DSpace Repository

Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents

Show simple item record

dc.contributor.author Sumbas, Ezgi
dc.contributor.author Öztürk, Nilgün
dc.date.accessioned 2022-12-09T11:25:18Z
dc.date.available 2022-12-09T11:25:18Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation SUMBAS E, ÖZTÜRK N (2021). Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 598 - 612. 10.14686/buefad.652394 en_US
dc.identifier.uri https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/505058/self-compassions-correlation-with-attachment-for-middle-school-adolescents
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85672
dc.description.abstract The present study was conducted to investigate the correlation between self-compassion and attachment in adolescents. The data were collected by the authors and the students were informed about the study before proceeding to the data collection stage. In the study, the Self-Compassion Scale (Short Form) was used to measure the self-compassion levels of the students, and the Relationships Questionnaire (Adolescent Form) was used to determine the attachment styles of the students. The study group included 355 students attending 6th, 7th and 8th grades in public secondary schools in Turkey. Descriptive statistics, t-test, analysis of variance and simple linear correlation analysis were used in data analysis. The study findings demonstrated that there were low, negative and significant correlations between self-compassion levels of the students and their obsessive attachment and fearful attachment levels. Findings also demonstrated that there was no significant difference between self-compassion levels of the students based on gender, however there was a significant difference based on the age variable. en_US
dc.description.abstract Bu araştırma, ergenlerde öz-şefkat ile bağlanma arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından toplanmış ve verilerin toplanmasına geçmeden önce öğrencilere çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin öz-şefkat düzeylerini ölçmek amacıyla Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu, öğrencilerin bağlanma tarzlarını belirlemek amacıyla İlişki Ölçekleri Anketi- Ergen Formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de yer alan bir il merkezine bağlı devlet ortaokullarının 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 355 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi, varyans analizi ve basit doğrusal korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin öz-şefkat düzeyleri ile saplantılı bağlanma ve korkulu bağlanmaları arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu ise cinsiyete göre öğrencilerin öz-şefkat düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmezken yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmada ergenlerde kendine şefkat düzeyleri ile bağlanma arasındaki ilişki araştırılmıştır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record