DSpace Repository

A Qualitative Study for University Students’ Marriage Expectation

Show simple item record

dc.contributor.author Soysal, F. Selda Öz
dc.contributor.author Baş, Aslı Uz
dc.contributor.author Aysan, Ferda
dc.date.accessioned 2020-07-15T19:42:21Z
dc.date.available 2020-07-15T19:42:21Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Öz Soysal, F. S, Uz Baş, A. ve Aysan, F., (2020). Üniversite öğrencilerin evlilik beklentisine yönelik nitel bir çalışma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 241-253. DOI: 10.17679/inuefd.491512 tr_TR
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/16975
dc.description.abstract Öz Bu araştırmanın amacı, evlilik beklentilerine göre idealist, kötümser ve gerçekçi olarak sınıflandırılan üniversite öğrencilerinin evliliğe yönelik bakış açılarını derinlemesine incelemektir. Çalışma grubu, uygun örnekleme yöntemi ile seçilen, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, Resim-İş öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fizik öğretmenliği, Soysal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerine devam eden yaşları 18 ile 24 arasında değişen(x̄=20.4, SD=1.6), 191’i kız (%64.4), 101’i (%36.6) erkek olmak üzere toplam 292 lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada öncelikle Jones ve Nelson tarafından geliştirilen, Türkçe’ye Öz Soysal, Uz Baş ve Aysan tarafından uyarlanan “Evlilik Beklentisi Ölçeği (EBÖ)” uygulanmıştır. Uygulama sonrasında katılımcıların ölçekten aldıkları puanlar gerçekçi, kötümser ve idealistik puan ortalamalarına göre sınıflandırılmıştır. Her grupta yer alan katılımcılardan on kişi olmak üzere toplam otuz kişi kura yolu ile seçilmiştir. Daha sonra araştırmacılar yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma bulguları idealist, kötümser ve gerçekçi beklentiye sahip bireylerin evlilik ilişkisinde aşk duygusu, çatışma çözümü, çocuk bakımı ve ev işleri, aile ilişkileriyle ilgili beklentilerin birbirlerinden farklı olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırma bulguları tüm katılımcıların evlilik beklentilerinin oluşmasında köken ailelerinin etkili olduğu göstermektedir. Evlilik beklentisi ile yapılacak sonraki çalışmalarda, köken aile, ilişkilere yönelik inanç ve bilişsel yapı, bağlanma stilleri, sosyal öğrenme ve medyanın etkileri gibi değişkenlerle ilişkilerinin incelenmesi önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Evlilik beklentisi, üniversite öğrencisi, nitel araştırma. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.subject Evlilik beklentisi tr_TR
dc.title A Qualitative Study for University Students’ Marriage Expectation tr_TR
dc.title.alternative Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Beklentisine Yönelik Nitel Bir Çalışma tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record