2015 Cilt 22 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Ecirli, Şamil; Akgül, Yavuz Sultan Selim; Kutlu, Orkide; Güngör, Gökhan; Sakin, Abdullah (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Hepatoid adenokarsinomalar (HAC) çok nadir rastlanan ve oldukça kötü prognozlu ekstrahepatik tümörlerdir. Bu tümörlerin büyük çoğunluğu serumda AFP yüksekliği ile tanınmaktadır. İnsidansı en sık görüldüğü Uzakdoğu için ...
 • Afşin, Abdulmecit; Yağmur, Jülide; Cansel, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Akut ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü kardiyak nedenli mortalitenin ve morbiditenin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. 80 yaşında kadın hasta göğüs ağrısı ile acil servisimize sevk edilmişti. Akut ST elevasyonlu ...
 • Demir, Nihat; Kaba, Sultan; Garipardiç, Mesut; Peker, Erdal; Tuncer, Oğuz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Glanzmann trombastenisi pıhtı oluşumunun ilk basamağındaki anormalikten kaynaklanan otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalıktır. Ekimotik mukokütenöz leziyonlarla ve kana diateziyle ilişkili olgularda, eğer trombosit ...
 • Görmeli, Gökay; Görmeli, Cemile Ayşe; Ucar, Muharrem; Sevimli, Reşit; Gürbüz, Şükrü (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Osteoartrit maluliyetin en önemli etkenlerinden biri olarak karşılaşabileceğimiz, en sık eklem hastalıkları formudur. Osteoartrit, eklem kıkırdağının dejenerasyonu, osteofit formasyonu ve subkondral kistler ile karakterizedir. ...
 • Güneş, Tevfik; Alur, İhsan; Girgin, Serkan; Emrecan, Bilgin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Popliteal arter anevrizmaları (PAA) nadir görülen patolojilerdir, fakat periferik arter anevrizmaları arasında en sık karşılaşılanıdır. Bu yazıda blue toe sendromu ile başvuran bilateral popliteal arter ve asendan aort ...
 • Yaşar, Emine; Ekici, Cemal; Savacı, Serap; Karatoprak, Serdar; Tekedereli, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Trizomi 21, insanlarda en sık görülen kromozomal anöploidi olup sıklığı yaklaşık olarak 700 canlı doğumda 1’dir (1:700). Olguların %95’i klasik tip Down sendromu olup, fazla olan 21. kromozom serbesttir. Kalan vakaların ...
 • Keskin, Elif Usturalı; Pala, Emel Ebru; Çakır, Ebru; Taner, Cüneyt Eftal; Sarıkaya, Serhat; Keskin, Fatih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Lipoma is the most common benign mesenchymal soft tissue tumor. It consists of mature adipocytes, usually located in subcutaneus tissues and occurs more frequently in obese patients. Subcutaneous lipoma is usually found ...
 • Afşin, Abdulmecit; Yiğit, Ali; Yağmur, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Akut miyokardit hayatı tehdit edebilen kalp kasının inflamatuar bir hastalığıdır. Genellikle viral enfeksiyon sonrası gelişir ve sıklıkla asemptomatik seyreder. İnflamatuar barsak hastalıklarında mesalazin yaygın olarak ...
 • Kızılyel, Okan; Elmas, Ömer Faruk; Metin, Mahmut Sami; Aktaş, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Dermatoloji pratiğinde birçok endikasyonda kullanım alanı bulan dar bant ultraviyole B, dalga boyu genellikle 312nm’de yoğunlaşmış bir ultraviyole B türüdür. Bu çalışmadaki amacımız, 205 hastamızı içeren 15 yıllık ...
 • Görmeli, Cemile Ayşe; Aydın, Zeynep Banu; Görmeli, Gökay; Aydın, Hasan; Dursun, Recep; Kahraman, Ayşegül; Özdemir, Zeynep; Durak, Mehmet Akif (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Von Hippel Lindau Hastalığı, 3. kromozomun kısa kolundaki hasar nedeniyle oluşan nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır. Von Hippel Lindau Hastalığı'nın prevelansı 1:35000-1:40000 olarak bildirilmiştir. Retinal ...
 • Soylu, Nusret; Leblebisatan, Göksel; Uçur, Ömer; Yıldırım, Fatih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Hemofili hastalarında ortaya çıkan eklem içi kanamalar ve buna bağlı ortaya çıkan hareket kısıtlılıkları, eklem deformiteleri önemli bir sağlık sorunu oluşturmakta, çocuğun yaşam kalitesini bozmaktadır. Çalışmamızda ...
 • Aldemir, Mustafa; Bakı, Elif Doğan; Adalı, Fahri; Tecer, Evren; Öztürk, Nilgün Kavrut; Kavaklı, Ali Sait; Emmiler, Mustafa; Darçın, Osman Tansel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Kardiyopulmoner by-pass ile yapılan koroner arter by-pass cerrahisi lökositoz, nötrofili ve lenfopeniyi de içeren postoperatif lökosit dağılımı değişikliklerini başlatabilir. Bu çalışma ile kardiyopulmoner bypass ...
 • Kanburoğlu, Mehmet Kenan; Çizmeci, Mehmet Nevzat; Kara, Semra; Akelma, Ahmet Zülfikar; Tatlı, Mustafa Mansur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Çalışmamızda yenidoğanın geçici takipnesi tanılı hastaların hastanede kalış ve oksijen ihtiyacı sürelerinin fizik muayene ve laboratuvar bulguları ile öngörülmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Solunum sıkıntısı ...
 • Ünaldı, Hatice Karaer; Kurt, Semiha; Çevik, Betül; Mumcuoğlu, İbrahim; Sümbül, Orhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Giriş: Vücut kitle indeksi ve bel çevresi, çeşitli hastalıklarda risk faktörü olarak daha önce bildirilmiş olmasına rağmen, bel çevresiyle karpal tünel sendromu arasında bir ilişkiye dair çok az sayıda çalışma vardır. Bu ...
 • Gürbüzel, Mihriban; Akatlı, Ayşe Nur; Özer, Songül Peltek; Başaran, Şerife; Altundal, Kamile; Barut, Saime Gül (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisi, özellikle tiroid nodülünün ameliyat öncesi değerlendirilmesinde, takibi ve tanısında kullanılan sensitif, spesifik ve düşük maliyeti ile tercih edilen yaygın bir metoddur. İnce ...