DSpace Repository

Çocuk hastalarda daimi birinci büyük azı dişlerinin klinik ve radyografik kayıtlarının değerlendirilmesi: Bir retrospektif çalışma

Show simple item record

dc.contributor.author DUMAN, SACİDE
dc.date.accessioned 2022-12-26T10:32:33Z
dc.date.available 2022-12-26T10:32:33Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation DUMAN, S. (2017). Çocuk hastalarda daimi birinci büyük azı dişlerinin klinik ve radyografik kayıtlarının değerlendirilmesi: Bir retrospektif çalışma, İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Pedodonti Ana Bilim Dalı. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85920
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı birinci büyük azı dişlerinin genel sağlık durumlarını, tedavi ihtiyaçlarını, girişimsel ve koruyucu tedavi mevcudiyetini ve tedavi sonrası prognozlarını saptamaktır. Gereç ve yöntem: Bu araştırma için gerekli verilerin toplanması, olgu-kontrol (retrospektif) araştırma yöntemine göre düzenlendi ve veriler tek bir araştırıcı tarafından toplandı. Çalışmamızda, Malatya İli'nde, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalına 2011- 2016 yılları arası başvuran rastgele seçilmiş bir kısım hastanın daha önceden başka bir sebeple çekilmiş panaromik radyografileri ve klinik hasta takip kayıtları kullanıldı. Bulgular: Birinci büyük azı dişlerinin restoratif, endodontik ve cerrahi tedavi ihtiyaçları ve bu dişlere uygulanan girişimsel tedaviler alt çenede üst çeneye kıyasla daha fazla bulunmuştur (p<0,001). Üst çenede alt çeneye göre daha fazla sayıda sürmemiş diş bulunmaktadır. Flor, fissür örtücü ve restoratif tedavi uygulaması açısından kızlar ve erkekler arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuş (p<0,001) ancak, kanal tedavisi ve çekim uygulanması açısından kızlar ve erkekler arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Sağlıklı birinci büyük azı dişi oranı yaşla birlikte azalmaktadır. En fazla restoratif ve endodontik tedavi ihtiyacı 8-12 yaş aralığında bulunurken, çekim ihtiyacı en fazla 12-18 yaş aralığında bulunmuştur. Sonuç: Birinci büyük azı dişlerine, ilk çıkan daimi dişlerden olması, ailelerin bu konudaki farkındalıklarının az olması ve çocukların yetersiz ağız bakımı sonucu yeterli önem gösterilmemektedir. Buna bağlı olarak bu dişlerin çürükleri ve girişimsel tedavileri yüksek prevalans sergilemektedir ve bu sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Anahtar Kelimler: Birinci büyük azı dişi, daimi diş, diş çürüğü. en_US
dc.description.abstract Aim: The aim of this study is to determine the general health status, treatment needs, the presence of interventional and preventive treatment and the post-treatment prognosis of the first permanent molar teeth. Material and methods: The collection of data required for this study was organized according to a case-control (retrospective) research method and the data were collected by a single investigator. In our study, panoramic radiographs and clinical follow-up records scanned before for another reason of randomly selected patients who had applied to the Department of Pedodontics between the years of 2011 and 2016 in Malatya, Inonu University Dentistry Faculty Department of Pedodontics were used. Results: The restorative, endodontic and surgical treatment needs of the first permanent molar teeth and the interventional treatments applied to these teeth were found to be higher in the lower jaw than the upper jaw (p<0.001). The upper jaw has more unerupted teeth than the lower jaw. Statistically significant differences were found between the females and males (p<0.001) in terms of application of flor, fissure sealant and restorative treatment, but there was no statistically significant difference between males and females in terms of root treatment and application of extraction (p>0.05). The ratio of healthy first permanent molars decreases with age. The most restorative and endodontic treatment needs are found in the age range of 8-12 years. Conclusion: The first permanent molar teeth are not given sufficient importance, because of being the first permanent teeth, the low awareness of the parents in this regard and the inadequate oral care of the children. Accordingly, the decay of these teeth and interventional treatments have a high prevalence and this is often the case. Key Words: First permanent molar tooth, permanent tooth, tooth decay. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Pedodonti Ana Bilim Dalı en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Çocuk hastalarda daimi birinci büyük azı dişlerinin klinik ve radyografik kayıtlarının değerlendirilmesi: Bir retrospektif çalışma en_US
dc.title.alternative Evaluation of clinical and radiographic records of the first permanent molar teeth in children: A retrospective study en_US
dc.type specialistThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record