DSpace Repository

Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi+

Show simple item record

dc.contributor.author Oltuluoğlu, Hatice
dc.contributor.author Başer, Mürüvvet
dc.date.accessioned 2014-11-11T07:32:51Z
dc.date.available 2014-11-11T07:32:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Oltuluoğlu, Hatice; Başer, Mürüvvet ; (2012)Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi+ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):167-74. tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/2012/volume19/issue3/2012_19_3_7.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/657
dc.description İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):167-74. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma Malatya il merkezinde yaşayan, 15–49 yaş grubu evli kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemleri ve seçme nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemi; Malatya il merkezinde bulunan 25 sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 1600 kadın çalışmaya alınmıştır. Veriler anket formu aracılığı ile toplanmış; istatistiksel analizde ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Yaş ortalaması 34,5±7,3 olan kadınların %62,3’ünün modern, %37,7’sinin geleneksel aile planlaması yöntemi kullandığı belirlenmiştir. Kadınlar arasında en çok kullanılan yöntemler sırasıyla geri çekme (%35.5), Rahim içi araç (RİA) (%25.1) ve kondom (%20.3)’dur. Modern aile planlaması yöntemlerini; genç yaş grubu, eğitimli çiftler, memur, gebeliği, doğumu ve çocuk sayısı az olan kadınların kullandıkları saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanan kadınların büyük çoğunluğunun modern yöntemleri tercih ettiği, geleneksel yöntemleri kullanan kadınların ise daha çok geri çekme yöntemini kullandığı saptanmıştır. Kadınların yöntem seçiminde yaş, eğitim ve eşlerin önemli birer belirleyici olduğu belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The objective of this study was to evaluate family planning methods among married women between age 15 to live in the City Center of Malatya and the factors affecting the method choosing. Method: study included 25 Community Clinics located in the city centre of Malatya. The subjects participated in the study were 1600 married women. Chi square test are used for statistical analysis of the data obtained from survey forms. Findings: The results can be summarized as follows: Mean particitans age is 34,5±7,3. Sixty two point three percent (62,3%) of the participants stated that they used modern methods for family planning whereas 37.7% used traditıonal methods. The mostly used methods among women were withdrawal (35,5%), IUD (25,1%) and condom (20,3%). Generally, from data, it was observed that modern family planning methods mostly used among younger adults, educated couples, women who have fewer childeren, pregnant, birth (p<0.05). Results: A great number of women who use the any kind of method of FP, preferred modern methods of FP. The women who use the traditional method of FP preferred withdrawal. Age, education and their husbands are very crucial in women’s choose of methods. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights Attribution 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ *
dc.subject Aile Planlaması tr_TR
dc.subject Malatya İli tr_TR
dc.subject Yöntem Seçimi tr_TR
dc.subject Family Planning (FP) tr_TR
dc.subject Malatya City tr_TR
dc.subject Choosing Method tr_TR
dc.title Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi+ tr_TR
dc.title.alternative The Evalution of Birth Control Methods and Causes of Mehhod Preference Among Married Women in Malatya. tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States