DSpace Repository

Okul müdürünün öğretmenleri güdüleme rollerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldırım, Nail
dc.date.accessioned 2015-06-22T08:21:58Z
dc.date.available 2015-06-22T08:21:58Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Yıldırım, Nail ;(2002) Okul müdürünün öğretmenleri güdüleme rollerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin görüşleri ,İnönü Üniversitesi. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/2310
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okulu müdürlerinin, öğretmenleri güdüleme rollerim gerçekleştirme düzeylerini öğretmen ve müdür görüşleriyle ortaya çıkarmak, araştırmanın bulgularına dayanarak önerilerde bulunmaktır. Araştırmada "Motivasyon Anketi" adlı anket, veri toplama aracı olarak kullanıldı. Anket 71 maddedir ve Likert ölçeği tipindedir. Araştırmanın evrenini, Tokat il merkezindeki ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler ve okul müdürleri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde okulların bulundukları sosyo ekonomik çevre dikkate alınmış ve 195 öğretmen, 23 müdür anketi cevaplandırmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde, Ortalama, Uyum İyiliği Testi (Goodness of fit test), Man Whitney U, Kuruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmada şu bulgulara ulaşılmıştır: 1. İlköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri incelendiğinde okul müdürlerinin kendilerini motive etmelerine yönelik aktiviteleri genellikle her zaman ve çoğu zaman yerine getirdikleri görüşünde olmaları, onların müdürlerini değerlendirme yaklaşımlarınn pozitif değerler taşımaktadır. 2. Müdürlerin görüşleri incelendiğinde öğretmenleri motive etmeye yönelik aktiviteleri genellikle her zaman yaptıklarını dile getirdikleri görülmektedir. 3. Öğretmenlerin ve müdürlerin görüşlerine göre, ha iki görüş ortalamaları yüksek olmasına rağmen, öğretmenlerin görüşleri müdürlerinkinden daha düşük düzeydedir. " f. ^\X&ĞF&\ m 4. Öğretmenlerin görüşlerinde onların cinsiyetlerine, yaşlarına ve kademelerine göre anlamlı bir fark yoktur. 5. Müdürlerin yaşa göre görüşleri incelendiğinde, 46 yaş ve yukarısı gurubunda anlamlı bir fark görülmektedir. Bu yaş grubunun araç-gereç ve fiziki şartlarının uygunluğu alt boyutunda diğer yaş gruplarına göre daha olumsuz düşündüğü ortaya çıkmıştır. 6. İlköğretim okulu müdürlerinin kıdem göre görüşleri incelendiğinde kıdem grupları arasında müdürlerin birbirine yakın görüşte oldukları ve güdüleme rollerini her zaman düzeyinde gerçekleştirdikleri saptanmıştır. 7. İlköğretim okulu öğretmenlerinin, okul müdürlerinin güdüleyici davranışları gösterme derecelerine yönelik görüşleri onların çalıştıkları okulun sosyo ekonomik durumuna göre önemli bir fark göstermektedir. Sosyo ekonomik yönden orta düzeyde bulunan okulda çalışan öğretmenler hem üst düzey hem de alt düzeyde çalışan öğretmelerle görüş ayrılığı içindedirler. Orta düzeyde bulunan okullarda çalışan öğretmenler öğretmene yardıma olma, araç-gereç ve fiziki şartların uygunluğu Alt boyutunda diğer düzeylere göre daha olumsuz düşünmektedir. 8. Okulların Sosyo ekonomik duruma göre müdürlerin görüşleri incelendiğinde üst düzey, orta düzey, alt düzey, müdürlerinin görüşlerinde anlamlı ir fark görülmemektedir. Her düzey okul müdürlerinin birbirine yalan görüşte olduğu saptanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ *
dc.subject İlköğretim öğretmenleri tr_TR
dc.subject Primary education teachers tr_TR
dc.subject Motivation tr_TR
dc.subject Okul yöneticileri tr_TR
dc.subject School administrators tr_TR
dc.title Okul müdürünün öğretmenleri güdüleme rollerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin görüşleri tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States