DSpace Repository

Yetenek yönetimi ve iş tatmini arasındaki ilişki ve bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Kantarcı, Neslihan
dc.date.accessioned 2023-01-26T06:45:41Z
dc.date.available 2023-01-26T06:45:41Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Kantarcı, N. (2022). Yetenek yönetimi ve iş tatmini arasındaki ilişki ve bir araştırma. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/87551
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Yetenek yönetimi çalışanların işletmeye çekilmesi, geliştirilmesi, elde tutulması, ileride oluşabilecek kritik öneme sahip pozisyonlar için yedekleme planlarının yapılması süreçlerini içeren uygulamalardır. İş tatmini kavramı ise çalışanın işi ile olan uyumuyla ilgilidir. Çalışanın işinde başarılı olması için kendini mutlu, huzurlu, değerli hissetmesi gerekir. Dolayısıyla işletmeler çalışanların iş tatminini olumlu etkileyecek ortamlar oluşturmalıdır. Çalışmada yetenek yönetimi algısı ile iş tatmini ve alt boyutlarının yaş, cinsiyet, medeni durum, kıdem ve eğitim durumundan oluşan demografik özelliklere göre anlamlı fark gösterip göstermediği, yetenek yönetimi algısı ile iş tatmini ve alt boyutları arasındaki ilişki ve yetenek yönetimi algısının iş tatminine ve alt boyutlarına olan etkisi incelenmiştir. Malatya ili 1. Organize Sanayi Bölgesinde makine ve teçhizat sektöründe faaliyette bulunan küçük ve orta ölçekli üç işletmedeki mavi ve beyaz yakalı çalışanlara araştırma ölçeklerini ve demografik değişkenleri içeren anket uygulanmıştır. Araştırmada frekans yöntemi, Kaiser-Meyer ve Bartlett's Testleri, Faktör Analizleri, Normallik Testi, T Testi, Tek Yönlü Anova, Korelasyon ve Regresyon analizleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre dışsal iş tatmininin medeni duruma göre anlamlı fark gösterdiği, yetenek yönetimi algısının, iş tatmininin ve içsel iş tatmininin kıdeme göre anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir. Yetenek yönetimi algısı ile iş tatmini arasında pozitif ve güçlü, içsel iş tatmini arasında pozitif ve çok güçlü, dışsal iş tatmini arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. İş tatmininin %60'ının, içsel iş tatmininin %68'inin, dışsal iş tatmininin %24'ünün yetenek yönetimi tarafından açıklandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yetenek, Yetenek Yönetimi, İş Tatmini en_US
dc.description.abstract Talent management is applications that involve the processes of attracting, developing and retaining employees, and making backup plans for future critical positions. The concept of job satisfaction is related to the employee's harmony with his job. In order for the employee to be successful in his job, he must feel happy, peaceful and valuable. Therefore, businesses should create environments that will positively affect the job satisfaction of employees. In the study, whether the perception of talent management and job satisfaction and its sub-dimensions show a significant difference according to demographic characteristics consisting of age, gender, marital status, seniority and education, the relationship between the perception of talent management and job satisfaction and its sub-dimensions, and the job satisfaction and sub-dimensions of talent management perception. effect has been studied. A questionnaire including research scales and demographic variables was applied to blue and white collar employees in three small and medium sized enterprises operating in the machinery and equipment sector in the 1st Organized Industrial Zone of Malatya. Frequency method, Kaiser-Meyer and Bartlett's Tests, Factor Analysis, Normality Test, T Test, One Way Anova, Correlation and Regression analyzes were used in the research. According to the findings obtained as a result of the analysis, it was determined that external job satisfaction showed a significant difference according to marital status, while the perception of talent management, job satisfaction and internal job satisfaction showed a significant difference according to seniority. It has been determined that there is a positive and strong relationship between talent management perception and job satisfaction, a positive and very strong relationship between internal job satisfaction and a positive and moderate relationship between external job satisfaction. It was concluded that 60% of job satisfaction, 68% of internal job satisfaction and 24% of external job satisfaction were explained by talent management. Keywords: Talent, Talent Management, Job Satisfaction en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İş Tatmini en_US
dc.subject Yetenek Yönetimi en_US
dc.title Yetenek yönetimi ve iş tatmini arasındaki ilişki ve bir araştırma en_US
dc.title.alternative The relationship between talent management and job satisfaction and a research en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.endpage 144 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record