DSpace Repository

Farklı kavite dezenfeksiyon yöntemlerinin dental renklenme oluşumu ve kompozit inley restorasyonların mikrosızıntısı üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author ARSLAN, KÜBRA
dc.date.accessioned 2022-12-08T12:47:50Z
dc.date.available 2022-12-08T12:47:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation ARSLAN, K. (2019). Farklı kavite dezenfeksiyon yöntemlerinin dental renklenme oluşumu ve kompozit inley restorasyonların mikrosızıntısı üzerine etkisi, İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, 2019. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85661
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı 3 farklı kavite dezenfeksiyon yönteminin [diyot lazer (DL), fotoaktive dezenfeksiyon (FAD), klorheksidin (CHX)] kompozit inleylerin simantasyon sonrası kenar sızdırmazlığına etkisinin ve CHX ile FAD yöntemlerinin dişte oluşturabileceği renk değişikliğinin in vitro olarak incelenmesidir. Materyal ve Metot: Çalışmamızda 105 adet çekilmiş insan molar dişlerinin meziyal ve distal yüzeylerine olmak üzere toplam 210 adet kavite açılmıştır. Daha sonra bu dişler dezenfeksiyon yöntemi ve rezin siman uygulamalarına göre 15 gruba (n=14) ayrılmıştır. Grup1: Self-adeziv rezin siman (SA)(GCEM Linkace), Grup2: Self-etch rezin siman (SE)(GCEM LinkForce), Grup3: Etch-and-rinse rezin siman (ER)(GCEM LinkForce), Grup4: CHX+SA, Grup5: CHX+SE, Grup6: CHX+ER[asitleme öncesi(aö)], Grup7: CHX+ER[asitleme sonrası(as)], Grup8: DL+SA, Grup9: DL+SE, Grup10: DL+ER(aö), Grup11: DL+ER(as), Grup12: FAD+SA, Grup13: FAD+SE, Grup14: FAD+ER(aö), Grup15: FAD+ER(as). Marjinal mikrosızıntı boya penetrasyon yöntemi ile incelendi. Ayrıca CHX ve FAD uygulanan toplam 28 örnekte dezenfeksiyon öncesi ve sonrası renk ölçümü yapıldı. İstatistiksel analiz SPSS for Windows Version 22.0 programıyla yapıldı. Bulgular: Kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında, istatististiksel olarak anlamlı fark gingival kenarda CHX+SA, FAD+SA, DL+SA, DL+SE gruplarında; oklüzal kenarda CHX+SA, DL+SA gruplarında görülmüştür (p˂0.05). FAD ve CHX gruplarında renk değişikliği (ΔE değerleri) arasındaki fark anlamlıdır(p˂0.05). Sonuç: Tüm kavite dezenfeksiyon yöntemleri self-adeziv rezin simanda mikrosızıntıyı azaltmıştır. Diyot lazer kullanımı self-etch sistemde mikrosızıntıyı artırmıştır. Etch-and-rinse sistemde ise mikrosızıntı dezenfeksiyon yöntemlerinden etkilenmemiştir. Fotoaktive dezenfeksiyon yöntemi dişlerde renk değişimine sebep olabilir. Anahtar Kelimeler: Kavite dezenfektanı, kompozit inley, mikrosızıntı, renk değişimi, rezin siman en_US
dc.description.abstract Aim: The aim of this study is to evaluate the effects of different disinfection methods [diode laser (DL), photoactivated disinfection (PAD), chlorhexidine (CHX)] on the sealing ability of composite inlays after cementation and to evaluate the color change created by PAD and CHX methods. Material and Method: A total of 210 cavities were prepared on both mesial and distal surfaces of 105 extracted human molar teeth. Then these teeth were divided into 15 groups (n=14) according to disinfection method and resin cement applications. Group1: Self-adhesive (SA) resin cement (GCEM Linkace), Group2: Self-etch (SE) resin cement (GCEM LinkForce), Group3: Etch-and-rinse (ER) resin cement (GCEM LinkForce), Group4: CHX+SA, Group5: CHX+SE, Group6: CHX+ER(before acid-etching(ba)), Group7: CHX+ER(after acid-etching(aa)), Group8: DL+SA, Group9: DL+SE, Group10: DL+ER(ba), Group11: DL+ER(aa), Group12: FAD+SA, Group13: FAD+SE, Group14: FAD+ER(ba), Group 15: FAD+ER(aa). Marginal microleakage was observed by dye penetration method. Color measurement was done on totally 28 samples before and after disinfection with PAD and CHX. Statistical analysis was performed with SPSS for Windows Version 22.0. Results: Statistically significant difference was found in CHX+SA, FAD+SA, DL+SA, DL+SE at gingival margins and in CHX+SA, DL+SA at occlusal margins compared to control groups (p˂0.05). The difference between FAD and CHX discoloration is significant (p˂0.05). Conclusion: All of he disinfection methods decreased microleakage in self-adhesive resin cement. Diode laser disinfection increased microleakage in self-etch resin cement. Cavity disinfection methods have no effect on microleakage in etch-and-rinse resin cement. Photoactivated disinfection may cause discoloration of the teeth. Key Words: Cavity disinfectant, composite inlay, microleakage, discoloration, resin cement en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Farklı kavite dezenfeksiyon yöntemlerinin dental renklenme oluşumu ve kompozit inley restorasyonların mikrosızıntısı üzerine etkisi en_US
dc.title.alternative The effect of different cavity disinfection methods on dental discoloration and microleakage of composite inlay restorations en_US
dc.type specialistThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record