DSpace Repository

Septum deviasyonlu hastalarda kraniofasial asimetrinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılarak değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author SEÇME, GONCA
dc.date.accessioned 2022-12-13T12:29:42Z
dc.date.available 2022-12-13T12:29:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation SEÇME, G. (2017). Septum deviasyonlu hastalarda kraniofasial asimetrinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılarak değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Ortodonti Ana Bilim Dalı. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85752
dc.description.abstract Amaç: Nazal septumun, premaksiller ve maksiller büyümede doğrudan ve dolaylı bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle nazal septum deviasyonu yüz asimetrisine neden olabilir. Bu çalışmanın amacı, nazal septum deviasyonlu erişkin bireylerde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) kullanarak yüz asimetrisini üç boyutlu (3B) olarak değerlendirmektir. Materyal ve Metot: Nazal septum deviasyonu bulunan çalışma grubunu oluşturan 42 hasta ve septum deviasyonu olmayan kontrol grubu oluşturan 21 simetrik yüzlü birey çalışmaya dahil edilmiştir. İncelenecek bireylerin KIBT görüntüleri Simplant O&O yazılım programına aktarılarak üç boyutlu değerlendirme yapılmıştır. Anatomik yer işaretleri tanımlanarak, asimetri değerlendirmesi için her üç kesitte incelenmiştir. Bulgular: Veriler değerlendirildiğinde; çalışma grubunda sert dokuda jugular ve nazal, yumuşak dokuda alar ve pronazal işaret noktalarında asimetri belirlendi. Mid maksiller düzlemin midsagital referans düzlemine göre gösterdiği sapma istatistiksel olarak anlamlıdır. Çalışma grubu için maksillopalatal ark açısı (MPAA) değeri kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha dar bulundu. Çalışma grubunda Palatal ark derinlik ölçümü (PAD) / Palatal interalveolar ark uzunluk ölçümü (PIU) oranı (0.46 ± 0.06) kontrol grubuna göre (0.42 ± 0.06) anlamlı derecede yüksek bulundu (p <0.05). Sonuçlar: Nazal septum deviasyonlu bireylerde asimetri, yüzün orta 1/3'ünde tespit edilmiştir. Nasal septum deviasyonlu hastalarda palatal bölgenin iskeletsel olarak etkilendiği bulunmuştur. Ancak nazal septum deviasyonu genel asimetri büyüklüğü ve diğer ölçümler ile korelasyon göstermemektedir. Anahtar kelimeler: Yüz asimetrisi, Nazal septum deviasyonu, Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) en_US
dc.description.abstract Aim: Nasal septum is known to play a direct and indirect role in the premaxillary and maxillary growth. Therefore nasal septal deviation may cause of facial asymmetry. The purpose of this study is to evaluate the facial asymmetry by 3D using Cone Beam Computed Tomography (CBCT) in adult subjects with nasal septal deviation. Material and Method: 42 subjects (mean age: 25.18±3.45) constituting the study group with nasal septum deviation and 21 symmetrical facial subjects ( mean age: 24.06±4.45) constituting the control group without septum deviation were included in the study. The cone-beam computed tomography images of all subjects were evaluated by three dimensional (3D) with transferring them to Simplant O&O software program. Anatomical landmarks were identified and all three sections were examined for asymmetry evaluation. Results: When the data were evaluated, the asymmetry on jugular and nasal landmarks in the hard tissue and on the alare and pronasal landmarks in the soft tissue were determined in the study group. The deviations of the mid maxillary plane relative to the midsagittal reference plane are statistically significant. Maxillopalatal arch angle (MPAA) value for the study group was found significantly narrower than the control group. Ratio of palatal arch depth (PAD) / palatal interalveolar length (PIL) was found significantly higher in the study group (0.46 ± 0.06) than the control group (0.42 ± 0.06) (p < 0.05). Conclusions: Facial asymmetry was determined in the middle third of the face in subjects with nasal septal deviation. The palatal region was found to be skeletally affected in patients with nasal septum deviations. However, nasal septal deviation was uncorrelated with the overall magnitude of asymmetry and other measurements. Key Words: Facial asymmetry, Nasal septal deviation, Cone Beam Computed Tomography (CBCT). en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Ortodonti Ana Bilim Dalı en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Septum deviasyonlu hastalarda kraniofasial asimetrinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılarak değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative Evaluation of craniofacial asymmetry in patients with septal deviations using cone-beam computerized tomography en_US
dc.type specialistThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record