DSpace Repository

Türk mûsikî inkılâbı bağlamında klasik türk mûsikîsi çalgıları

Show simple item record

dc.contributor.author Deniz, Ünsal
dc.date.accessioned 2018-03-12T11:30:00Z
dc.date.available 2018-03-12T11:30:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Deniz, Ü. (2017). Türk mûsikî inkılâbı bağlamında klasik türk mûsikîsi çalgıları. İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi (2017) Cilt 3 Sayı 1. tr_TR
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/download/article-file/328543
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/8250
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi (2017) Cilt 3 Sayı 1. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma, klasik Türk mûsikîsi çalgılarının, 1930’lu yıllardaki kültürel değişim/dönüşüm çalışmaları kapsamında yer alan Türk Mûsikî İnkılâbı sürecinden nasıl etkilendiğinin belirlenmesine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, dönemin siyasîlerinin, yazarlarının, müzik adamlarının ve toplumun, Türk Mûsikî İnkılâbı çerçevesinde klasik Türk mûsikîsi çalgılarına bakış açılarının nasıl olduğu araştırılmıştır. Araştırma kapsamında; günümüzde de sıkça tartışılan Alaturka mûsikînin yasaklı yıllarında yayınlanmış olan gazete ve dergilerde konuya yönelik yayınlanan haberler, yazılar, karikatürler incelenmiştir. Bu doğrultuda, Kurun, Akşam, Vakit ve Hâkimiyeti Milliye gibi dönemin önemli gazetelerinden ulaşılabilenler taranmış, araştırma sürecinde elde edilen kazanımlar ışığında ulaşılan veriler çeşitli açılardan yorumlanmaya çalışılmıştır. Araştırma doğrultusunda, Türk Mûsikî İnkılâbı kapsamında, bir yandan Osmanlı’nın izlerini silmek, diğer yandan Şark kültüründen ayrıldığımızı göstermek için propaganda malzemesi yapılan Alaturka mûsikînin ve klasik Türk mûsikîsi çalgılarının, o dönemde en ağır eleştirilerin hedefi haline geldiği, klasik Türk mûsikîsi çalgılarının Alaturka mûsikî ile birlikte geriliğin ve Şark kültürünün bir sembolü olarak algılandığı, dönemin aydınlarının büyük bir çoğunluğunun yazdıkları yazılarla Alaturka mûsikî ve klasik Türk mûsikîsi çalgılarını toplumun gözünden düşürmeye çalıştıkları, klasik Türk mûsikîsi çalgılarının gazete ve dergilerde karikatürler yoluyla gülünç duruma düşürülmeye çalışıldığı, dönemin aydınlarından bazılarının, klasik Türk mûsikîsi çalgılarının çoksesli millî Türk müziğinin ilerlemesindeki engellerden biri olduğunu savundukları, Türk Mûsikî İnkılâbı sürecine bağlı olarak, klasik Türk mûsikîsi çalgılarının icrasına yönelik ilmî çalışmaların, klasik Türk mûsikîsi icracılarının yetişmesinin, klasik Türk mûsikîsi çalgı yapımcılığı ve klasik Türk mûsikîsi çalgıları yapımında yenilikçi yaklaşımların daha ileriki dönemlere ötelenmesine sebep olduğu, ayrıca klasik Türk mûsikîsi çalgılarının icrasına yönelik sistematik ve bilimsel metot çalışmalarının gecikmesine neden olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlarla birlikte, Türk Mûsikî İnkılâbı sürecinde getirilen yasaklar, yapılan yoğun çalışmalar ve propagandalar neticesinde Batı müziğinin yaygınlaşması, Batı müziği çalgılarının tanınması, kulakların çoksesliliğe alışması, konservatuvarların kurulması, Türk bestecilerin yetişmesi, orkestraların kurulması ve en önemlisi çoksesli millî Türk müziği ekolünün kurulması gibi birçok olumlu sonuçları da beraberinde getirdiği tespit edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.relation.isversionof 10.22252/ijca.306176 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Klasik türk mûsikîsi çalgıları tr_TR
dc.subject Türk musiki inkılâbı tr_TR
dc.subject Alaturka mûsikî tr_TR
dc.title Türk mûsikî inkılâbı bağlamında klasik türk mûsikîsi çalgıları tr_TR
dc.title.alternative Classıcal turkısh musıcal ınstruments wıthın the context of turkısh musıc revolutıon tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 10 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 3 Sayı 1 [12]
    Cilt 3' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record