DSpace Repository

The Effect of Students' Participation in Extracurricular Activities on Academic Achievement According to PISA-2015

Show simple item record

dc.contributor.author Ozkan, Umut Birkan
dc.date.accessioned 2020-07-15T19:45:07Z
dc.date.available 2020-07-15T19:45:07Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Özkan, U. B. (2020). PISA-2015 verilerine göre öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımlarının akademik başarılarına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 254-269. DOI: 10.17679/inuefd.504780 tr_TR
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/16976
dc.description.abstract Öz Ders dışı etkinlikler, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen normal eğitim programı dışında kalan faaliyetlerdir. İlgili alanyazına göre ders dışı etkinliklere katılım, akademik başarıyı etkileyen faktörlerden biridir. Bu çalışma, PISA-2015 verilerini kullanarak öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımının akademik başarılarına etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada analiz için ikincil verilerden yararlanılmıştır. PISA-2015’de değerlendirmeye alınan 519334 öğrenciye ait veriler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Tespit edilen evrenin tamamına ulaşıldığından ayrıca örneklem tayinine gidilmemiştir. Toplanan verilerin incelenmesinde dört adımdan oluşan ikincil verilerin analizi kılavuzu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t-testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, ders dışı etkinliklere katılan öğrencilerin matematik, okuma becerileri ve fen puan ortalamaları, ders dışı etkinliklere katılmayan öğrencilerden düşüktür. Ortalamalar arasında ders dışı etkinliklere katılmayan öğrenciler lehine istatistiksel açıdan anlamlı farklılık vardır. Araştırmanın bir diğer çarpıcı bulgusu ise başarılı ve başarısız öğrencilerde ders dışı etkinliklere katılımın başarıya etkisinin farklılık göstermesidir. Ders dışı etkinliklere katılan başarılı öğrencilerin matematik, okuma becerileri ve fen değerlendirmesinden aldıkları puanların ortalaması, ders dışı etkinliklere katılmayan öğrencilerden yüksektir. Başarısız öğrencilerde ise tam tersi bir durum vardır. Ders dışı etkinliklere katılan başarısız öğrencilerin matematik, okuma becerileri ve fen değerlendirmesinden aldıkları puanların ortalaması, ders dışı etkinliklere katılmayan öğrencilerden düşüktür. Bu araştırmada, ders dışı etkinliklerin özellikle başarısı düşük öğrencilerin akademik performansları üzerinde olumsuz yönde etkiler meydana getirebileceği sonucuna varılmıştır. Sonuçlar, ilgili alanyazınla göreceli olarak uyumludur. Çalışma sonuçlarına dayanarak önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Ders Dışı Etkinlikler, Akademik Başarı, PISA tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.subject Ders Dışı Etkinlikler tr_TR
dc.title The Effect of Students' Participation in Extracurricular Activities on Academic Achievement According to PISA-2015 tr_TR
dc.title.alternative PISA-2015 Verilerine Göre Öğrencilerin Ders Dışı Etkinliklere Katılımlarının Akademik Başarılarına Etkisi tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record