DSpace Repository

İkinci trimestir gebelerde depresyon ve anksiyete bozukluğu ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Ortaarık, Engin
dc.contributor.author Tekgöz, İmran
dc.contributor.author Ak, Muharrem
dc.contributor.author Kaya, Erdal
dc.date.accessioned 2016-10-10T06:43:48Z
dc.date.available 2016-10-10T06:43:48Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Ortaarık, E. Tekgöz, İ. Ak, M. Kaya, E. (2012). İkinci trimestir gebelerde depresyon ve anksiyete bozukluğu ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, 16-20 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4762
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. (2012). Cilt:1, Sayı:1, 16-20 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada gebeliğin ikinci trimestirinde olan hamile kadınlarda anksiyete ve depresif bozukluk düzeyleri ve bunları etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Temmuz-Ağustos 2008 tarihleri arasında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniği birinci gebe polikliniğine başvuran 2. trimestir 126 gebe dahil edildi. Hastaların sosyodemografik özellikleri, obstetrik öykülerinin tespitinde anket formu, psikiyatrik bozuklukların tanımlanmasında Mental Hastalıkların Birinci Basamak Değerlendirilmesi (Primary Care Evaluation of Mental Disorders PRIME-MD) kullanıldı. Toplam 126 gebenin PRIME-MD ile değerlendirme sonucunda %46’sı bir ya da daha fazla psikiyatrik tanı aldı. Bunların %40,5’i anksiyete bozukluğu, %26,2’si depresif bozukluktu, %20,6’sında ise anksiyete bozukluğu ve depresif bozukluk birlikteliği görüldü. Depresif bozukluğu olan gebelerde majör depresyon oranı %16,7, distimi oranı %9,5 idi. Geçirilmiş psikiyatrik hastalık öyküsü olan gebelerde anksiyete ve depresyon oran daha yüksekti (sırasıyla, p=0,012, p=0,032). Prime MD ölçeği gebeliğin ikinci trimestirinde anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik bozuklukları tanımlamada faydalı bir araçtır. Bu ölçeği kullanmanın ve gerekli önlemleri almanın depresyon ve anksiyete ilişkili komplikasyonları azaltacağını düşünüyoruz. tr_TR
dc.description.abstract In this study, investigation of the level and effecting factors of anxiety and depression in the women at second trimester of pregnancy were aimed. Total 126 pregnant women in the second trimester of pregnancy attending to the gynecology and obstetric clinic of Ankara Training and Research Hospital included in to the study. Sociodemographic and obstetric history were recorded. Prime MD scale was used in the determination of psychiatric disorders. Evaluation with PRIME-MD scale rendered 46% of the pregnant women afflicted with psychiatric morbidity. Of the pregnant women 40,5% only anxiety disorder, 26,2% only depression, and 20,6% had both anxiety disorder, and depression. The rate of major depression rate was 16,7% and rate of dystimia was 9%.Those pregnant women who had history of depressive disorder had higher rates of depression and anxiety (p=0,012, p=0,032, respectively). Prime MD is a useful tool to identify the psychiatric disorders like anxiety and depression in the second trimester of pregnancy. We think that using this scale and taking necessary precaution may reduce the complications associated with depression and anxiety. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Gebelik tr_TR
dc.subject Anksiyete tr_TR
dc.subject Depresyon tr_TR
dc.subject PRIME-MD tr_TR
dc.subject Pregnancy tr_TR
dc.subject Anxiety tr_TR
dc.subject Depression tr_TR
dc.title İkinci trimestir gebelerde depresyon ve anksiyete bozukluğu ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of the factors associated with depression and anxiety disorder in the pregnants at second trimester tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Eryaman 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Mesude Terek Aile Sağlığı Merkezi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Ulaş İlçe Hastanesi Aile Hekimliği tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 16 tr_TR
dc.identifier.endpage 20 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record