DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bulut, H.Taner; Ara, Cengiz; Yılmaz, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Schwannoma, gastrointestinal duvar nöral pleksusunun Schwann hücrelerinden kaynaklanan, sindirim sisteminin mezenkim kaynaklı, nadir tümörlerinden biridir. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi ilk değerlendirme ...
 • Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Yıldız, Ramazan; Harputluoğlu, Hakan; Aydoğdu, İsmet; Gürakan, Figen (Türkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri, 2002)
  Öz:Gaucher hastalığı, en sık görülen lipid depo hastalığıdır. Hastalık, otozomal resesif geçer ve lizozomal bir enzim olan ß-glikoserebrosidazi kodlayan genlerdeki mutasyonlar sonucunda ortaya çıkar. Glikoserebrosidaz ...
 • Çelebi, Onur (Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2017)
  Öz:Elli dokuz yıl boyunca Türk basın hayatının içinde yer alıp yakın tarihe tanıklık etmiş olan Metin Toker'in 1943'te Cumhuriyet gazetesinde başlayan muhabirlik yılları, 1951 - 1953 yılları arasında Zafer ve Yeni İstanbul ...
 • Şahin, Nurhan; Bozdağ, Zehra; Erkılıç, Suna; Aydın, Nasuhi Engin; Şener, Serpil (Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 2016)
  Aktinik keratozis (AK) güneşe uzun süre maruz kalan hassas deri zemininde ortaya çıkan prekanseröz epidermal lezyonlardır1. AK'lar histopatolojik olarak çeşitli alt gruplara ayrılır. Bu alt gruplarda hücresel atipi ...
 • Özerol, İbrahim Halil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Gebe kadınlarda viral infeksiyonlar anne ve fetus için önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu infeksiyonlar transplasental, perinatal ve postnatal olarak yenidoğana bulaşabilir. Bazı viral infeksiyonlar fetus veya ...
 • Yağmur, Yurdagül; Ulukoca, Neşe (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009)
  Öz:Amaç: Bu çalışma, gebe kadınların genital hijyen uygulamalarını değerlendirmek ve genital yol enfeksiyonları ile ilişkisini tanımlamak amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma 914 gebe kadınla ...
 • Kafkaslı, Ayşe; Üstün, Yaprak Engin; Boz, Mehmet; Karadağ, Neşe (Perinatoloji Dergisi, 2006)
  Öz:Amaç: Tek ve tekrarlanan doz kortikosteroidlerin fetal akciğer matürasyonu, doğum ağırlığı, baş çevresi ve beyin gelişimi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Yöntem: Kırk-iki tane Sprague-Dawley cinsi rat 6 gruba ...
 • Erdemli, Mehmet Erman; Altınöz, Eyüp; Aksungur, Zeynep; Doğan, Zümrüt; Gözükara, Harika Bağ; Türköz, Yusuf (Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 2017)
  z:Gebelik boyunca akrilamid (AA) ve koruyucu olarak E vitamini (E vit) uygulanan ratların plasenta dokularında meydana gelen değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Vajinal smear ile gebelikleri doğrulanan 30 rat; Kontrol, ...
 • Barut, Sümeyye (İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Amaç: Araştırma gebelerin doğum öz yeterlilik algısı ile doğum korkusu arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal ve Metot: Araştırma ilişkisel tanımlayıcı niteliktedir. Araştırma Malatya Eğitim ve Araştırma ...
 • Türköz, Ayda; Toğal, Türkan; Toprak, Hüseyin İlksen; Durmuş, Mahmut; Ersoy, M. Özcan (Anestezi Dergisi, 2000)
  Öz:Gebeliğe bağlı fizyolojik ve kolumna vertebralisteki anatomik değişiklikler nedeniyle spinal anestezide lokal anesteziklere yanıt gebe olmayanlara göre farklı olabilmektedir. Bu çalışma gebelerde mekanik faktörler ile ...
 • Doğan, Keziban; Kafkaslı, Ayşe; Karaman, Ülkü; Atambay, Metin; Karaoğlu, Leyla; Çolak, Cemil (Mikrobiyoloji Bülteni, 2012)
  Öz:oxoplasma gondii sağlıklı erişkinlerde sıklıkla asemptomatik seyrederken, gebelikte ve immünyetmezliği olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Bu çalışmada, gebeler ile yenidoğan kordon kanında T.gondii ...
 • Timur Taşhan, Sermin; Kızılırmak, Aynur (İ.Ü.F.N. Hem. Dergisi, 2011)
  Amaç: Çalışma gebelerin gebelikte görülen bulantı-kusma (BK) ile baş etme yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışma Aksaray ilinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Vehbi Şahap Doğum ve Çocuk Hastalıkları ...
 • Kandi, Başak; Karıncaoğlu, Yelda; Özcan, Hamdi; Eşrefoğlu, Muammer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Gebeliğin pruritik ürtikerial papül ve plağı (GPÜPP) periumbilikal alanda, eritemli papül ve plaklarla karakterize, çok kaşıntılı gebeliğe spesifik bir dermatozdur. Biz burada tanısı klinik ve histopatolojik olarak ...
 • Çelik, Önder (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Gebelikte veya puerperiumda saptanan altı değişik nonneoplastlk ovaryan lezyon, klinik, makroskobik ve mikroskobik görünüm açısından tümörai lezyonları taklit edebilir. Bu lezyonlar gebeliğin terminasyonunu takiben spontan ...
 • Uçar, Tuba; Taşhan, Sermin Timur (Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018)
  Öz:Amaç: Bu araştırmanın amacı Stoll ve arkadaşları tarafından (2016) genç kadın ve erkeklerin gebelik öncesi doğum korkusunu belirlemeye yönelik Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeğini Türkçeye uyarlamak ve kadın ve erkeklerde ...
 • Erdoğan, Gülay Kayhan; Gülşah, Nurçin; Şahin, Taylan; Özgül, Ülkü; Şanlı, Mukadder; Durmuş, Mahmut; Özcan, Mehmet Ersoy (Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 2011)
  Öz:Kırk yaşın altındaki kadınlarda, aort diseksiyonu olgularının %50 si gebelik sırasında, sıklıkla 3. trimesterde ve loğusalık döneminde görülmekedir. Gebelerde aort diseksiyonu, anne ve fetüs için ciddi risk oluşturmaktadır ...
 • Göymen, Abdullah; Bilgiç, Yılmaz; Şimşek, Yavuz (Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 2015)
  Öz:Karaciğer sirozu olan kadınlarda fertilite olumsuz etkilenir ve nadiren gebelik elde edilebilir. Öte yandan karaciğer hastalıklarının tedavisindeki güncel gelişmelerin sonucu olarak, bu hastalarda yaşam beklentisi ve ...
 • Borazan, Hale; Gedik, Ender; Çiçek, Müslüm; Ülger, Hacer; Ersoy, Özcan (Anestezi Dergisi, 2006)
  Öz:Yıldırım çarpmasına bağlı yaralanmalarda dünyada her yıl yaklaşık olarak 1000 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. Ancak yaralanmaların ortalama %70`i öldürücü değildir. Yıldırım çarpması üç mekanizma ile etki gösterir. ...
 • Ege, Emel; Timur Taşhan, Sermin; Zincir, Handan; Oltuluoğlu, Hatice; Dursun, Selvihan (Türk Tabipleri Birliği, 2005)
  Bu çalışma gebelikte beslenmeyi değerlendirmek amacıyla kesitsel olarak planlanmıştır. Bu çalışmaya 15-49 yaş grubunda Malatya il merkezinde yaşayan 202 gebe kadın alınmıştır. Veriler Statistical Package for Social Sciences ...
 • Güney, Esra; Uçar, Tuba (Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2018)
  Öz:Amaç: Araştırmanın amacı, gebelikteki beden imajının emzirme tutumu ve doğum sonu emzirme sürecine etkisini belirlemektir. Gereçler ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini bir kamu hastanesinin Kadın Doğum Polikliniklerine ...