DSpace Repository

Öğrencilerin internet bağımlılığının araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Tunçalp, Özlem
dc.date.accessioned 2021-06-01T12:47:32Z
dc.date.available 2021-06-01T12:47:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Tunçalp, Ö. (2020). Öğrencilerin internet bağımlılığının araştırılması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/42058
dc.description.abstract Amaç: Malatya ilinde özel okullarda öğrenim gören lise öğrencilerin internet bağımlılığı düzeylerini belirleyerek farklı değişkenler açısından incelemektir. Materyal ve Metot: Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin araştırılması amacıyla yapılan bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Malatya ilindeki özel okullara devam etmekte olan 1400 öğrenci dâhil edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla iki bölümden oluşan ölçek formu kullanılmıştır. Birinci bölümde araştırmacı tarafından hazırlanmış 11 sorudan oluşan Kişisel Bilgiler Formu, ikinci bölümde ise 20 maddeden oluşan altılı likert tipi bir ölçek olan İnternet Bağımlılık Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %54.1'i erkek, %32.1'i 11. sınıfta, %79.9'u daha önce spor yapmış, %59.9'u 1-3 yıl spor yapmıştır. İnternet kullanan öğrencilerin %81.4'ü evde internete girmekte, %79.5'i haftada 7 gün internet kullanmakta, %89.4'ü günde 6 saat ve az internet kullanmakta, %22.9'u 7-8 yıldır internet kullanmaktadır. Öğrencilerin internet bağımlılığı ile cinsiyet, sınıfı, spor yapma ve spor yapma süreleri arasında istatistiksel olarak bir ilişki saptanmamıştır. Öğrencilerin interneti kullanma yerleri, haftada ve genel internet kullanma sıklıkları, ne kadar zamandır internet kullanma süreleri arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin internet kullanımları ile cinsiyet, sınıf, daha önce spor yapma durumu ve daha önce spor yapan öğrencilerin spor yapma süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamış, öğrencilerin internet bağımlılık durumlarının interneti kullanma yerine, haftada kullanma sıklığına, interneti günde kullanma sıklığına ve interneti kullanma sürelerine, internet kullanım amaçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. en_US
dc.description.abstract Aim: To determine the internet addiction levels of high school students studying at private schools in Malatya and to examine them in terms of different variables. Materyal and Methods: The quantitative research method was used in this study, which was conducted to investigate the internet addiction levels of high school students. 1400 students attending private schools in Malatya province were included in the study. A scale form consisting of two parts was used to collect research data. In the first part, the Personal Information Form consisting of 11 questions prepared by the researcher, and in the second part, the Internet Addiction Scale, a six-point Likert-type scale consisting of 20 items, was used. Results: 54.1% of the students participating in the study were male, 32.1% were in the 11th grade, 79.9% had done sports before, 59.9% had done sports for 1-3 years. 81.4% of the students using the internet use the internet at home, 79.5% use the internet 7 days a week, 89.4% use the internet for 6 hours or less a day, and 22.9% use the internet for 7-8 years. There was no statistically significant relationship between internet addiction of students and their gender, class, doing sports and duration of doing sports. A positive and low level significant relationship was found between students' internet use places, their frequency of using the internet per week and in general, and how long they have been using internet. Conclusion: As a result of the research, no statistically significant difference was found in terms of students 'internet use and gender, class, previous sports activity and the duration of sports of the students who have done sports before, the students' internet addiction status was determined by the frequency of using the internet per week, the frequency of using the internet per day and It was determined that there is a statistically significant difference according to usage times and internet usage purposes. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Öğrencilerin internet bağımlılığının araştırılması en_US
dc.title.alternative Internet addiction of students research en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record