DSpace Repository

Ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Duran, Munise
dc.contributor.author Çeliköz, Nadir
dc.contributor.author Özdemir Topaloğlu, Ayşegül
dc.date.accessioned 2016-09-22T11:57:07Z
dc.date.available 2016-09-22T11:57:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Duran, M. Çeliköz, N. Özdemir Topaloğlu, A. (2013). Ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:14, Sayı: 2, 121-137 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4483
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2013). Cilt:14, Sayı: 2, 121-137 ss. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to determine the social skills levels of students at the secondary school education. Through the use of a general screening model, social skill scale was applied to 291 students from the secondary schools in the city of Malatya. In collecting the data Matson’s social skill scale consisting of 47 items using a 5 point likert scale with appropriate and inappropriate social behaviors was used. The Cronbach Alpha internal consistency coefficients of the ‘inappropriate social behaviors’ sub-scale, ‘appropriate social behaviors’ subscale and the total social behaviors levels are 0.81, 0.83, 0.94, respectively. The findings of the study in which students’ social skill levels were compared based on their gender, grade, socio-economic level and the place they live in are as follows: (1) In terms of gender variable, girls have higher social skill levels than boys. (2) The places where students live do not affect their social skills. (3) Positive and negative behaviors vary according to the economic levels of the students. (4) Grade variable is influential on negative social behaviors, the higher the grade of students the more likely they reveal negative behaviors. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri belirlenmektedir. Genel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada Malatya il merkezindeki ortaokul okullarında öğrenim gören toplam 291 öğrenciye sosyal beceri ölçeği uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak Matsonun olumlu sosyal davranışlar ve olumsuz sosyal davranışlar olarak toplam 47 maddeden oluşan 5’li Likert tipi sosyal beceri ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık güvenirlik katsayıları sırasıyla; “olumsuz sosyal davranışlar” alt ölçeği: 0.81, “olumlu sosyal davranışlar” alt ölçeği için 0.83 ve toplam sosyal beceri düzeyleri ise 0.94’tür. Öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin; cinsiyet, sınıf, sosyo-ekonomik düzey ve yaşadıkları yer değişkenlerine göre karşılaştırıldığı araştırmada elde edilen bulgular şu şekildedir; (1) Cinsiyet değişkeni açısından kızların erkeklere göre genel sosyal beceri düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. (2)Yaşadıkları yer öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini etkilememektedir. (3) Olumlu ve olumsuz sosyal davranışlar öğrencilerin ekonomik durumlarına göre faklılaşmaktadır. (4) Olumsuz sosyal davranışlar üzerinde sınıf değişkeni etkilidir, sınıf düzeyi arttıkça olumsuz davranışlarda da artış eğilimi gözlenmektedir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Hizmetkâr liderlik tr_TR
dc.subject Okul kültürü tr_TR
dc.subject Yapısal eşitlik modeli tr_TR
dc.subject Social skill tr_TR
dc.subject Socialization tr_TR
dc.subject Secondary school education tr_TR
dc.title Ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination of secondary students social skill levels tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Trakya ÜniversitesiKeşan Meslek Yüksekokulu tr_TR
dc.contributor.authorID TR18763 tr_TR
dc.identifier.volume 14 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 121 tr_TR
dc.identifier.endpage 137 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record