DSpace Repository

Yoğun bakım ünitesi hastalarında yoğun bakım sendromu (deliryum) görülme durumu ve hemşirelerin görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Arzı
dc.date.accessioned 2016-12-26T12:39:39Z
dc.date.available 2016-12-26T12:39:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Yılmaz, A. (2014). Yoğun bakım ünitesi hastalarında yoğun bakım sendromu (deliryum) görülme durumu ve hemşirelerin görüşleri. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-37 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5746
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-37 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yoğun Bakım Sendromu konusundaki yaklaşımlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini, Kasım 2013 – Ocak 2014 tarihleri arasında , Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde çalışan 150 tane yoğunbakım hemşiresi oluşturdu. Verilerin toplanmasında; yapılandırılmış anket formu kullanıldı. Veriler bilgisayar ortamında sayı, yüzdelik, ki-kare testleri ile analiz edildi. Araştırmada, hemşirelerin çalıştığı yoğun bakım ünitelerinin %89.3’ündedeliryum risk değerlendirme formu kullanılmadığı saptandı. Çalışmaya katılan hemşirelerin yoğun bakım ünitesinde yoğun bakım sendromu yaşayan bir hasta ile karşılaşma durumu %70.7 birkaç kez olarak bulundu. Yoğun bakım ünitesine gelen hastaların %54.7 yaşlılık dönemine ait olduğu saptandı. Hemşirelerin yoğun bakım sendromu tanılamada kullandığı kriterlerden %80 i herhangi bir konuya odaklanma kabiliyetinde azalma olarak saptandı. Hemşirelerin %61.3 ünün bilinci kapalı bir hasta ile iletişime geçmediği belirlendi.Yoğun bakım ünitesindeki hastalarda deliryum görülme durumu ve hemşirelerin deliryumu sorun olarak algılama durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Sonuç olarak; yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hemşirelik tanılaması ile deliryum riskini tanılama kriterlerini kullanarak hastalara YBS tanısı koydukları belirlendi. Ancak; çalışan hemşirelerin birimlerinde deliryum risk değerlendirme formu kullanmadığı ve yoğun bakım sendromu konusunda eğitim almadığı saptandı. tr_TR
dc.description.abstract determine the irapproach was des criptive. The universe of study, November 2013 - January 2014 between Adana Çukurova University Faculty of Medicine Hospital Balcalı employees has created 150 units of intensive care nurses.Incollectingthedata, a structured question naire was used. Data on computernumber, percentage, chi-squaretests were analyzed. Inthisstudy, intensive care unit nurses currently working with many of the risk assessment form used in the delirium was detected. Participated in thestudynurse in the intensive care unitintensive care syndromeen counter with a livingsituation 70% of patients, 7 werefoundto be severaltimes. Age of patients in the intensive care unit for the periodwas found to be 54.7%. Syndrom eintensive care nurses, 80% of the criteriaused for diagnosinganyreduction in the abilityto focus on the subjectrespectively. Reputationfor61.3% of the nurses to communicate with a patient is unconscious, wasdetermined. The risk of delirium by nurses with diagnostic status of nurses' worksystem, intensive care unit delirium in patients with delirium statusand problems of nurses perceiveno statistic ally significant differen ces were found between cases (p<0.05). As a result of nurses working in the intensive care unit nursing diagnostic sand risk of delirium in intensive care patient susing diagnostic criteria were determined to put syndrome. However, the majority of nurses working in the uni delirium syndrome risk assessment form and be trained in the useand intensive care patients. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Deliryum tr_TR
dc.subject Yoğun bakım sendromu tr_TR
dc.subject Yoğun bakım tr_TR
dc.subject Delirium tr_TR
dc.subject Delirium syndrome intensive care tr_TR
dc.subject İntensive care tr_TR
dc.title Yoğun bakım ünitesi hastalarında yoğun bakım sendromu (deliryum) görülme durumu ve hemşirelerin görüşleri tr_TR
dc.type project tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 37 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record