DSpace Repository

Öğrencilerin Öğretmenlerine Güven Düzeyleri, Okul Tükenmişlikleri İle Akademik Başarılarının Yapısal Eşitlik Modellemesiyle İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Atik, Servet
dc.contributor.author Özer, Niyazi
dc.contributor.author Karadağ, Nazife
dc.date.accessioned 2020-07-03T16:07:48Z
dc.date.available 2020-07-03T16:07:48Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation SERVET A., NİYAZİ Ö., NAZİFE K. (2018). Öğrencilerin Öğretmenlerine Güven Düzeyleri, Okul Tükenmişlikleri İle Akademik Başarılarının Yapısal Eşitlik Modellemesiyle İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16405
dc.description.abstract Öz:Bu araştırma ile lise öğrencilerinin öğretmenlere güven düzeyleri, okul tükenmişlikleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki yapısal eşitlik modeli kullanılarak çözümlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman il merkezindeki liselerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Ortaöğretim Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği (OOTÖ)’nin “Okula İlgi Kaybı” ile “Öğretmen Tutumlarından Bunalma ve Sıkılma” boyutları ile “Öğretmenlere Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlere güvenin; okul tükenmişliğini doğrudan, akademik başarıyı ise hem doğrudan hem de dolaylı etkilediği belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca okul tükenmişliğinin akademik başarıyı doğrudan etkilediği sonucu elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlere güvenin okul tükenmişliğindeki varyansın yaklaşık %18’ini, öğretmenlere güven ve okul tükenmişliği değişkenleri birlikte akademik başarıdaki varyansın yaklaşık %8’ini açıkladığı belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; öğrencilerin öğretmenlerine güven düzeylerinin yükselmesinin, yaşayacakları okul tükenmişliğini azaltacağı ve akademik başarılarına da olumlu yönde katkı sağlayacağı söylenebilir. Bu araştırma ile öğretmen-öğrenci ilişkilerinin önemi hem kuramsal hem de yapılan analizlerle istatistiksel olarak ortaya konulmuştur Başlık (İngilizce):Investigation of Students Trust Levels to Teachers, School Burnout and Academic Achievement with Structural Equation Modeling Öz (İngilizce):The aim of this research is to analyze the relationship between high school students' levels of trust in teachers, school burnout and academic achievement by using the structural equation model. The study group consisted of students studying in high schools in the city of Adiyaman. Within the scope of the study, the aspects of "Loss of Interest in School" and "Getting tired and bored by Teacher Attitudes" in "School Burnout Scale" (SBS), and "Trust in Teachers Scale" were used for Secondary School Students. It was determined as a result of the study that trust in teachers affected school burnout directly; however, academic achievement affected it both directly and indirectly. In addition, it was concluded that school burnout directly affected academic achievement. As a result of the analyzes, it was determined that trust in teachers accounted for approximately 18% of the variance in school burnout, trust in teachers and school burnout variables together accounted for about 8% of the variance in academic achievement. When the results of the study were evaluated; It can be said that increasing the trust level of the students in their teachers will decrease the school burnout they will experience and contribute to their academic achievement positively. With this research; the importance of teacher-student relations has been statistically revealed not only in a theoretical way but by the analyzes made as well. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject Eğitim Araştırmaları tr_TR
dc.title Öğrencilerin Öğretmenlerine Güven Düzeyleri, Okul Tükenmişlikleri İle Akademik Başarılarının Yapısal Eşitlik Modellemesiyle İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of Students Trust Levels to Teachers, School Burnout and Academic Achievement with Structural Equation Modeling tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record