2014 Cilt 21 Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Demirağ, Mustafa Kemal; Bulut, Özgür (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Atmış dört yaşında bayan hasta, sol servikal bölgede bir yıldır var olan pulsatil kitle nedeniyle hastaneye başvurdu. Şikayetleri son bir aydır artan hastanın, servikal travma ya da enfeksiyon öyküsü yoktu. Mandibulanın ...
 • Halıcı, Ümit; Vali, Rıza; Yaşar, Birkan; Özbudak, Ersan; Kanca, Atilla; Sanioğlu, Soner (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Periferik vasküler operasyonlar, miyokard infarktüsü açısından yüksek risk taşımaktadır. Ciddi koroner arter hastalığı ve periferik vasküler sorunların aynı anda olduğu durumlarda mortalite ve morbiditeyi artırmayacak ...
 • Dikci, Seyhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Jessner'in lenfositik infiltrasyonu derinin etyolojisi bilinmeyen nadir, benign bir hastalığıdır. Sıklıkla orta yaştaki bireylerde baş, boyun ve gövdenin üst kısmında görülmektedir. Çocuklar nadiren etkilenmektedir. Aylarca ...
 • Bulanık, Murat; Dağ, Zeynep Özcan; Demiray, Demet; Dağ, Ersel; Şimşek, Yavuz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Hereditary thrombophylic mutations are seen in 10% of the general population and many cases are diagnosed as a result of complications that occur during pregnancy. Of these, Protein S deficiency is a rare hereditary ...
 • Ünlü, Bekir Serdar; Aytan, Hakan; Evsen, Mehmet Sıddık; Tapısız, Ömer Lütfi; Zergeroğlu, Sema; Mollamahmutoğlu, Leyla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Çalışmamızda kontrolateral overde korpus luteum taşıyan, unikornuat uterusun non-communicating rudimenter hornunda oluşan unembriyonik gebelik sunulmuştur. Yirmi dört yaşında, daha önce gebelik geçirmemiş hasta üç yıllık ...
 • Öçalan, Ramazan; Öçalan, Fatma Ceyda Akın; Dişli, Zeliha Korkmaz; Özlügedik, Samet; Ünal, Adnan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Arteria carotis interna anomalileri son derece nadir olup cerrahi sırasında beklenmedik komplikasyonlara neden olabilir Boyunda kitle şikayeti ile kulak burun boğaz kliniğine kabul edilen 83 yaşındaki hastanın boyun magnetik ...
 • Özen, Nevgün Sepin; Öğünç, Dilara; Öngüt, Gözde; Seyman, Derya; Dağlar, Duygu; Baysan, Betil Özhak; Çolak, Dilek; Hazar, Volkan; Naas, Thierry (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Akut Prekürsör B Hücreli Lenfoblastik Lösemi tanısıyla izlenen 4 yaşındaki bir çocuğun kan kültürü örneğinden imipenem dirençli Klebsiella pneumoniae izole edildi. İzolatın PCR analizi sonuçları VIM ve CTX- M enzimleri ...
 • Selek, Mehmet Burak; Bektöre, Bayhan; Atik, Tuğba Kula; Yalçın, Barış; Baylan, Orhan; Özyurt, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Bu çalışmada, dizüri şikayeti ile hastanemiz üroloji, kadın hastalıkları ve doğum ve dahiliye polikliniklerine başvuran ve ilk idrar kültürlerinde üreme saptanmayan steril piyürili hastalardan istenen orta akım ...
 • Temelli, Öztun; Gürocak, Şimay; Kekilli, Ersoy; Ekici, Kemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Bu çalışmayla postoperatif radyoterapi uygulanan hastalarda, tümöre ve tedaviye bağlı prognostik faktörlerin, lokal ve bölgesel kontrol, genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım üzerindeki etkisinin araştırılması ...
 • Gül, Mehmet; Bayat, Nuray; Gül, Semir; Hüz, Mustafa; Yıldız, Azibe; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Kemik dekalsifikasyonu histopatoloji laboratuvarlarında hala zahmetli ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu çalışmada, kemik dekalsifikasyonu için kullanılan formik asit, Biodec-R ve Decalcifier II dekalsifikasyon ajanları ...
 • Sayan, Kürşad; Sayan, Cemile Dayangan; Kokanalı, Mahmut Kuntay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Uzamış gebeliklerde doppler ultrasonografi bulguları ile perinatal sonuçlar arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 37-41 gebelik haftası arasındaki 51 (kontrol grubu), ≥41 gebelik ...
 • Köşger, Hatice; Kaygusuz, İkbal; Karcaaltıncaba, Deniz; Gelişen, Orhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Annenin tiroid otoantikor pozitifliğinin intrauterin fetal ölüm üzerine etkisinin araştırılması Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 18-40 yaş arası 6-12. gebelik haftalarında 200 gebe dâhil edildi. En az bir kez 13 hafta ...
 • Köse, Adem; Akdemir, Ender; Büyüktuna, Seyit Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Bu çalışmada, bruselloza bağlı tek taraflı gelişen epididimoorşit olgularının klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının irdelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Muş Devlet Hastanesi’nde 15 ay boyunca Üroloji ...
 • Takcı, Şahin; İnce, Deniz Anuk; Hendekçi, Ayşe; Eren, Nagehan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: ABO uygunsuzluğu tüm maternal-fetal çiftlerde yaklaşık %15-25 oranda sık görülen bir durumdur. ABO uygunsuzluğu bulguları asemptomatikten hiperbilirubinemi ve aneminin görüldüğü ağır hemolize kadar değişebilir. Bu ...
 • Kaygusuz, İkbal; Köşüş, Aydın; Köşüş, Nermin; Duran, Müzeyyen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Fetal ağırlığın doğru tahmini, makrozomik fetusların öngörülebilmesini, doğum şeklinin belirlenebilmesini ve perinatal morbidite ve mortalitenin azalmasını sağlar. Femur yokluğu, alt extremite agenezisi gibi konjenital ...