DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi by Rights "info:eu-repo/semantics/openAccess"

Browsing İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi by Rights "info:eu-repo/semantics/openAccess"

Sort by: Order: Results:

 • Hepşen, İ.Feyzi; Erkılıç, Kuddusi; Ekinciler, Ö.Faruk; Mirza, G.Ertuğrul; Doğan, Hakkı (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  On üç oküler Behçet Hastasında ortalama 13.3 (5-25) aylık düşük do: siklosporin-A (4 mg kg gün) ve bromokriptin (".5 mggün) kombine tedavisinin görme keskinliği ve oküler atak sayısına etkinliği incelendi. Hastaların hemen ...
 • Özerol, İ.Halil; Şenol, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Süperantijenler (SAg) antijen sunan hücreler (APC) üzerinde bulunan majör histokompatibilite kompleksi (MIIC) klas ll've bağlanır ve uygun T hücre reseptörü (T('R)-l’p gen segmentleri taşıyan T lenfositlerinin biiyiik bir ...
 • Gökbel, Hakkı; Üçok, Kağan; Uzun, Kürşat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Düzenli egzersizin solunum fonksiyonlarına etkilerini inceleyen pekçok araştırma yapılmıştır. Bazı çalışmalarda antrenmanla solunum fonksiyonlarında gelişme bulunurken, bazı çalışmalarda ise böyle bir etki bulunamamıştır. ...
 • Sönmez, Süha (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Postoperatif adezyonlar cerrahi müdahaleye bağlı travma He ilgilidir. Doku bütünlüğünün çok iyi korunmasını, ideal cerrahi yaklaşım olarak değerlendirebiliriz. Yeni tekniklerin gelişmesine rağmen adezyon formasyonu hala ...
 • Özerol, İ.Halil; Özbilge, Hatice; Şenol, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Akkiz: immün yetmezlik sendromu (AIDS)'nun etkenleri, ‘human immunodefıciency virüs’ tip I ve 2 (HIV-l ve HIV-2)'dir. İnfeksiyon seksüel ilişki, kan ve vücut sıvıları ve anneden çocuğa olmak üzere başlıca üç şekilde geçer. ...
 • Özerol, İ. Halil; Şenol, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Son zamanlarda insidansındaki artış eğilimi ile dikkatleri yeniden içerine çeken tüberkülozun erken ve doğru tanısı önemli hır husustur. Hu nedenle, klasik tanı yöntemlerinin dışında, spesifik, hızlı, pratik ve güvenilir ...
 • Gürer, Sezer; Gürel, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Methods of sphincter preservation were developed about a century ago. Combination of these techniques with adequate anterior resection /¡ermits successful utilisation of the sphincter preserving procedures. Although Miles' ...
 • Karakaş, Zeynep; Aydınol, Belkis; Çolpan, Leyla; Kılınç, Metin; Demirel, Nurten; Narlı, Nejat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  (Hikoprotein ve m ukoprotemlerm bir parçası olarak önemli fonksiyonları olan sialik asit (SA) (-asetH nörominik asit) vücutta glukozdan sente: edilir. Çeşitli çalışmalarda diabetes mellitusta (DM) glikoprotein ile mukoprotein ...
 • Özcan, Cemil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu çalışmada, ülkelerin kişi başına düşen milli gelirlerinin tek başına sağlık düzeyini gösteren genel bir kriter olup olmayacağını belirlemek için bazı ülkeler "temel bileşenler yöntemi ” ile incelenmiştir. 72 ülkeye ...
 • Pehlivan, Erkan; Genç, Metin; Karaoğlu, Leyla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu çalışmada, 1993 yılı mayıs ayı .süresince, tiraj yönünden üç büyük günlük gazetenin sağlıkla ilgili haberler derlenerek biçim ve içerik yönünden incelenmiştir. Gazetelerde yer alan sağlıkla ilgili haberlerin; % ...
 • Karahan, Ömer; Belviranlı, Metin; Kaynak, Adnan; Şahin, Mustafa; Er, Cemil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Endoskopik olarak büyük çapı en a: 5 mm veya daha büyük duodenal ülseri bulunan 20 hastaya dört hafta süre He sabah akşam 300 'er mg ranitidin tedavisi verildi. Hastalar 4 hafta sonra endoskopik ve klinik olarak değerlendirildi. ...
 • Öztaş, Haydar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu çalışma, sigaranın kanserojen etkileri He ilgili bilimsel yayınların incelenmesi ve bunun ışığında sigara yapımında kullanılan tütün kalitesi ile ilgili uygulanabilir bazı önerilerin ortaya konması amacı ite yapılmıştır. ...
 • Müngen, Bülent; Yakıncı, Cengiz; Akyol, Ali; Anlar, Ömer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Kompleks parsiyel nöbetli hastalarda, klasik semptomlara ilaveten nadiren ateş yükselmesi rapor edilmiştir. Bu makalede kompleks parsiyel nöbetle birlikte ateş yükselmesi otan iki vaka sunuldu ve ilgili literatür gözden geçirildi.
 • Emre, M.Hanifi; Otlu, Ali; Karakaş, Sacide; Yoloğlu, Saim; Temel, İsmail (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  We used 30 male rabbits belong to NewZelandrabbit strain (Oryctolagus cuniculus huxleyi) in this study. The rabbits were groupped and were given 0.005, 0.0075 and 0.010gr/kg/day respectively to A , B, Cgroups. It were not ...
 • Hasanoğlu, Adnan; Erbilen, Mustafa; Şahin, Mustafa; Şakrak, Ömer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Son yıllımla radiodiagnostik ve cerrahi alandaki gelişmeler karaciğer anatomisi ve fonksiyonlarının ilaha /ı / anlaşılmasına, karaciğer rezeksıyon ameliyatlarında da ilerlemelere yol açmıştır. Hu makalede literatür filizden ...
 • Emre, M.Hanifi; Karakaş, Sacide; Otlu, Ali; Temel, İsmail; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Çalışmada, Yeni Zelanda ırkı (Oryctolagus cuniculus huxleyi) 30 erkek tavşan kullanıldı. Tavşanlar gruplandırıldı ve deneklerin A grubuna 0.005, Bgrubuna 0.0075 ve Cgrubuna 0.010 mgr/kg/gün aflatoksin Bj verildi. I 'eriler ...
 • Şenol, Mustafa; Özcan, Atilla; Yoloğlu, Saim; Hazneci, Ersoy; Doğan, Gürsoy (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Kayısı ve kayısı işçiliği, Malatya'nın en önemli geçim kaynaklarındandır. Kayısının tabii rengini koruyarak kuruması ve mikroorganizmalardan muhafazası amacıyla kükürt (kükürt dioksit) kullanılmaktadır.Kükürtün cilt sağlığı ...
 • Özerol, İbrahim Halil; Baysal, Bülent; Şengil, A.Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  B grubu streptokoklar (BGS) veya Streptococcus agalactiae ilk zamanlarda puerperal sepsis nedeni olarak tanımlandı. Mikroorganizma halen bu infeksiyonla alakalı olmasına rağmen, son zamanlarda yenidoğan çocuklarda sepsis, ...
 • Akdağ, Recep; Güdücü, Fatma; Karakelleoğlu, Cahit; Ceviz, Naci (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Hız rektal ısı ölçümleri sırasında, derecenin rektuma sokulma mesafesi ve orada tutulma zamanı He ilgili herhangi bir standarttan haberdar değiliz. Çalışmamız rektumda farklı derinliklerde elde edilen maksimal ısı ölçümlerinin ...
 • Koşar, Ali; Dalmaz, Mahmut; Polat, Hakkı; Yeksan, F.Nurten; Türk, Süleyman; Yeksan, Mehdi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz l'nitesinde düzenli olarak diyaliz programına bağlı 22 erkek. 14 kadın araştırmaya dahil edildi. Hastalara 0. t ve ö.ncı aylarda 20 microgram rekombinant hepatit B aşısı ...