz (2019). Müzik öğretmeni adaylarının klasik batı müziği dağarı ve kültürüne yönelik yeterliliklerinin incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.1-131 ss. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18286
dc.description İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı / Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Bu araĢtırmada; müzik öğretmeni adaylarının Klasik Batı Müziği eserleri ve kültürüne iliĢkin yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi ve varsa eksiklerinin saptanarak bu eksiklerin giderilmesine yönelik öneriler geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Öğretmen yeterliliği öğrencinin ve genel olarak eğitimin yeterliliğini etkileyen bir kavramdır. Bu araĢtırmada müzik öğretmeni adaylarının klasik batı müziği eserlerine ve kültürüne yönelik yeterlilik düzeyleri belirlenerek eksikliklerinin saptanmasıyla, ilgili öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. AraĢtırmanın evrenini Türkiye‟de Üniversitelerin GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında eğitim görmekte olan müzik öğretmeni adayları oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örnekleminde ise, Gazi Osman PaĢa Üniversitesi GSEB Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD, Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Müzik Eğitimi ABD, Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi ABD, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi ABD, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi ABD son sınıf öğrencileri (N= 143) yer almaktadır. AraĢtırmada veri toplama aracı uzman görüĢleri alınarak hazırlanmıĢ çoktan seçmeli anket formu ve Klasik Batı Müziği dağarı eserlerinden oluĢan ses kaydı ve vii kayıt dinleme formu kullanmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan anket Müzik Teorisi ve ĠĢitme, Armoni ve Batı Klasik Müzik Tarihi sorularını içeren çoktan seçmeli bir form niteliğinde hazırlanmıĢtır. AraĢtırmada uygulanan ölçme araçlarından elde edilen veriler SPSS 24.paket programı kullanılmıĢtır. Betimsel analiz iĢlemleri için; frekans (f) ve yüzde (%) değerleri tespit edilmiĢ, bulgular tablo ve grafikler ile görselleĢtirilmiĢtir. Yapılan istatistiksel analize göre öğrencilerin temel müzik bilgileri, müzik kültürüne yönelik bilgilerinin ortalama düzeye yakın olduğu görülmektedir ( X =47.57). Klasik batı müziğini dağarında yer alan eser-bestecilere yönelik farkındalık düzeylerinin daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir ( X =32.15). TMBKT Madde Puanlarının Dağılımlarına iliĢkin elde edilen istatistiksel veriler sonucunda müzik öğretmeni adaylarının en baĢarılı oldukları maddelerdeki aritmetik ortalaması ( X =3.94) "Aralık Bilgisi" ( X =)2.71 "Verilen Majör tonun ilgili minör tonunu bulma" ,( X =2.93) "Türk BeĢleri" olduğu saptanmıĢtır. Adaylar tarafından verilen yanıtlara göre en düĢük aritmetik ortalamaya sahip maddeler ise ( X = .98) "Dominant 7li", ( X =1.35)" Nüans Terimleri", ( X =1.60) " Akor Çevrimleri", ( X = .73) " Kontrpuanın tanımı" ve ( X =.76) " Menuet formu" olduğu saptanmıĢtır. Klasik Batı Müziği dağarına iliĢkin eser-besteci eĢleĢtirmelerine yönelik bütün sorularda, öğrencilerin baĢarı düzeylerinin düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Dönemler ve bu dönemlere ait bütün sorularda en çok baĢarı gösterilen eser-besteci eĢleĢtirmelerinin sırasıyla;  L. v. Beethoven-Moonlight Sonata(%60)  A. Vivaldi-FourSeasons- Spring I (%58)  F. Chopin-Nocturne in C # minör(%57)  L. v. Beethoven- Symphony n. 5(%46) oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Örneklemin farkındalık ve tanıma düzeyinin en düĢük olduğu eserlerin ise viii  F. Mendelssohn-ViolinConcerto in E minör (%3)  C. Orff- Carmina Burana O Fortuna (%4)  C. Debussy, Clair de Lune, Posthumous (%4)  Dvorak-New World Symphony-4th Movement (%6) eĢleĢtirmeleri olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. Öğrencilerin Klasik Batı Müziği Dağarına iliĢkin farkındalık ve tanıma düzeyleri dönem baĢlıkları bakımından incelendiğinde sırasıyla baĢarı oranlarının;  Klasik Dönem (%34.8)  Barok Dönem (%28.2)  Romantik Dönem (%23.8)  Çağdaş Dönem (%10.4) biçiminde dağılım gösterdiği sonucuna varılmıĢtır. Buradan hareketle öğrencilerin en çok Klasik Dönem dağarına yönelik farkındalıkları olduğu, ÇağdaĢ Dönem eserlerine iliĢkin kültürlenmelerinin ise diğer dönemlere göre en düĢük düzeyde olduğu görülmüĢtür. Öğrencilerin, Klasik Batı Müziği dağarına yönelik eser-besteci farkındalık ve tanıma düzeylerinde en yüksek puanın "F. Chopin, Nocturne in C # minör, Posthumous" maddesinde olduğu tespit edilmiĢtir. "L. v. Beethoven, Moonlight Sonata", A. Vivaldi, Four Seasons, Spring I eser-besteci eĢleĢmeleri de öğrenciler tarafından en çok bilinen diğer kategoriler olarak göze çarpmaktadır. Farkındalık ve tanıma düzeyi en düĢük olanların ise "F. Mendelssohn, Violin Concerto in E minör", "C. Orff, Carmina Burana O Fortuna", "C. Debussy, Clair de Lune" kategorileri olduğu gözlemlenmektedir. Bütün dönemlere iliĢkin eser-besteci madde puanlarına bakıldığında ise birçoğunun düĢük değerler ile ortalamanın altında yer aldığı saptanmıĢtır. Anahtar Sözcükler:Klasik Batı Müziği Kültürü, Klasik Batı Müziği Kültürü, Müzik Öğretmenleri Adayları, Yeterlilik en_US
dc.description.abstract The aim of this thesis is to determine the level of competence of the music teacher candidates in the pieces and the culture of Classical Western Music, and if any, to detect their deficiencies, and to put forward suggestions for addressing these deficiencies. The competency of a teacher is a notion which affects the competency of not only the students but also the education in general. In this research, it is aimed to increase the professional competencies of the related teacher candidates by identifying their deficiencies and determining their competence levels in Classical Western Music pieces and culture. The research population consists of the music teacher candidates studying in DFAE (Departments of Fine Arts Education), in the Departments of Music Education of the universities in Turkey. The research population consists of the music teacher candidates studying in Departments of Music Education in the DFAEs (Department of Fine Arts Education) of the universities in Turkey. Senior students (N = 143) studying in Gazi Osman PaĢa University Faculty of Education DFAE Department of Music Education, Ġnönü University Faculty of Education DFAE Department of Music Education, Uludağ University Faculty of Education DFAE Department of Music Education, Balıkesir University Faculty of Education DFAE Department of Music Education, Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education DFAE Department of Music Education and Ömer Halisdemir University Faculty of Education DFAE Department of Music Education are selected for the research sample. x A data collection tool, a multiple-choice questionnaire form prepared by receiving the opinions of experts, and the sound recording and the record listening form consisting of Classical Western Music repertoire were used in this thesis. The questionnaire which was used in the study was prepared as a multiple-choice form which included the questions of Music Theory, Hearing, Harmony and History of Western Classical Music. SPSS software package 24 was used for the data obtained from the measurement instruments applied in the research. Frequency (f) and percentage (%) values were determined for the process of descriptive analysis and the results were visualized with the tables and graphics. According to the statistical analysis, it was observed that the students' basic knowledge of music and music culture is approximately at the intermediate level ( X = 47.57). However, it was found that their awareness levels of the pieces and the composers of Classical Western Music repertoire were lower ( X = 32.15). As a result of the acquired statistical data regarding the Distribution of Subject Scores of BMICT (Basic Music Information and Culture Test), it was observed that the arithmetic means of the subjects where the music teacher candidates were most successful at are as follows: ( X = 3.94) "Interval Knowledge", ( X = 2.93) "Turkish Five" and ( X = 2.71) "Identifying the Relative Minor Scale of the Given Major Scale". Moreover, according to the answers of the candidates, the subjects which had the lowest arithmetic means are as follows: ( X = .73) "The Definition of Counterpoint", ( X = .76) "Minuet Form", ( X = .98) "Dominant Seventh Chord", ( X = 1.35) "Dynamic Signs" and ( X = 1.60) "Chord Progressions". It was concluded that the students‟ levels of achievement were low in all questions regarding pieces-composers matching activities about the Classical Western Music repertoire. It was also deduced that the most accomplished piecescomposers matching questions about the periods and all questions related to these periods are as follows:  L. v. Beethoven-Moonlight Sonata (%60) xi  A. Vivaldi-Four Seasons- Spring I (%58)  F. Chopin-Nocturne in C # minör(%57)  L. v. Beethoven- Symphony n. 5(%46) It was observed that the pieces where the sample‟s level of awareness and recognition was the lowest are as follows:  F. Mendelssohn-Violin Concerto in E minor (%3)  C. Orff- Carmina Burana O Fortuna (%4)  C. Debussy, Clair de Lune, Posthumous (%4)  Dvorak-New World Symphony-4th Movement (%6) When the students‟ level of awareness and recognition of Classical Western Music repertoire were examined in terms of the period titles, it was found that their success rates are distributed as follows:  Classical Period (%34.8)  Baroque Period (%28.2)  Romantic Period (%23.8)  Contemporary Period (%10.4) Based on these data, it was observed that, the students had the most awareness level at the Classical Period repertoire, and their acquisition of culture relating to the pieces of Contemporary Period is at the lowest level in comparison with the other periods. It was confirmed that the highest score in the students‟ level of awareness and recognition of the pieces-composers matching questions about Classical Western Music was on the subject of "F. Chopin, Nocturne in C # minor, Posthumous". The other most accomplished subjects by students are the pieces-composers matchings of "L. v. Beethoven, Moonlight Sonata", "A. Vivaldi, Four Seasons, Spring I". Furthermore, those with the lowest level of awareness and recognition are the subjects of "F. Mendelssohn, Violin Concerto in E minor", "C. Orff, Carmina Burana O Fortuna" and "C. Debussy, Clair de Lune". When the scores of the xii pieces-composers matching questions regarding all periods were examined, it was seen that many of them were below the average level with low values. Keywords: Classical Western Music Culture, Classical Western Music Culture, Music Teacher Candidates, Proficiency en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Müzik en_US
dc.subject Music en_US
dc.title Müzik öğretmeni adaylarının klasik batı müziği dağarı ve kültürüne yönelik yeterliliklerinin incelenmesi en_US
dc.title.alternative Music teacher candidates classical west music investigation of competencies en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.startpage 1 en_US
dc.identifier.endpage 131 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record