DSpace Repository

Lateral epikondilitli hastalarda hiyaluronikasit ve proloterapi enjeksiyonlarının etkinliklerinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author APAYDIN, HAKAN
dc.date.accessioned 2023-01-25T12:36:48Z
dc.date.available 2023-01-25T12:36:48Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation APAYDIN, H.(2019). Lateral epikondilitli hastalarda hiyaluronikasit ve proloterapi enjeksiyonlarının etkinliklerinin karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/87544
dc.description.abstract Amaç: Lateral epikondilitli hastalarda hiyalüronik asit ve proloterapi enjeksiyonlarının etkinliklerini karşılaştırmak amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 32-58 yaş aralığında lateral epikondilit tanılı 32 hasta dahil edildi. Bireyler randomize olarak hiyalüronik asit (HA) grubu ve Proloterapi (PrT) grubu olarak alındı. Tüm bireylerin demografik bilgileri alındıktan sonra ağrının değerlendirilmesinde vizuel analog skalası, kavrama kuvvetinin değerlendirilmesinde el dinamometresi ve fonksiyonel düzeyin belirlenmeside QDASH anketi kullanıldı. Tüm bireylerin başlangıçta, 6. hafta ve 12. hafta değerlendirmeleri elde edildi. HA enjeksiyonu literatürün önerdiği şekilde tek doz 30 mg/2 ml 1500 kDa yüksek molekül ağırlıklı preparat olarak uygulanırken, PrT enjeksiyonu toplam 3 doz olarak (başlangıç, 3. hafta ve 6. haftalarda) %15 dekstroz solüsyonu olarak uygulandı. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 44.53±6.25 olan 26 kadın, 6 erkek olmak üzere toplam 32 hasta dahil edildi. Her iki grupta da zamana göre, başlangıç parametreleri ile kıyaslandığında ağrının azaldığı, kavrama kuvvetinin arttığı ve fonksiyonel seviyenin geliştiği belirlendi. Gruplar kendi arasında karşılaştırıldığında ağrı ve fonksiyonel seviye bakımından 6. Haftada gruplar arasında fark bulunamazken (p>0.05), 12. Haftada gruplar arasında farkın olduğu ve bu farkın PrT grubundan kaynaklandığı belirlendi ((p<0.05). Kavrama kuvveti bakımından gruplar arasında fark bulunamadı (p>0.05). Sonuç: Bu verilere dayanarak, LE'li bireylerde, HA ve PrT enjeksiyonlarının ağrının azaltılmasında, kavrama kuvvetinin arttırılmasında ve fonksiyonel seviyenin geliştirilmesinde etkili olduğu tespit edilirken, PrT enjeksiyonunun ağrı ve fonksiyonel seviyenin geliştirilmesinde HA enjeksiyonuna göre 12. haftada daha etkili olduğu belirlendi. Anahtar Kelimeler: ağrı, enjeksiyon, kavrama kuvveti, lateral epikondilit. en_US
dc.description.abstract Objective: The aim of this study was to compare the effects of hyaluronic aist and prolotherapy injections in patients with lateral epicondylitis. Methods: Thirty-two patients with a diagnosis of lateral epicondylitis were included in the study. Individuals were randomized as hyaluronic acid (HA) group and Prolotherapy (PrT) group. After obtaining the demographic information of all individuals, the pain was evaluated by using visual analogue scale, strenght of hand grip was evaluated by using hand dynamometer, QDASH questionnaire to determine functional level. HA injection was performed as a single dose of 30 mg/2 ml 1500 kDa high molecular weight preparation in the literature, whereas PrT injection was administered 15% dextrose solution in 3 doses (baseline, 3rd week and 6th week). Results: A total of 32 patients (26 females and 6 males) with a mean age of 44.53 ±6.25 were included in the study. In both groups, it was detected that the pain decreased, the grip strength increased and the functional level improved compared to the initial parameters. There was no difference between the groups in terms of pain and functional level in the sixth week (p>0.05), Groups are compared among themselves, There was no difference between the groups in terms of hand grip strength(p>0.05). Conclusion: Based on these results, it was found that HA and PrT injections were effective in reducing pain, increasing grip strength and functional level in LE patients. PrT injection was found to be more effective in the long term than HA injection in the development of pain and functional level. Key words: pain, injection, grip force, lateral epicondylitis. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Lateral epikondilitli hastalarda hiyaluronikasit ve proloterapi enjeksiyonlarının etkinliklerinin karşılaştırılması en_US
dc.title.alternative Comparison of the effects of hyaluronic acid and prolotherapy injectionsin patiefizyoterapi ve rehabilitasyon = physiotherapy and rehabilitationnts with lateral epicondylitis en_US
dc.type specialistThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record