DSpace Repository

Algılanan öğretmen davranışları ölçeğinin geliştirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Erdoğdu, M. Yüksel
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:19:58Z
dc.date.available 2016-09-22T08:19:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Erdoğdu, M. Y. (2013). Algılanan öğretmen davranışları ölçeğinin geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:14, Sayı:1, 115-128 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4471
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2013). Cilt:14, Sayı:1, 115-128 ss. tr_TR
dc.description.abstract The objective of this study is to improve the scale of the “Perceived Teacher Behavior”. This scale has been developed for the aim to present how students studying at first grade in primary school, perceive the behavior of their teachers (democratic-authoritarian) in classrooms or out of classrooms. The data of this study have been obtained from 692 students attending fifth class, taught by the same teacher during five years, determined by the schools in the responsibility area of the Diyarbakır Big City Municipality those have lowmiddle-top socio-economical conditions randomly. For the reliability of scale co efficiencies of test-retest (.70), of half completed fulfillment of test (.79) and of Cronbach Alpha have been calculated (.75), reached co efficiencies of reliability have been founded. What was observed in the end of factor analysis undertaken for the study of validity of scale is that the scale is composed of two factors. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı; “Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği” geliştirmektir. Bu ölçek ilköğretim birinci kademede okuyan öğrencilerin, öğretmenlerinin sınıf içinde ya da sınıf dışında gösterdikleri davranışları nasıl algıladıklarını (demokratik-otoriter) ortaya koymak amacıyla geliştirilmiştir. Araştırmanın verileri, Diyarbakır ili Büyükşehir Belediye sınırları içinde alt-orta-üst sosyo-ekonomik düzeydeki okullardan seçkisiz olarak belirlenen ve aynı öğretmen tarafından beş yıl boyunca okutulan beşinci sınıf öğrencilerinden 692 öğrenci üzerinden elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirlilik çalışması için test-tekrar test (.70), testi yarılama (.79) ve Cronbach Alpha katsayıları(.75) hesaplanmış, elde edilen güvenirlilik katsayıları yüksek bulunmuştur. Ölçeğin madde analizi ile belirlenen ortalama ayırt edicilik değeri de rjx=.38 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerlilik çalışması için yapılan faktör analizi sonucunda, ölçeğin iki faktörden oluştuğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Algılanan öğretmen davranışları ölçeği tr_TR
dc.subject Ölçek geliştirme tr_TR
dc.subject Demokratik/otoriter öğretmen tr_TR
dc.subject Teacher behaviors scale tr_TR
dc.subject Scale development tr_TR
dc.subject Democratic-authoritarian teacher tr_TR
dc.title Algılanan öğretmen davranışları ölçeğinin geliştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Development of perceived teachers beaviours scale tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.identifier.volume 14 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 115 tr_TR
dc.identifier.endpage 128 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record