Show simple item record

dc.contributor.author Kaya, Mehmet Fatih
dc.date.accessioned 2020-10-12T12:49:18Z
dc.date.available 2020-10-12T12:49:18Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Kaya, Mehmet Fatih (2019). Hadiste teferrüd. Yayımlanmış Yüksek Lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.1-119 ss. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18336
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Hadis Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Teferrüd, hadis usulünün en kapsamlı konularından biri olup başka râvîlerin nakletmediği haber anlamına gelmektedir. Ferd, ğarîb ve benzeri terimlerin oluşumunda etkili rol oynamakta, sened veya metinde bulunan bir özellik itibariyle tek kalan râvînin diğer râvî ve rivâyetlerden ayrılması olarak da kullanılmaktadır. Aynı zamanda hadîsin sahih veya zayıf olmasının, kabul yahut reddedilmesinde, râvînin cerh ve ta'dîle tabi tutulmasında etkili bir rol üstlenmektedir. Teferrüd, mütekaddimûn dediğimiz yani hadîs ilimlerinin şekillendiği ilk dönemlerde başlı başına bir kavram olarak değil de sadece bazı terimlerin içeriği olarak mevzubahis olmuştur. Bu bu çalışmada Teferrüd kavramının hadîs tarihindeki kullanımı, mahiyeti, özellikleri, kısımları ve hükümleri ele alınmıştır. Bu meyanda Teferrüd kavramının kavramsal çerçevesi, Teferrüde sebep olan olgular ve Teferrüd çeşitleri zikredilip her bir konu örneklerle açıklanmıştır. Ayrıca münferid râvînin rivâyetleri olan Ferd, Garib, Şâz, Münker ve Ziyâdetü's-sika'dan bahsedilmiş ve bu kavramların gerek teferrüdle gerekse de birbirleriyle olan bağlantısına değinilmiş akabinde ise muhaddislerce bu rivâyetlerin hükmü zikredilmiştir. Sonuç olarak ise çalışmadan elde edilen veriler arzedilmiştir. Anahtar kelimeler: Hadîs, Hadîs Usûlü, Teferrüd, Ferd, Ğarîb en_US
dc.description.abstract Since Uniqueness is the focus of Hadith Origins' terminology, then it plays an effective role especially in Al Fard, singular, and Al Gharib, strange, Hadith and similar Hadiths. Uniqueness is that Hadith narrated by a single narrator. It is that kind of Hadith narrated by one mohaddith with no further successors agreeing with him in the transmission, sanad, or in the content, matn, of this Hadith. At the same time, uniqueness affects considering a certain Hadith accepted or rejected or authentic or weak and also affects the circumstances of the narrators, the criticizing, Hath, and praising, Ta'deel. Uniqueness is one of the most important and broadest Hadith Sciences. It wasn't cosidered a separate subject according to preceding narrators when they set the basics of Hadith science, but it included some of their words and terms. In this regard Teferrud of the concept of the conceptual framework, are explained with examples and each topic mentioned facts and varieties that cause Teferrud. In addition, i've explained the individual narrations of the narrators and the connections between Ferd, Ghraib, Shaz, Munkar and ziyadetu'thikah that have been mentioned in the study. Thus, by the end of the study I've explained all the data that have been used. Keywords: Hadith, Methodology of Hadith, Tefarrud, Fard, Gharib. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Din en_US
dc.subject Religion en_US
dc.title Hadiste teferrüd en_US
dc.title.alternative Hadith tefarrud en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.startpage 1 en_US
dc.identifier.endpage 119 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record