DSpace Repository

Düşük devirli irrigasyonsuz frezlemenin dental implant başarısına etkisinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author KARACA, MUSTAFA
dc.date.accessioned 2023-01-10T08:12:43Z
dc.date.available 2023-01-10T08:12:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation KARACA, M. (2018). Düşük devirli irrigasyonsuz frezlemenin dental implant başarısına etkisinin değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji Ana Bilim Dalı. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/87461
dc.description.abstract Düşük Devirli İrrigasyonsuz Frezlemenin Dental İmplant Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi Amaç: Bu çalışmanın amacı; implant yuvasının preparasyonunda düşük devirli irrigasyonsuz frezlemenin implant etrafı marjinal kemik kaybına ve implantların kaybedilme oranına etkilerinin değerlendirilmesidir. Materyal ve Metot: Çalışmaya parsiyel ve total dişsizliğe sahip toplam 24 hasta katıldı. Başlangıç frezi hariç olmak üzere; çalışma grubundaki 44 implantın frezlemesi (50rpm) düşük devirli irrigasyonsuz bir şekilde yapılırken, kontrol grubundaki 30 implantın frezlemesi (600rpm) standart devirde ve irrigasyonlu bir şekilde yapıldı. Tüm implantlardan, yerleştirildikten hemen sonra ve postoperatif 3. ayda periapikal radyografiler alınıp osseointegrasyon dönemindeki marjinal kemik kayıpları belirlendi. Ayrıca, çalışmada implantların kaybedilme oranı, çapı ve boyu, yerleştirme tork değeri, implant bölgesinin kemik kalitesi, frezleme ve toplam ameliyat süresi kaydedildi. Çalışma verileri değerlendirilirken parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Mann Whitney U test kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi, Fisher's Exact Ki-Kare testi, Continuity (Yates) Düzeltmesi ve Fisher Freeman Halton testi kullanıldı. Bulgular: Bu çalışmada; düşük devirli irrigasyonsuz frezleme (DDİF) ile standart frezleme (SF) protokolü arasında mesial, distal ve ortalama marjinal kemik kaybı düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi (p>0.05). İmplantların kaybedilme oranlarına bakıldığında gruplar arası istatistiksel olarak farklılık tespit edilmedi (p>0.05). Ayrıca, implant yerleştirme tork değerleri, frezleme ve toplam ameliyat sürelerinde gruplar arası farklılık gözlenmedi (p>0.05). Sonuç: Çalışmada elde edilen bulgularla; DDİF ile yapılan implantların marjinal kemik kaybı ve implant kaybı oranlarının SF protokolü ile benzer olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak, tekniğin güvenilirliği açısından daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: Dental implant, düşük devirli irrigasyonsuz frezleme, otojen kemik grefti en_US
dc.description.abstract The Evaluation of the Effect of Low – Speed Drilling Without İrrigation on Dental Implant Success Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of low-speed drilling without irrigation on marginal bone loss around the implant and implants failure rate during implant site preparation. Material and Method: Total and partially edentulous 24 patients were included in the study. Except for the initial drill, 30 implants of the control group were made in a standard drilling speed (600 rpm) and irrigated whereas the 44 implants of the study group were made low – speed drilling (50 rpm) without irrigation. Periapical radiographs were taken from all implants immediately after implantation and postoperatively at 3 months. The marginal bone loss was determined at osseointegration phase. In addition, failure rates of implants, diameter and length, implant torque value, bone quality of the implant site, drilling and operation time were recorded in this study. The Kruskal Wallis test was used to compare the parameters between the groups and the Mann Whitney U test was used to determine the group that caused the difference. Chi-square test, Fisher's Exact Chi-square test, Continuity (Yates) correction and Fisher Freeman Halton test were used for comparison of qualitative data. Results: In this study; there was no statistically significant difference in terms of mesial, distal and mean marginal bone loss between low-speed drilling without irrigation (LSDI) and standard drilling (SD) protocol (p>0.05). There was no statistical difference between the groups when the failure rates of the implants were examined (p>0.05). In addition, implant placement torque values, drilling and operation time did not differ between groups (p> 0.05). Conclusion: Findings obtained in the study; it was concluded that the marginal bone loss and failure rates of implants made with LSDI were similar to the SD protocol. However, there is a need for further work on the reliability of the technique. Key Words: dental implant, autogenous bone graft, low–speed drilling without irrigation en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji Ana Bilim Dalı en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Düşük devirli irrigasyonsuz frezlemenin dental implant başarısına etkisinin değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative The evaluation of the effect of low – speed drilling without i̇rrigation on dental implant success en_US
dc.type specialistThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record