DSpace Repository

Dört- altı yaş çocukların sosyal ve oyun davranışları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Döker, Tuğçe
dc.date.accessioned 2020-10-16T11:58:33Z
dc.date.available 2020-10-16T11:58:33Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Döker, Tuğçe (2020). Dört- altı yaş çocukların sosyal ve oyun davranışları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.1-110 ss. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18411
dc.description İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı en_US
dc.description.abstract Amaç: Bu araştırmanın amacı, 4-6 yaş arası çocukların sosyal ve oyun davranışları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Materyal ve Metot: Bu çalışmanın örneklemini Mersin il merkezinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dönemi '4-6 yaş arası, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 100 çocuğun anneleri ve öğretmenleri' oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Demografik Bilgi Formu", "Ebeveyn Tutum Ölçeği", "Sosyal Davranış Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği" ve "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formu" kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizleri için SPSS 22.0, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman‟s Rho Korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Anne tutumlarının eğitim düzeyi, çalışma durumu, hane geliri ve sahip oldukları çocuk sayısından etkilendiği saptanmıştır. Demokratik tutumdaki annelerin çocuklarında oyun etkileşimi ve prososyal davranışların arttığı, otoriter tutum ve izin verici tutumdaki annelerin çocuklarında oyunun bozulması, oyundan kopma, utangaç ve saldırgan davranışların arttığı, aşırı koruyucu tutumdaki annelerin çocuklarında ise utangaç davranışların arttığı saptanmıştır. Sonuç: Ebeveyn Tutum Ölçeği toplam puanları ile oyun etkileşimi alt ölçeği puanları arasında pozitif, oyunun bozulması ve oyundan kopma alt ölçeği puanları arasında negatif yönde anlamlı orta düzeyde bir ilişki, saldırgan alt ölçeği puanları arasında negatif yönde zayıf bir ilişki, prososyal alt ölçeği puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki bulunmuş, utangaç alt ölçeği puanları arasında ise anlamlı ilişki bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler: Anne baba tutumu, oyun davranışı, sosyal davranış. en_US
dc.description.abstract Objective: The aim of this study is to examine the relationship between social and play behaviors of children aged 4-6 and parental attitudes. Material and Method: The sample of this study consists of the mothers and teachers of 100 children between the ages of 4-6, who attend preschool education institutions in the 2018-2019 academic year in Mersin city center. "Demographic Information Form", "Parental Attitude Scale", "Social Behavior Teacher Evaluation Scale" and "Penn Interactive Peer Play Scale Teacher Form" were used as data collection tools in the research. Correlational research method, one of the quantitative research methods, was used. SPSS 22.0 program was used for statistical analysis of the study. Mann Whitney U test was used for comparisons of two groups of data, Kruskal Wallis test for comparisons of three or more, and Spearman's Rho Correlation analysis was used to evaluate the relationships between variables. Findings: It was found that mother attitudes were affected by the level of education, employment status, household income and the number of children they have. It was found that the game interaction and prosocial behaviors increased in the children of the mothers with a democratic attitude, the game disruption, breaking off the game, shy and aggressive behaviors increased in the children of the mothers with authoritarian and permissive behavior, and the shy behaviors increased in the children of the mothers who were overprotective. Conclusion: It was found a positive relationship between the Parental Attitude Scale total scores and the game interaction subscale scores, a moderately significant negative relationship between the game disruption and breaking off the game subscale scores, a weak negative relationship between aggressive subscale scores, a moderate positive relationship between the prosocial subscale scores, and it was not found a significant relationship between the shy subscale scores. Keywords: Parental attitude, social behavior, game behavior. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Eğitim ve Öğretim en_US
dc.subject Education and Training en_US
dc.title Dört- altı yaş çocukların sosyal ve oyun davranışları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi en_US
dc.title.alternative To i̇nvestigate the relationship between social and play behaviors of children aged four- six and parental attitudes. en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.startpage 1 en_US
dc.identifier.endpage 110 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record