2014 Cilt 21 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Aktaş, Binhan Kağan; Özden, Cüneyt; Baykam, Mehmet Murat; Salar, Remzi; Karabakan, Mehmet; Dede, Doğan; Memiş, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Konjenital pelvik arteriyovenöz malformasyon nadir görülen bir hastalık olup genellikle asemptomatiktir. Pelvik arteriyovenöz malformasyonlar sıklıkla tümörlere, pelvik travmaya veya cerrahi işlemlere sekonder akkiz ...
 • Kızılyel, Okan; Karakuzu, Ali; Metin, Mahmut Sami; Polat, Murat; Bilici, Şule (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  hepatosplenomegali, lökositoz ve eritrosit sedimentasyon oran yüksekliği ile karakterize nadir görülen otoimmün bir hastalıktır. Uzun süren ve klasik tedavilere cevapsız kronik ürtikerde Schnitzler sendromu incelenmelidir. ...
 • Kartal, Ayşe; Aydın, Kürşad; Koç, Nesibe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Sjögren Larsson sendromu; otozomal resesif geçişli, yağ aldehit dehidrogenaz enzimini kodlayan ALDH3A2 genindeki mutasyon sonucu oluşan nörokutanöz bir hastalıktır. Görülme sıklığının 1/250.000 olduğu tahmin edilmektedir. ...
 • Kızılyel, Okan; Metin, Mahmut Sami; Elmas, Ömer Faruk; Aktaş, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Nevus komedonikus epidermal nevüsün nadir görülen bir subtipidir. Nevus komedonikus pilosebase ünitenin bir hastalığıdır. Lezyon üzerinden fistüller, sinüsler, şiddetli skar dokuları ve skuamöz hücreli karsinom gelişebilir. ...
 • Dişli, Zeliha Korkmaz; Tokgöz, Necla (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2014)
  Arnold Chiari Malformasyonu (ACM) beyin sapı ve serebellumun servikal spinal kanala doğru yer değiştirdiği konjenital bir anomalidir. ACM, baş ve ekstremite ağrıları, vertigo, hipoestezi, ekstremitelerde güçsüzlük gibi ...
 • Kalaycı, Tuğce Özlem; Apaydın, Melda; Yücel, Kamil; Batkı, Ozan; Dündar, Can (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Aort diseksiyonu, aort intimasının yırtılıp tunika mediyanın ayrılmasıyla, duvar içerisine kan dolması sonucu gelişir. Akut travmatik aort diseksiyonu nadiren majör künt göğüs yaralanması sonrası görülür ve mortalitesi ...
 • Berber, İlhami; Erkurt, Mehmet Ali; Kaya, Emin; Köröğlu, Mustafa; Nizam, İlknur; Bentli, Recep; Kuku, İrfan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Haploidentik kök hücre nakli HLA uyumlu donörü olmayan hastalar için başka bir alternatif nakil modelidir. Hala, allojenik nakil gereksinimi olan hastaların ancak üçte biri HLA uyumlu vericiye sahiptir. Acil kök hücre nakli ...
 • Akyay, Arzu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  β-talasemi major hastaları yaşam boyu kan transfüzyonlarına ihtiyaç duyarlar. Ancak, bu hastalarda çoklu allojenik kan transfüzyonlarından dolayı eritrositlere karşı otoantikor ve alloantikor geliştirme riski artmıştır. ...
 • Kartal, Ayşe; Şahin, Akkız; Pekcan, Sevgi; Aydın, Kürşad (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Akut Nekrotizan Ensefalit, akut ateşli hastalıkların sıklıkla da viral enfeksiyonların tetiklediği nadir görülen bir ensefalopati formudur. Bu sendrom özellikle talamus, beyin sapı, beyincik ve beyaz maddeyi içeren multifokal ...
 • Duman, Rahmi; Balcı, Mehmet; Duman, Reşat; Özdoğan, Sibel; Başkan, Ceyda; Benzer, Emine (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı yedi yıllık orbitotomi deneyimlerimizi gözden geçirmek ve sonuçları değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2006 ve Ocak 2013 yılları arasında kliniğimizde orbitotomi operasyonu uygulanmış ...
 • Çatal, Ferhat; Topal, Erdem; Çeliksoy, Mehmet Halil; Söğüt, Ayhan; Şahin, Mustafa Kürşat; Şahin, Gülay; Dikici, Mustafa Fevzi; Sancak, Recep (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Arı sokmaları sonrası gelişen alerjik reaksiyonlar şiddetli olmakta ve hayatı tehdit edebilmektedir. Bu reaksiyonların tanınması, ilk müdahalenin yapılması ve hastaların tetkik edilmesi için alerji kliniklerine ...
 • Özer, Murat Atabey; Yıldırım, Cem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Bu çalışmada primer açık açılı glokom hastalarında klinik pratikte de rutin uygulanmakta olan; brimonidin tartrat-timolol maleat, latanoprost-timolol maleat ve dorzolamid hidroklorür-timolol maleat sabit kombine ...
 • Avcı, Hasan H.; Pehlivan, Erkan; Avcı, Sema; Selçuk, Engin B. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Suyun sanitasyonu ishalleri önlemedeki asıl uygulamadır. Bu çalışmanın amacı Malatya ilinde 2012 yılında elde edilmiş içme suyu kontrol izlemesi sonuçlarını değerlendirmektir. Gereç ve yöntemler: Kesitsel nitelikte ...
 • Acar, Baran; Yıldız, Erdem; Kankılıç, Ekrem Said; Karaşen, Rıza Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Endemik guatr bölgesi kabul edilen ülkemizde tiroid hastalıkları, toplum sağlığı ve ülke ekonomisini etkileyen önemli bir problemdir. Tiroid cerrahisi ve medikal tedavisi birçok merkez tarafından uygulanmaktadır. Bu ...
 • Gökalp, Fatih; Özçınar, Evren; Tiryakioğlu, Osman; Kenar, Selma Tiryakioğlu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Bu çalışmada, koroner arter hastalıklarının tedavisinde off-pump ve on-pump cerrahi metodlarının, güvenilirliği, etkinliği ve teknik seçiminin nedenleri karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Mart 2003-Ocak 2013 ...
 • Kartal, Ayşe; Şahin, Akkız; Pekcan, Sevgi; Aydın, Kürşad (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Akut Nekrotizan Ensefalit, akut ateşli hastalıkların sıklıkla da viral enfeksiyonların tetiklediği nadir görülen bir ensefalopati formudur. Bu sendrom özellikle talamus, beyin sapı, beyincik ve beyaz maddeyi içeren multifokal ...
 • Acar, Baran; Acar, Mehtap; Yıldız, Erdem; Karaşen, Rıza Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Çocuklarda trakeotomi önceleri en sık akut hava yolu enfeksiyonu nedeni ile yapılırdı. Endikasyonlar daha öncekidönemlere göre değişmektedir; şu an konjenital malformasyonlar ve uzun sureli entübasyon için yapılan ...
 • Çetin, Aslı; Eşrefoğlu, Mukaddes (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Bu çalışmada prenatal ve postnatal gelişim sürecinde midenin geçirdiği histolojik değişiklikler incelenmeye çalışıldı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada İnönü Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Laboratuarından ...
 • Ağlamış, Erdoğan; Gür, Erduran; Beytur, Ali; Taşdemir, Cemal; Yücel, Mehmet Özgür (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Çalışmamızdaki amacımız, rijit üreterorenoskopla renal pelvis taşlarının tedavi edilebilirliğini değerlendirmek. Gereç ve yöntemler: Çalışmaya Ocak 2009 ve Mart 2010 tarihleri arasında, renal pelvis taşı (2 cm ...