DSpace Repository

Turgut Özal Tıp merkezi Dergisi

Turgut Özal Tıp merkezi Dergisi

 

Recent Submissions

 • Celep, Bahadır; Özsoy, Mustafa; Özsan, İsmail; Özkececi, Ziya Taner; Bal, Ahmet; Arıkan, Yüksel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Bu makalede neoadjuvan radyokemoterapi sonrasında tam klinik yanıtın saptandığı karaciğere metastaz yapmış rektum kanserli olguyu literatür verileri eşliğinde sunmayı amaçladık. 66 yaşında erkek hasta, barsak alışkanlıklarında ...
 • Kamışlı, Özden; Kamışlı, Suat; Kaplan, Yüksel; Aydın, Sibel; Özcan, Cemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Elektrik çarpmaları seyrek görülen kazalardan olmasına rağmen yüksek oranda morbidite ve mortaliteye yol açmaları nedeniyle önem taşımaktadır. Elektrik çarpması sonucu pek çok sistemik ya da nörolojik tutulum bulguları ...
 • Zaim, Murat; Acar, Baran; Çelik, Emrah; Yıldız, Erdem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Schwannomalar periferik, kranial ya da otonomik sinir kılıfındaki schwan hücrelerinden kaynaklanan, kapsüllü, yavaş büyüyen, benign ve solid tümörlerdir. Bu tümörlerin sadece %1’i ağız içinde yerleşik haldedir. Bunlar ...
 • Ersoy, İsmail Hakkı; Aksu, Oğuzhan; Köroğlu, Banu Kale; Çiriş, İbrahim Metin; Altuntaş, Atila; Tamer, Mehmet Numan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Tüberkulozun toplumdaki prevalansı yüksek olsa bile tiroid tubekulozu nadir görülen bir durumdur. Bu durum farklı bir klinik seyir gösterir ve asemptomatik olabilir. Postmortem çalışmalarda tiroid tüberkülozu insidansı ...
 • Oğuz, Fatih; Soylu, Ahmet; Altıntaş, Ramazan; Beytur, Ali; Bozkurt, Aliseydi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Malleable penil protezin mekanik olarak kırılması çok nadir görülen ve beklenmedik bir komplikasyondur. Burada 2004 yılından beri komplikasyonsuz AMS 650 malleable penil protez kullanan 29 yaşında bir erkek hasta sunuldu. ...
 • Öner, Zülal; Öner, Serkan; Köse, Evren; Kamışlı, Suat; Saraç, Kaya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Arteria carotis externa’nın (ECA) dallarından ayrılan truncus thyrolingualis’in (TLT) anatomik bir varyasyon olduğu iyi bilinmektedir. Ancak TLT nadiren de olsa arteria carotis communis’ten (CCA) köken almaktadır. Biz ...
 • Yakında, Hüseyin; Aslan, Mehmet; Kurnaz, Erdal; Gündüz, Ahmet; Özdemir, Ramazan; Karadağ, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Pnömotoraks yenidoğan döneminde solunum sıkıntısı yapan önemli nedenlerden biridir. Pnömotoraks genellikle mekanik ventilasyon tedavisi altında olan yenidoğanlarda görülür. Respiratuvar distres sendromu, mekonyum ...
 • Akyüz, Feride Çeliker; Kelekçi, Selvi; Söker, Murat; Karabel, Müsemma; Şen, Velat; Üzel, Veysiye Hülya; Yolbaş, İlyas; Güneş, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Akut immün trombositopenik purpura çocukluk çağında ciddi organ kanamaları ve kronikleşme riskinden dolayı hala önemini koruyan önemli bir hastalıktır. Bölgemizdeki immun trombositopenik purpura olgularını klinik ...
 • Yıldırım, Mehmet Erol; Badem, Hüseyin; Karataş, Ömer Faruk; Çimentepe, Ersin; Ünal, Doğan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Nötrofil/Lenfosit oranının mesane kanseri ve böbrek tümörü gibi birçok kanserde bağımsız bir prognostik faktör olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada testis tümörlerinin farklı evrelerinde, Nötrofil/Lenfosit oranında ...
 • Chmelarova, Marcela; Palicka, Vladimir (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  DNA metilasyonu, sitozin pirimidin halkasının 5’ pozisyonuna veya adenin pürin halkasının 6 numaralı azotuna bir metil grubu eklenmesini tanımlar (sitozin ve adenin DNA’nın dört bazından ikisini oluşturmaktadır). DNA ...
 • Toplu, Yüksel; Can, Şermin; Bayındır, Tuba; Karataş, Erkan; Kızılay, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Baş ve boyun skuamöz hücre karsinomlu hastalarda uzak metastaz görülme sıklığı nispeten düşüktür. Primer tümörün yerleşim yeri, tümör invazyon seviyesi ve patolojik lenf nodu sayısı metastaz ile ilişkili faktörlerdir. Saçlı ...
 • Erkurt, Mehmet Ali; Berber, Ilhami; Karadag, Nese; Bentli, Recep; Kaya, Emin; Koroglu, Mustafa; Kuku, Irfan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Doğal katil hücreli tümörler nadir ve heterojen bir grubu oluşturmaktadır. Bu kanserler yüksek derecede agresif ve kötü prognoza sahiptirler ve değişik derecelerde cilt tutulumu yapabilirler. Extranazal lenfomalar klinik ...
 • Mansur, Ahmet; Ay, Selma; Otlu, Barış; Güçlüer, Nilay; Ersoy, Yasemin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Bu çalışmada nozokomiyal enfeksiyon etkeni olarak izole edilen, karbapenemlere dirençli 29 Pseudomonas aeruginosa izolatında metallo beta-laktamaz üretiminin belirlenmesi ve üç farklı fenotipik yöntemin sonuçlarının ...
 • Açıkgöz, Nilgün Pala; İlhan, Atilla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Baş ağrısı toplumun büyük bir kısmını etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada ilimizde erişkin ve genç erişkin popülasyonda baş ağrılarının klinik karakteristikleri ile baş ağrısının bireysel ve ...
 • Karakaş, Mustafa Serkan; Er, Arzu; Gülcan, Ali Rıza; Altekin, Refik Emre; Yalçınkaya, Selim; Çilli, Aykut (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) kardiyovasküler morbidite ve mortalitede artış ile ilişkilidir. Dolaşımdaki eritrosit boyutlarındaki değişikliğin göstergesi olan eritrosit dağılım genişliği (EDG)’nin kardiyovasküler ...
 • Değer, Özgür; Ersoy, İsmail Hakkı; Aksu, Oğuzhan; Köroğlu, Banu Kale; Çiriş, İbrahim Metin; Tamer, Mehmet Numan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Bu retrospektif çalışmada tiroid kanserli hastaların demografik, histopatolojik ve radyolojik özellikleri değerlendirildi. Gereç ve Yöntemler: Tiroid kanserli 129 hastanın alındığı çalışmada hastalar 2 gruba ...
 • Altun, Burak; Taşolar, Hakan; Bük, Salih; Temiz, Ahmet; Gazi, Emine; Kırılmaz, Bahadır; Saygı, Serkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Çalışmada koroner girişim imkanı olmayan merkezimizde ST yükselmeli miyokard enfarktüslü (STEMI) hastalarda tenekteplazın (TNK) etkinliğinin ve güvenilirliğinin geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ...
 • Özen, Güray; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran 40 yaş ve üzeri obez hastalarda mikroalbuminüri görülme sıklığını belirlemek ve etkileyen faktörleri analiz etmek. Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel tipte analitik ...
 • Akdoğan, Özlem; Ersoy, Yasemin; Kuzucu, Çiğdem; Gedik, Ender; Yetkin, Funda; Toğal, Türkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitelerinde gelişen kandidemi sıklığı, mortalitesi ve risk faktörlerinin belirlenmesi. Gereç ve yöntemler: Çalışmamızda İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1 0cak 2011 ve 31 ...