DSpace Repository

Yedinci sınıf öğrencilerinin dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama düzeyleri ile yazma becerileri arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.author Deniz, Ercan
dc.date.accessioned 2017-11-01T06:43:09Z
dc.date.available 2017-11-01T06:43:09Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Deniz, E. (2017). Yedinci sınıf öğrencilerinin dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama düzeyleri ile yazma becerileri arasındaki ilişkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/7808
dc.description.abstract Bu araştırmada dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama düzeyi ile yazma becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, yedinci sınıfa devam eden 410 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yazma konuları, kişisel bilgi formu, dil bilgisi ve kelime bilgisi başarı testi ile Ağın Haykır (2012) tarafından geliştirilen okuduğunu anlama başarı testi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin yazdıkları metinler, araştırmacı tarafından gelişti-rilen analitik dereceli puanlama anahtarına göre birbirinden farklı dört kodlayıcı tarafın-dan değerlendirilmiştir. Toplanan verilerin analizinde betimleyici istatistiklerden ortala-ma, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA); hipotez testlerinden korelasyon ve reg-resyon analizleri ile yol analizi kullanılmıştır. Analizler, SPSS 21,0 ve LISREL 8,54 programları kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda yedinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım başarı puanlarının, "geliştirilmeli" düzeyinde olduğu, öğrencilerin en çok sonuç bölümünü oluşturmada zorlandıkları, sonrasında sırasıyla anlatım, paragraf, giriş, gelişme, yazım, noktalama, cümle ve başlık bölümlerinde sorun yaşadıkları; sayfa düzeni, sözcük ve metin düzeni bölümle-rinde diğer bölümlere göre daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında yaz-ma becerilerinin cinsiyet, okul öncesi eğitim alma, evde İnternet bulunma, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, kitap okuma sıklığı değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği; günlük tutma değişkeniyle yazma becerisi arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin yazılı anlatım başarılarıyla Türkçe dersi akademik başarıları arasında orta düzeyde bir ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama düzeyleri ile yazma becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan yol analizi sonuçlarına bakıldığında kelime bilgisi değişkenine ilişkin varyansın %39'unun, okuduğunu anlama değişkenine ilişkin varyansın %36'sının ve yazma değişkenine ilişkin varyansın %47'sinin model tarafından açıklandığı görülmektedir. Yol analizi sonuçlarına göre dil bilgisinin yazma becerisini doğrudan etkilemediği fakat kelime bilgisi ve okuduğunu anlama değişkenleri aracılığıyla yazma becerisinin yordanmasına katkı sağladığı belirlenmiştir. Kelime bilgisi ve okuduğunu anlama değişkenlerinin yazma becerisinin açıklanmasına anlamlı katkı sağlaması, yol analizi sonucunda ulaşılan diğer önemli bir bulgudur. Yol analizi sonucunda ayrıca, dil bilgisi ve kelime bilgisi değişkenlerinin okuduğunu anlama değişkeninin yordanmasına anlamlı katkı sağladığı belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study aims at analysing the relationships between grammar, vocabulary, reading comprehension level and writing skill. The study was conducted with 410 sev-enth graders. Writing topics prepared by the researcher, personal information form, an achievement test containing 20 grammar and 20 vocabulary questions and a reading comprehension test developed by Ağın Haykır (2012) were used as the tool of data col-lection. The compositions written by the students were evaluated by four different raters according to the rubric developed by the researcher. descriptive statistics, t-test, one-way variance analysis (ANOVA), and correlation and regression analyses and path anal-ysis- which were hypothesis tests- were employed in the analysis of the data collected. The analyses were performed by using SPSS 21.0 and LISREL 8.54 package pro-grammes. Consequently, it was found that seventh graders' writing scores were at the level that they should be, that they had the most difficulty in the conclusion part of their compositions, that they had problems in descriptions, paragraphing, introduction, spelling, punctuation and headings respectively, and that they were better at page organ-isation, word and text organisation. Besides, it was also found that writing skill differed significantly according to such variables as gender, receiving pre-school education, hav-ing internet connection at home, fathers' educational status, mothers' educational status and frequency of reading books; but that there were no significant differences according to writing a diary. It was concluded that there were medium level correlations between students' achievement in writing and their academic achievement in Turkish courses. Path analysis demonstrating the relations between students' grammar and vocab-ulary knowledge, their reading comprehension levels and writing skills suggested that the model explained 39% of the variance of vocabulary, 36% of the variance of reading comprehension and 47% of the variance of writing. The results of path analysis revelead that grammar did not affect writing skill directly but that it contributed to prediction of it through vocabulary and reading comprehension. Another finding obtained in the study was that vocabulary and reading comprehension made significant contributions to explaining writing skill. In consequence of path analysis, it was also found that the vari-ables of grammar and vocabulary made significant contributions to predicting reading comprehension. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Education and Training tr_TR
dc.subject Study of languages tr_TR
dc.subject Dilbilgisi tr_TR
dc.subject Grammar tr_TR
dc.subject Kelime dağarcığı tr_TR
dc.subject Vocabulary tr_TR
dc.subject Okuma-anlama becerisi tr_TR
dc.subject Reading-comprehending skill tr_TR
dc.subject Türkçe öğretimi tr_TR
dc.subject Turkish teaching tr_TR
dc.subject Yapısal eşitlik modeli tr_TR
dc.subject Structural equation modeling tr_TR
dc.title Yedinci sınıf öğrencilerinin dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama düzeyleri ile yazma becerileri arasındaki ilişki tr_TR
dc.title.alternative The relati̇onshi̇ps between seventh graders' grammar, vocabulary, reading comprehension levels and writing skills tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 184 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record