DSpace Repository

Mevcut Muhasebe Uygulamaları Ve Muhasebe Standartları Açısından Önemlilik Kavramı Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Bu Bağlamda Değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Deniz, Mehtap Bulut
dc.contributor.author Çukacı, Yusuf Cahit
dc.date.accessioned 2020-07-04T08:59:56Z
dc.date.available 2020-07-04T08:59:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation MEHTAP BULUT D., YUSUF CAHİT Ç. (2018). Mevcut Muhasebe Uygulamaları Ve Muhasebe Standartları Açısından Önemlilik Kavramı Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Bu Bağlamda Değerlendirilmesi, Turkish Studies (Elektronik), İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16426
dc.description.abstract Öz:Muhasebenin temel kavramlarından önemlilik kavramı gereği işletmelerin bütün finansal olaylarının muhasebeleştirilmesi gerekir. Ülkemizde de muhasebe uygulamalarının gelişmiş ülkelerdeki değişime paralel olarak değişimi yaşanmaktadır. Bu bağlamda yapılan değişikliklerin ilki Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinin yayınlanması ve çeşitli düzey işletmeler için muhasebe standartlarının yayınlanmış olmasıdır. Önemlilik kavramı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde muhasebenin 12 temel kavramı içerisinde ve bilançonun düzenlenmesi ile ilgili bölümde yer almıştır. Muhasebe standartlarında ve 29 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nda önemlilik kavramına değinilmektedir. Bu çalışmada TMS / TFRS’ de ve BOBİ FRS’ de önemlilik kavramına değinilen yerler belirtilmiş ve maddi olmayan duran varlıklar önemlilik kavramı açısından incelenmiştir. Muhasebe standartlarında önemlilik konusuna değinilen standartlar; TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı, TMS 2 Stoklar Standardı, TMS 7 Nakit Akım Tabloları, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar, TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar, TMS 12 Gelir (Kurumlar) Vergisi, TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması, TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama, TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Karşılığı ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardıdır. Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nda 2 bölümde önemlilik kavramına değinilmektedir. Bu bölümler; Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tabloları Bölümü ile Ara Dönem Finansal Raporlama Bölümüdür. Başlık (İngilizce):THE CONCEPT OF MATERIALITY IN TERMS OF AVAILABLE ACCOUNTING APPLICATIONS AND ACCOUNTING STANDARTS AND EVALUATION OF INTANGIBLE ASSETS IN THIS CONTEXT Öz (İngilizce):The basic concepts of accounting should be accounted for in all financial events of the enterprises subject to the concept of materiality. In our country, accounting practices are changing in parallel with the changes in developed countries. The amendments made in this context are mainly related to the publication of the General Communiqué on Accounting System Implementation and the publication of accounting standards for various level enterprises. The concept of materiality is included in the 12 basic concepts of accountancy in the General Communiqué on Accounting System Implementation and in the section related to the regulation of the balance sheet. Accounting standards and the Financial Reporting Standard for Large and Medium Enterprises published on July 29, 2017 refer to the concept of materiality. In accounting standarts there are ones focusing on materiality. These standarts are; TMS 1 The standart of presentation of Financial Tables , TMS 2 The standarts of stocks, TMS 7 Cash Flow Tables, TMS 8 Accounting Policies,Changes and mistakes about accounting predictions, TMS 10 Actions after the date of Statement, TMS 12 Income (Corporate) Tax, TMS 20 Accounting of governmental incentives and disclosure of government assistance, TMS 34 Interim Financial Reporting, TMS 36 provision for losses of assets and TMS 38 intangible fixed assets Standards. In financial reporting standards (BOBİ FRS) for large and medium-sized enterprises the concept of mateirality are mentioned in two sections. These sections; Theoretical Framework and Financial Tables Section and Interim Financial Reporting Section. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Turkish Studies (Elektronik) tr_TR
dc.subject Aile Çalışmaları tr_TR
dc.title Mevcut Muhasebe Uygulamaları Ve Muhasebe Standartları Açısından Önemlilik Kavramı Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Bu Bağlamda Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative THE CONCEPT OF MATERIALITY IN TERMS OF AVAILABLE ACCOUNTING APPLICATIONS AND ACCOUNTING STANDARTS AND EVALUATION OF INTANGIBLE ASSETS IN THIS CONTEXT tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record