2015 Cilt 22 Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Aydoğan, Mustafa Said (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Cerrahi girişim geçiren hastaların tedavi süreçlerinin en kritik dönemi, erken postoperatif bakım dönemidir. Sepsis, travma ve yanıkta en fazla olmak üzere tüm yoğun bakım hastalarında özellikle doku inflamasyonu ve santral ...
 • Karakaya, Atalay; Menekşe, Serdar; Bulut, Özgür (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Elliiki yaşında bayan hasta sağ alt extremitede ani başlayan akut arteriel tıkanıklık bulgusu ile yatırıldı. Mitral dinleme odağında 3-4/6 diastolik üfürüm ve elektrokardiografisinde hızlı ventrikül yanıtlı atrial fibrilasyon ...
 • Doğu, Mehmet Hilmi; Sarı, İsmail; Hacıoğlu, Sibel; Selçuk, Sema; Keskin, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Herediter hemorajik telenjiektazi nadir görülen multisistemik vasküler bir hastalıktır. Rendu Osler sendromu olarak da bilinmekle birlikte mukokutanöz telenjiektaziler, epistaksis, gastrointestinal kanamalar ve viseral ...
 • Erbay, Lale Gönenir; Aydın, Yusuf; Yeşil, Bahar; Karlıdağ, Rıfat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Biperiden, psikiyatride çoğunlukla antipsikotik ilaçlara bağlı ortaya çıkan extrapiramidal sistem yan etkileri gidermek için kullanılan antikolinerjik bir ilaçtır. Genitoüriner sistem yan etkisi ön planda olan oxybutynin, ...
 • Yiyit, Nurettin; Çakmak, Selami; Saygın, Hasan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Poland sendromu pektoralis major kasının yokluğu, değişik torakal deformiteler ve ipsilateral el anomalileri ile karakterize nadir görülen konjenital bir anomalidir. Poland sendromu unilateral bir sendromdur. Çok az sayıda ...
 • Çelik, Muhammet Reha; Ulutaş, Hakkı; Kuzucu, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Vanishing lung sendrom nadir görülen ve dev bül veya büllerin akciğerin büyük oranda kollapsına neden olduğu bir antitedir. Bu çalışmada solunum sıkıntısı, terleme, çarpıntı şikayeti ile acil servise başvuran 20 yaşında, ...
 • Ünlü, Ebru; Ulu, Sena; Özdinç, Şerife; Baki, Elif Doğan; Kaçar, Emre; Acay, Mehtap Beker; Karavelioğlu, Ergün; Yılmaz, Emel; Tas, Hanife Uzel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: İntrakranial hematomların kontrastsız bilgisayarlı tomografi dansite değerleri ile hemoglobin seviyeleri arasındaki lineer ilişki daha önceden gösterilmiştir. Ancak, trombosit sayı ve fonksiyonlarının, hematomların ...
 • Ekmen, Mehmet Ragıp (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: 20-40 yaş arası sağlıklı erişkinlerde subfoveal koroidal kalınlık ile aksiyel uzunluk, refraksiyon kusuru arasındaki ilişkiyi incelemek. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 50 sağlıklı bireyin 100 gözü dahil edildi. ...
 • Urazel, Beyza; Teyin, Aslıhan; Kaya, Şeyhmus; Şimşek, Ümit; Gündüz, Tarık (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: İçerisinde sentetik kannabinoid bulunan maddeler çeşitli ülkelerde değişik adlarla bilinmekte ve bu maddelerin kötüye kullanımı giderek artmaktadır. Farklı kombinasyonlar klinik etkilerin tahmin edilmesini ...
 • Ekmen, Mehmet Ragıp (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Diyabetik hastalarda retina içi tabakalardaki nöral değişimlerin tespiti ve bunun erken diyabetik retinopatinin tespitindeki önemini araştırmak. Gereç veYöntemler: Çalışmaya 100 hastanın 200 gözü dahil edildi. ...
 • Çelik, Hüseyin; Karazindiyanoğlu, Sinan; Gökcen, Kağan; Kobaner, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Osmaniye Devlet Hastanesi’nde son bir yılda gerçekleştirilen ürolojik laparoskopik girişimlerin sonuçlarının sunmaktır. Gereç ve Yöntemler: Mayıs 2013 ile Mayıs 2014 tarihleri arasında kliniğimizde laparoskopik ...
 • Aydın, Fatma; Cantürk, Elif Kaplan; Kuzucu, Çiğdem; Parmaksız, Nalan; Çelik, Tülay; Yetkin, Funda; Ersoy, Yasemin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Kesici delici alet yaralanmaları sağlık çalışanları için önemli bir problemdir. Bu çalışmada hastanemizde sekiz yıl içinde oluşan perkütan yaralanmaların retrospektif yıllara göre dağılımının irdelenmesi ...
 • Karaman, Esra; Turtay, Muhammet Gökhan; Çolak, Cemil; Oğuztürk, Hakan; Gürbüz, Şükrü; Kamışlı, Suat; Çelik, Emrah (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: İnme, ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada olup uzun dönem sakatlığında en önemli nedenlerindendir. Çalışmamızda iskemik inmeye neden olan risk faktörlerinin tespit edilmesi ve birden fazla risk faktörü varlığında ...
 • Güldoğan, Emek; Yağmur, Jülide; Yoloğlu, Saim; Asyalı, Musa Hakan; Çolak, Cemil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Destek vektör makinesi (DVM), pozitif ve negatif örnekleri bilinen bir uzayı ikiye ayıran en iyi hiper-düzlemi bulmaya çalışan sınıflandırma yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada, Miyokard İnfarktüsün (Mİ) DVM modelleri ...
 • Özdemir, Abdullah; Şen, Ahmet; Erdivanlı, Başar; Tuğcugil, Ersagun; Kazancıoğlu, Leyla; Özdemir, Asiye (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Zehirlenme, madde maruziyeti sonucu organizmada istenmeyen yan etkilerin gözlenmesidir. Bu çalışmamızda yoğun bakım ihtiyacı olan intoksikasyon vakalarının demografik özelliklerini, etiyoloji ve prognozlarını ...