DSpace Repository

Koroner arter bypass cerrahisinde akut normovolemik hemodilüsyonun koagülasyon, fibrinolitik sistem, protein C ve protein S üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Nisanoğlu, Vedat
dc.contributor.author Erdil, Nevzat
dc.contributor.author Kaya, Emin
dc.contributor.author Erdil, Akgül Feray
dc.contributor.author Battaloğlu, Bektaş
dc.contributor.author Köroğlu, Ahmet
dc.contributor.author İlksen, Hüseyin Toprak
dc.date.accessioned 2020-04-29T11:03:28Z
dc.date.available 2020-04-29T11:03:28Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Vedat N., Nevzat E., Emin K., Akgül Feray E., Bektaş B., Ahmet K., Hüseyin Toprak İ. (2004). Koroner arter bypass cerrahisinde akut normovolemik hemodilüsyonun koagülasyon, fibrinolitik sistem, protein C ve protein S üzerine etkisi, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15423
dc.description Öz (İngilizce):Background: Cardiac surgery performing with cardiopulmonary bypass (CPB) causes multiple alterations in the hemostatic system. In this study, we investigated the effect of acute normovolemic hemodilution on coagulation, fibrinolytic system and physiologic . anticoagulants such as protein C and S among patients who underwent coronary artery bypass grafting (CABG). Methods: Forty one patients who underwent CABG with (Group l, n = 20) and without (Group 2, n = 21) acute normovolemic hemodilution were enrolled in this study. Activated clotting time (ACT), prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (aPTT), D-dimer (fibrin degradation product), fibrinogen, protein C and S, and platelet count were measured. Blood samples were collected after induction of anesthesia, 20 minutes after the beginning of CPB, 30 minutes after administration of protamine, and 24 hours after the weaning from CPB. Transfused blood products and mediastinal bleeding were recorded. Results: Within both groups, D-dimer elevated, and protein C values and platelet count decreased significantly at all samples compared with preoperative values. The changes of ACT, PT, aPTT, D-dimer, fibrinogen, protein C and S and platelet count were similar in both groups. There were no statistically significant differences between both groups with respect to the blood transfusion and mediastinal bleeding. Conclusions: Acute normovolemic hemodilution in CABG surgery does not significantly decrease blood products requirements and. the changes in hemostatic system are not effected by this technique tr_TR
dc.description.abstract Öz:Amaç: Kardiyopulmoner bypass (KPB) kullanılarak yapılan kalp cerrahisi, hemostatik sistemde çeşitli değişikliklere yol açar. Bu çalışmada koroner arter cerrahisi uygulanan hastalarda akut normovolemik hemodilüsyonun koagülasyon, fibrinolitik sistem ve protein S ve C gibi fizyolojik antikoagülanlar üzerine etkisini inceledik. Materyal ve Metod: Akut normovolemik hemodilüsyon uygulanarak (Grup l, n = 20) ve uygulanmayarak (Grup 2, n = 21) koroner arter cerrahisi yapılan 41 hasta çalışmaya alındı. Aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı, protrombin zamanı, aktif parsiyel tromboplastin zamanı, fibrin yıkım ürünleri (d-dimer), fibrinojen, protein C ve S ile trombosit sayıları ölçüldü. Kan örnekleri anestezi indüksiyonunu takiben KPB'nin 20. dakikası, protamin uygulamasından 30 dakika sonrası ve KPB'den çıkıldıktan 24 saat sonra alındı. Bulgular: Her iki grupta preoperative değerlerle kıyaslandığında diğer örneklerde d-dimer değerleri yüksek, protein C ve trombosit sayıları anlamlı derecede düşük bulundu. Gruplar arasında aktive pıhtılaşma zamanı, protrombin ve aktif parsiyel tromboplastin zamanları, d-dimer, fibrinojen, protein C ve protein S değerleri açısından farklılık tespit edilmedi. İki grup arasında kan ve kan ürünleri transfüzyonu ve drenaj miktarı açısından fark bulunmadı. Sonuç: Koroner arter cerrahisinde akut normovolemik hemodilüsyon kan ve kan ürünleri ihtiyacını azaltmamakta ve hemostatik sistemdeki değişiklikleri etkilememektedir. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi tr_TR
dc.subject Cerrahi;Kalp ve Kalp Damar Sistemi tr_TR
dc.title Koroner arter bypass cerrahisinde akut normovolemik hemodilüsyonun koagülasyon, fibrinolitik sistem, protein C ve protein S üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of acute normovolemic hemodilution on coagulation, fibrinolytic system, protein C and protein S in coronary artery bypass surgery tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record