DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Oğuz, Sefer (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017)
  Öz:Türk Hukukuna göre bankaların anonim şirket şeklinde kurulması mecburidir (BankK m. 7, f. I-a.). Yönetici ibaresiyle ifade edilen; bankanın yönetim kurulu üyeleri, denetim komitesi, kredi komitesinin başkan ve üyeleri, ...
 • Özdemir, Lutfiye; Elitok, Uyum (2019)
  Öz:Günümüzde işletmelere rekabet avantajı sağlayan faktörler işletmenin sahip olduğu somut varlıklardan soyut varlıklara doğru geçiş göstermektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte özellikle büyük işletmeler güçlü bilgi ...
 • Özbek, Emin; Türköz, Yusuf; Polat, Yunus; Köroğlu, Mehmet; Özuğurlu, Fikret; Durmaz, Rıza (Ege Tıp Dergisi, 2000)
  Öz:Bu çalışmada üroloji polikliniğine başvuran 18 basit böbrek kistli hastanın kist sıvılarının biyokimyasal özellikleri ve antibakteriyel aktiviteleri değerlendirildi. Bunların 4'si kadın, 14'u erkek, yaş ortalaması 62 ...
 • Menevşe, Aliye (Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 2011)
  Öz:Bu çalışmada, basketbol takımında oyun kurucu, forvet ve pivot gibi farklı pozisyonlarda oynayan basketbolcuların reaksiyon zamanlarını karşılaştırmak amacı ile yapıldı. Araştırmaya, antrenman yaşı beş ve üstünde olan ...
 • Kayık Aydınalp, Aslıhan (İnönü Üniversitesi, 2018)
  Özet Baskı feshi işveren tarafından belirli bir işçinin işten çıkarılmasının, üçüncü kişiler, müşteriler, distribütörler, işverenin diğer çalışanları, işçi temsilcisi, bankalar, işyerini devralacak işveren ya da devlet ...
 • Öztürk, Ayşe; Gürlek, Ali; Arslan, Ahmet; Fırat, Cemal; Fariz, Alpay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bası-yatak yaraları hasta, hasta yakını ve hekim açısından büyük sıkıntı oluşturan yaralardır. Oluşması ve nüks etmesi, basit yöntemlerle önlenebilmesine rağmen modern tıp sık karşılaşılan bu klinik problemin insidansında ...
 • Saydam, Levent; Akbaşak, Akbaşak; Tecimer, Tülay (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 1995)
  Baş boyun kanserlerinin gelişimi sırasında dura tutulumu Öz:Baş boyun tümörlerinin meninks tutulumuna yol açmaları çok nadir rastlanan bir durumdur. Bu tümörler daha çok lokal inflltrasyon yoluyla ilerleyen ve genellikle ...
 • Fendoğlu, Hasan Tahsin (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012)
  Parlamentarizm, Başkanlık ve yarı-başkanlık sistemlerinin hepsi de demokratik sistemlerdir. Parlamentarizmin beşiği olan İngiliz temsili rejiminde, kuvvetler arasında hukuken eşitlik ve denge vardır ama uygulamada yürütme ...
 • Doğan, Reşat; Söğütlü, Gökhan; Kutlu, Ramazan; Gürses, İclal; Çakır, İsmail; Barut, Bora; Deniz, Sümer (Meme Sağlığı Dergisi, 2007)
  Öz:AMAÇ: Benign karakterli nonpalpabl meme lezyonlarının ve başlangıçta negatif mamografik ve/veya ultrasonografik (US) bulgularla karakterize olguların zaman içerisindeki doğal seyrini ve optimal takip protokollerini, US ...
 • Ulaş, Mehmet; Yeşil, Abuzer (2020)
  Öz:İçinde bulunduğumuz dijital çağ dijital medya aracılığıyla aktarılan mesajların doğru bir okuma süzgecinden geçirilmesini önemli hale getirmiştir. Medyada kamuoyuna sunulan içeriklerin salt gerçekliği aktarmaması ve ...
 • Tatar, Canbay Hüsniye (Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 2012)
  Öz:Kimlik, oluşum ve gelişimi bakımından hem tabii bir süreç hem de siyasî bir inşadır. İnsanın doğumundan itibaren başlayan süreçte başkalarıyla kurduğu sosyal ve psikolojik ilişkiler kendisinin ne/kim olduğunu belirlemektedir. ...
 • Altunkaya, Mustafa (Turkish Studies (Elektronik), 2016)
  Öz:Tasavvuf tarihinde önemli bir yeri bulunan İran coğrafyası ve Şi'a düşüncesi, günümüz tasavvuf araştırmalarında dikkat çekici, önemli ve kısmen gizemli bir yere sahiptir. Ancak konunun önemine rağmen Türkiye'de bu alanda ...
 • Şad, S. Nihat; Arıbaş, Sabahattin (Milli Eğitim, 2010)
  Öz:Teknolojinin hızla geliştiği ve günlük hayatımızın her alanına sirayet ettiği bir çağda kalkınma ile teknolojik gelişme arasında doğru orantı kurmak mümkündür. Bu yüzden teknoloji okur-yazarlığı ve teknoloji öğretimi ...
 • Miman, Murat Cem; Akarçay, Mustafa; Öncel, Semih; Özturan, Orhan; Erdem, Tamer (Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2001)
  Öz:Amaç: Sık kullanılan nazal topikal preparatların, sağlıklı gönüllülerde mukosiliyer klirens (MK) üzerine etkisi araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Yaş ortalaması 28.8 olan 120 gönüllüde (62 erkek, 58 kadın) bazal ...
 • Yılmaz, H. Ramazan; Yüksel, Eşref (Turkish Journal of Zoology, 1999)
  Öz:Bu çalışma, Spalax genusunun türleşmesinin aydınlatılmasında katkıda bulunabilmek için planlanmıştır. Bu amaçla Fırat nehrinin iki tarafında kalan bölgedeki Spalax populasyonlarının karaciğerindeki Glukoz-6-Fosfat ...
 • Mum, Cafer (Türkbilig, 2018)
  Öz:Şairler gazelde sevgiliyi adlandırmak için çeşitli adlar kullanırlar. Bu adların bir kısmı sevgili anlamındadır veya sonradan bu anlamı kazanmışlardır. Bir kısmı ise istiare veya kinaye yoluyla meydana getirilmiş adlardır. ...
 • Er, Hamdi; Yakıncı, Cengiz (Retina-Vitreus, 2005)
  Öz:Amaç: Bebek hastada aseptik menenjit sonrası gelişen bilateral premakular subhyaloid kanamayı rapor etmek. Metod: 14 aylık erkek bebekte menenjit sonrası bilateral subhyaloid kanama gelişti. Bebeğin sistemik laboratuvar ...
 • Erdoğan, M. Ali; Yücel, Aytaç; Bucak, Nizamettin; Şanlı, Mukadder; Begeç, Zekine; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Beckwith-Wiedemann sendromu; eksofalos, makroglossi, hipoglisemi, organomegali, omfalosel ve gigantizim gibi çeşitli anomalileri içerir. Beckwith-Wiedemann sendromlu olgular sıklıkla infant dönemde cerrahiye gereksinim ...
 • Almiş, Behice Han; Cumurcu, Birgül Elbozan; Karlıdağ, Rıfat; Kartalcı, Şükrü; Gül, Işıl Göğcegöz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Beden dismorfik bozukluğu (BDB), kişinin gerçekte olmayan, var olduğunu sandığı bir beden kusuru ile uğraşması ya da bir beden kusuru olsa bile bunu olduğundan aşırı görmesidir. BDB alt tipi olarak kabul edilebilecek ...
 • Temel, Cenk; Güllü, Mehmet (Eğitim ve Bilim, 2016)
  Öz:Bu araştırmanın amacı 11-12 yaş grubu öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin algılarının çizdikleri resimler aracılığıyla incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği benimsenmiştir. ...