DSpace Repository

Dalcroze, Orff Schulwerk ve Kodaly yöntemlerinin müzik eğitiminde kullanımına ilişkin bir inceleme

Show simple item record

dc.contributor.author Aycan, Bilgehan
dc.date.accessioned 2018-11-05T09:28:04Z
dc.date.available 2018-11-05T09:28:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Aycan, B. Dalcroze, Orff Schulwerk ve Kodaly yöntemlerinin müzik eğitiminde kullanımına ilişkin bir inceleme. İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı / Müzik Eğitimi Bilim Dalı. 78 s. 2018. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/9144
dc.description.abstract Bu çalışmada, müzik öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde aktif öğrenme yöntemlerinden Dalcroze, Orff ve Kodaly yöntemlerini ilköğretim ikinci kademelerinde ders kitabı içeriğine uygun bir biçimde kullanımlarını ve buna ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Doğu Anadolu Bölgesinde görev yapan 72 müzik öğretmeninin görüşlerine dayanarak yapılan bu çalışmanın Dalcroze, Orff ve Kodaly yöntemlerinin kullanımlarına ilişkin bölgedeki müzik öğretmenlerini temsil ettiği varsayılmıştır. Araştırma süresince bilimsel verilerin toplanması ve sonuçlandırılması amacıyla literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerinin toplanması amacıyla da Google Form aracılığıyla iletilmiş beşli likert tipi değerlendirme yapılmıştır. 25 maddeden anket sonuçlarının frekans (f) ve yüzde (%) değerleri belirlenerek çözümlendikten sonra çıkan sonuçlar grafik ve tablo haline dönüştürülmüş ve tablo yorumlama kısmında bazı değişkenler için katılım dereceleri sıklıkla ve tamamen gibi sonuçlar bir bütün halinde yorumlanmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin hareket ve ritme dayalı müzik öğretim yöntemlerini sınıflarında uygulayabiliyor olması, çocuğun gerek fiziksel, gerekse zihinsel gelişimi açısından önemli bir boyut taşıdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it is aimed to determine the usage of Dalcroze, Orff and Kodaly methods of active learning methods in the context of constructivist approach and their opinions related to the textbook content in the second grade of elementary school. Based on the opinions of 72 music teachers working in the Eastern Anatolia Region, this work was supposed to represent music teachers in the region related to the use of the Dalcroze, Orff and Kodaly methods. Literature search method was used to collect and finalize scientific data during the research period. In order to collect teacher opinions, a five-point Likert-type evaluation was conducted via the Google Form. The frequency (f) and percent (%) values of the survey results from 25 items were determined and then the results were transformed into graphs and tables and the results of the participation ratings for some variables in the table interpretation were interpreted as a whole. The fact that the teachers participating in the survey can apply music teaching methods based on movement and rhythm in their class has reached the conclusion that the child has an important dimension in terms of both physical and mental development. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Music tr_TR
dc.title Dalcroze, Orff Schulwerk ve Kodaly yöntemlerinin müzik eğitiminde kullanımına ilişkin bir inceleme tr_TR
dc.title.alternative A study on the usage of Dalcroze, Orff Schulwerk and Kodaly methods in music education tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.relation.journal 0 tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record