DSpace Repository

Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.author Bababoğlan, Emine
dc.contributor.author Korkut, Kübra
dc.date.accessioned 2016-09-05T10:44:34Z
dc.date.available 2016-09-05T10:44:34Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Babaoğlan, E. Korkut, K. (2010). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki.sınıf yönetimi beceri algısı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt. 11 Sayı 1. 1-19 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4345
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2008). Cilt. 11 Sayı 1. 1-19 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algılarını belirlemeyi ve bu öz yeterlik inancı ile sınıf yönetimi beceri algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. İlişkisel türden tarama modelinde olan araştırmanın evreni, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Burdur ilinde görev yapan sınıf öğretmenleridir. Örneklemi ise Burdur ili Merkez, Ağlasun, Kemer, Gölhisar ile Bucak ilçelerindeki resmi ilköğretim okullarında öğretmenlik yapan 401 sınıf öğretmenidir. “Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği” ve “Sınıf Yönetimi Beceri Ölçeği” ile toplanan verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançlarının, “oldukça yüksek” düzeyde, sınıf yönetimi becerilerinden “plan program etkinlikleri ve fiziksel düzen” boyutunda “iyi” düzeyde, “öğretmen-öğrenci ilişkisinin düzenlenmesi ve zaman kullanımı” ile “sınıf içi etkileşim ve davranış düzenlemeleri” boyutlarında “çok iyi” düzeyde olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi becerilerinin tüm boyutları arasında orta düzeyde, olumlu ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This research aims to determine the level of classroom teachers’ self-efficacy beliefs and classroom management ability perceptions and the correlation between these beliefs and perceptions. The study group were 401 classroom teachers who were working as a classroom teacher in public elementary schools, in 2009, in Burdur, Ağlasun, Kemer, Gölhisar, in Türkiye. The data was collected with the “Teacher Self-Efficacy Belief Scale” and “Classroom Management Ability Scale”. Numerous statistical techniques such as means and standard deviations and correlation were used for analyzing the data. This research findings show that the level of self-efficacy beliefs of classroom teachers are at “quite high” level. In addition to the level of classroom teachers’ "plan program activities and physical layout" dimension of the classroom management ability perceptions were "good" level, "teacher-student relationship regulation and time management" and "classroom interaction and behavior regulation" dimensions were "very good" level. Finally, it is seen that there is a meaningful and middle level correlation between the level of classroom teachers' self-efficacy beliefs and classroom management ability perceptions in all dimensions. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Classroom teacher tr_TR
dc.subject Self-efficacy belief tr_TR
dc.subject Classroom management ability perception tr_TR
dc.subject Sınıf öğretmeni tr_TR
dc.subject Öz yeterlik inancı tr_TR
dc.subject Sınıf yönetimi beceri algısı tr_TR
dc.title Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki tr_TR
dc.title.alternative The correlation between level of classroom teachers’ self-efficacy beliefs and classroom management ability perceptions tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR35218 tr_TR
dc.identifier.volume 11 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 19 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record