2008 Cilt 15 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Tabel, Yılmaz; Celiloğlu, Özgü Suna; Akın, İlke Mungan; Yakıncı, Cengiz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Akut böbrek yetmezliği (ABY), yenidoğan yoğun bakım ve prematüre yoğun bakım kliniklerinde sık görülen, tedavisi ve izlemi zor, sonuçları ile pek yüz güldürücü olmayan bir hastalıktır. ABY’nin tanı, tedavi ve izleminde en ...
 • Güler, Selma; Ural, Onur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Lyme hastalığı ve bu hastalığın bulgusu olan Erythema chronicum migransı literatür bilgileri ışığında tartışmak. Konu: Lyme hastalığı kenelerle taşınan ve Borrellia burgdorferi tarafından oluşturulan, multisistemik bir ...
 • Sümer, Aziz; Altınlı, Ediz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Kasık fıtığı içinde apendiksin bulunması Amyand fıtığı olarak bilinir. Kasık fıtığı olan olguların yaklaşık %1’ inde görülür. 1735 yılında inguinal kanalda perfore apendisit varlığını ilk tanımlayan ve herniyotomiden ...
 • Akın, Emin Barış; Memi, İzzet; Dayangaç, Murat; Taner, Burçin; Tokat, Yaman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Arteriovenöz fistüllerde proksimal kısımda gelişen darlıklar fonksiyon bozukluğuna sebep olabilir ve damar yolunun tıkanmasıyla sonuçlanabilir. Antekübital bölgede anjioplasti yapılarak önkoldaki arteriovenöz fistüllerdeki ...
 • Uğuralp, Sema; Sığırcı, Ahmet; Karadağ, Neşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Yirmisekiz haftalık kız fetüste antenatal ultrasonografide (US) 2.5x1.8 cm çaplı abdominal kistik kitle saptandı. Postnatal yapılan US de kistik kitlenin sağ adrenal bölgede olduğu görüldü. Abdominal kompüterize tomografide ...
 • Türkçüoğlu, Peykan; Kaya, Mehmet Kaan; Yıldırım, Hanefi; Deniz, Nurettin; Çeliker, Ülkü (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Orbital apeks ve kavernöz sinus sendrom klinik özelliklerinin taşıyan bir vakayı sunmak. Yöntem: Hastanın klinik, orbital manyetik rezonans ve manyetik rezonans anjiografi bulgularının tartışılması. Bulgular: 82 ...
 • İpek, Serkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bu çalışma, tip 2 diyabetli hastalarda metabolik sendrom prevalansını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metod: Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran 112 tip 2 diyabetli ...
 • Dündar, Cihad; Gökçe, Tuğrul (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bu araştırmada, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan hekim ve hemşirelerde şiddete maruziyet sıklığı ile şiddete maruziyetin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: ...
 • Aydemir, Orhan; Alınak, Azat; Güler, Mete; Türkçüoğlu, Peykan; Turgut, Burak (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Pterjium ve piguekulalı olgularda gözyaşı fonksiyonlarını değerlendirmek. Materyal ve Metod: 15 pterjiumlu hastanın 22, 14 pinguekulalı hastanın 24 gözünün Schirmer testi, korneal film yıkılma zamanı (KFYZ) ve gözyaşı ...
 • Temeltaş, Gökhan; Asan, Çağrı; Müezzinoğlu, Talha; Büyüksu, Coşkun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Akut üriner obstrüksiyonla ilişkili renal koliğin analjezisini sağlamak için farklı ajanlar kullanılmıştır.Bu konuda sıklıkla prostaglandin sentez inhibitörleri kullanılır.Çalışmamızda renal kolik tedavisinde yukarıda adı ...
 • Alıcıoğlu, Banu; Kabayel, Derya Demirbağ; Süt, Necdet; Emen, Sacit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bel ağrısı ile lomber paraspinal kasların lipoatrofisi arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya, bel ağrısı bulunan 74 hasta ve 17 sağlıklı gönüllü katıldı. Bel ağrılı olgular, ağrı ...